Semináře a konference pro nelékaře – co se mění?

V souvislosti se změnou zákona 96/2004 Sb. a zrušením kreditního systému  dochází ke změnám v evidenci celoživotního vzdělávání nejen pro sestry, ale pro VŠECHNA nelékařská zdravotnická povolání.

Přestože už se „nesbírají kredity“, celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Zákon nestanoví žádnou kontrolu celoživotního vzdělávání, takže bude na jednotlivých zdravotnických zařízeních, jak si to nastaví. Je tedy možné, že  jedna nemocnice bude pořádat semináře každý měsíc, další jednou za rok, a další jednou za 5 let, jedna bude vysílat své zaměstnance na školení a další ne.

Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky v zájmu zachování bezpečného a účinného výkonu příslušného povolání.

Za celoživotní vzdělání se považuje studium navazujících studijních programů – akreditovaný doktorský studijní obor, akreditovaný magisterský nebo akreditovaný bakalářský studijní obor nebo studijní obor vyšší odborné školy, který je zdravotnického zaměření nebo svým zaměřením úzce souvisí s odborností příslušného zdravotnického pracovníka a je absolvován po předchozím získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a dále

 1. specializační vzdělávání,
 2. certifikované kurzy,
 3. inovační kurzy v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti; inovační kurzy pro činnosti, které jsou součástí odborné způsobilosti, mohou pořádat také poskytovatelé zdravotních služeb, kteří zajišťují praktické vyučování pro střední, vyšší odborné nebo vysoké školy v příslušném oboru,
 4. odborné stáže v akreditovaných zařízeních, která jsou akreditována pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník stáží prohloubit znalosti a dovednosti,
 5. školicí akce, konference, kongres a sympozium,
 6. publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost, vypracování standardu nebo nového postupu,
 7. e-learningový kurz
 8. samostatné studium odborné literatury
Celoživotní vzdělávání v bodech 1 – 4 uskutečňují akreditovaná zařízení; ostatní body kdokoli.
Účast na celoživotním vzdělávání v bodech 1 – 5  se považuje za prohlubování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu, kterým je myšlen zákoník práce. Z této věty vyplývá, že toto vzdělání plánuje a hradí zaměstnavatel. Lidově řečeno, zaměstnavatel může stanovit zaměstnanci povinnost účastnit se školení, ale musí mu to zaplatit, samozřejmě vč. doby strávené na školení – jedná se výkon práce.
Jestliže neplatí, zaměstnanec nemusí nikam chodit. Jde-li zaměstnanec na školení o své vlastní vůli, za vlastní peníze a ve svém volnu, nemusí zaměstnavateli nic prokazovat, protože ve svém volnu si může dělat, co chce. Také z toho vyplývá, že např.  e-learningový kurz nebo vypracování standardu není vzděláváním, které musí hradit zaměstnavatel. Sice může, ale nemusí.  (pozn. autorky: Tak nějak si nedovedu představit, že zaměstnanec by vypracoval standard nebo nový postup zdarma ve svém volnu. Proč by to dělal? Dostane-li to od zaměstnavatele za úkol, je to placená práce, a nerozumím tomu, proč se to započítává mezi vzdělávání.)
O účasti na celoživotním vzdělávání  musí vydat jejich pořadatel potvrzení, kromě bodů 6 – 8, tam není potvrzení vyžadováno.
Povinnosti pořadatele akcí jsou tedy následující:
 • MUSÍ vést prezenční listinu (pro body 3 – 5) – vede evidenci účastníků celoživotního vzdělávání jím organizovaného a na základě žádosti ministerstva, popřípadě pověřené organizace, poskytne údaje z této evidence
 • MUSÍ automaticky vydat účastníkům potvrzení o účasti (pro body 3 – 5)
 • NEŽÁDÁ profesní organizaci o souhlas se zařazením akce do systému celoživotního vzdělávání. ČAS sice nabízí za symbolický poplatek poskytovat záštitu jednotlivým akcím, ale povinné to skutečně není.

Tak co, máme jasno?

Zdroj: § 54 Zákona 96/2004 Sb. v aktuálním znění

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

 

 

 


Komentářů: 2

 1. No,je to presne tak jak pisete,ale v praxi to tak nefunguje.Za vypravovane standardy v ramci akreditovaneho pracoviste,zamestnavatel to nejenom ze nezaplati,ale neda ani jednorazovou odmenu.A ještě by mne a me kolegyne a kolegy zajimalo,pokud se zrusila registrace,jestli nám vrati odectene 2 roky praxe?

  1. 2 roky praxe se neodečítají za registraci, ale za to, že máte platovou třídu, pro kterou nesplňujete vzdělání. Jestliže jste si vzdělání doplnili, tak by vám je měli vrátit.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!