Praktická sestra

„§ 4a vyhlášky 55/2011 ve znění vyhlášky č. 391 / 2017 ze dne 29.11.2017, nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení

Praktická sestra
(1) Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace a v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje nebo zajišťuje základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

a) sledovat fyziologické funkce za použití zdravotnických prostředků a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
b) pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,
c) provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
d) rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,
e) aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,
f) provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
g) pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,
h) vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,
i) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,
j) sledovat poruchy celistvosti kůže,
k) pečovat o močové katetry pacientů starších 3 let; péčí o močové katetry pacientů se rozumí zejména hygiena genitálu, dezinfekce katetru, výměna močového sáčku,
l) ošetřovat periferní žilní vstupy,
m) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
n) poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejich blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
o) vykonávat činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků 10),
p) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků 11) a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
q) vykonávat činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

(2) Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře jednoduché výkony při poskytování zdravotní péče; zejména může

a) podávat léčivé přípravky10) s výjimkou radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formou intramuskulární injekce,
b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost,
c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
e) provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
f) provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
g) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely 44).

(3) Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může

a) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
b) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

(4) Při poskytování specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l), p) a q).

(5) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí
v oboru vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až l), p) a q).


Výše uvedené znamená, že bez odborného dohledu může praktická sestra poskytovat základní ošetřovatelskou péči. Jakmile se jedná o poskytování specializované ošetřovatelské péče případně vysoce specializované ošetřovatelské péče, může praktická sestra vykonávat většinu z činností pouze pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky resp. pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí.


9 comments

 1. A může nebo nemůže zavádět PŽK? Tady je napsaná péče o periferní žilní vstupy, co si mám pod tím představit?

  1. Přesně to, co se píše – péče. Péče není zavádění, kromě toho nesmí PS podávat lečiva intravenozně a fyziologický roztok je taky léčivo.

 2. Dobrý den, může PS zavádět PMK? Zde je pouze napsáno „výměna močového sáčku“…

  1. No když je je napsáno pouze „výměna močového sáčku“, tak to znamená, že pouze „výměna močového sáčku“.

 3. Dobrý den. Může být praktické sestře přidělena studentka 3. ročníku zdrav. školy?

    1. Aha, tak to ale může:

     Pracovník bez odborného dohledu se podílí na praktickém vyučování ve studijních oborech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných středními školami a vyššími odbornými školami, v akreditovaných zdravotnických studijních programech k získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání uskutečňovaných vysokými školami v České republice a ve vzdělávacích programech akreditovaných kvalifikačních kurzů,

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • silver on 4. 12. 2017 @ 19:32:40 [Automaticky uloženo]

This post was created by silver on 4.12.2017.