Sobota, 18. května 2024

Jsem zdravotní sestra

K napsání tohoto příspěvku mě vyprovokoval článek: Reakce Ministerstva zdravotnictví – hlavní sestry ČR na článek: „ Chybějí zdravotní sestry. Ty, co se bavily s pacienty.“, uveřejněný v MF dne 15.8 2014.

Jsem také zdravotní sestra. Jsem jí už více než 32let a co má paměť sahá, vždycky jsem jí chtěla být. A přesto nebo možná právě proto, že jsem v roce 1986 úspěšně absolvovala v denním studiu Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika – péčeo nemocné a získala titul PhDr., nepřestala jsem být zdravotní sestrou. A je mi v podstatě jedno, jak byl název mé profese v průběhu let přejmenován. Jsem zdravotní sestra, tedy ta, která se stará o zdraví, o uzdravování. Jsem zdravotní sestra a jsem na to hrdá. Proč?

Protože něco umím, mám zkušenosti, které mám možnost uplatnit a moji kolegové i pacienti si mě váží a dávají mi to najevo. Jsem členem týmu, kde má názor sestry, opřený o její pozorovací schopnosti, znalosti a dovednosti, svou váhu a dokonce se očekává, že jej bude otevřeně sdělovat. V zájmu pacienta a pro jeho dobro. Aby lékařská a ošetřovatelská péče, tyto dvě rovnocenné a neoddělitelné složky péče léčebné, byly v jednotě.

Mám právo žádat vysvětlení ordinace, pokud nechápu její smysl nebo si nejsem jistá tím, že je správná. Proč? Protože jsem to já, kdo bude ordinaci plnit a zodpovědnost za pacienta mám stejnou jako lékař. Jsme rovnocenní partneři. Já jsem specialistka na ošetřovatelskou a on na lékařskou péči. Proto jsme oba studovali vysokou školu.

V hierarchii sester pracujících u lůžka mám nejvyšší pozici a plat, který je stanoven právě podle dosaženého vzdělání, kvalifikace a zkušeností. Jsem STAFF NURSE I v jedné JCIA akreditované nemocnici v Království Saudské Arábie. Pracuji zde čtvrtým rokem na dětské jednotce intenzivní péče. Proč v zahraničí? Protože jsem v Česku jako sestra u lůžka v mezidobí svých zahraničních pobytů nesehnala práci. Jsem pro české podmínky asi příliš vzdělaná (dokonce dálkově studuji další vysokou školu), příliš zkušená a příliš stará. A taky jsem pravděpodobně odborně nezařaditelná. Po letech pedagogické práce jsem se jako vysokoškolsky vzdělaná všeobecná sestra vrátila k práci u lůžka. Kromě pedagogické praxe mám za sebou 5 let práce na dětské JIP (v Česku i v zahraničí), umím velmi slušně anglicky, odbornou medicínskou angličtinu nevyjímaje, mám certifikáty z mezinárodně uznávaných školení a kurzů. Že by to bylo pro Česko málo? Nebo moc? Že by vysokoškolské vzdělání, praxe a zkušenosti bylo překážkou a nikoliv výhodou pro práci u lůžka? Nebo že by se někdo mohl cítit ohrožen ve své vedoucí pozici, protože má pocit, že jeho vzdělání je nižší než moje? Nebo že by byl problém s financemi?

Tak k čemu tedy jsou všechny nově otevřené vyšší a nejvyšší školy zdravotnického směru? Jak je možné, že nikoho ze zodpovědných nezajímá, zda nemocnice mají zájem a mohou si dovolit zaplatit vysokoškoláky na pozicích sester u lůžka. Jak je možné, že se nikdo nestará o osud investic státem vložených do vzdělávání pracovníků, kteří se v praxi buď neuplatní vůbec, nebo, přes své draze a pracně získané vědomosti, pracují na pozicích, které zdaleka neodpovídají jejich kvalifikaci a znalostem nebo odcházejí za prací do zahraničí?

Souhlasím s hlavní sestrou CŘ, že rokem 2004 se ze středních zdravotnických škol staly školy učňovské, a to nejen kvůli kvalitě uchazečů o studium, ale také kvůli náplni studia, která, na úkor odborné přípravy, upřednostňuje přípravu ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Takže na úkor somatologie, latiny, psychologie a klinických oborů (chirurgie, interna apod.) máme matematiku, občanskou výchovu a cizí jazyk.

„Státní maturita“ absolventa SZŠ v oboru zdravotnický asistent neopravňuje k plnohodnotnému vykonávání profese, protože bude už navždy pracovat pod odborným dohledem někoho kvalifikovanějšího. Absolventi žádné jiné střední školy nejsou tímto způsobem omezení. Je to nepochybně jeden z důvodů snižujícího zájmu o studium na „zdrávkách“

Do rozpravy o tom, co je to „odborný dohled“ a jak má být vlastně prováděn, se radši nebudu pouštět, protože článků, rozkladů a diskusí kolem tohoto nesmyslu bylo napsáno a vyřčeno už dost a k ničemu to nevedlo.

A tak zdravotničtí asistenti po ukončení studia buď pokračují ve studiu na vyšších a vysokých školách. Jsou tam přijímáni přes svou spornou „mentální úroveň“ při zahájení studia SZŠ a ještě spornější výsledky, jak v průběhu studia, tak u maturity ať státní nebo nestátní. Další část absolventů odchází mimo obor, protože studium SZŠ pro ně bylo pouze cestou k získání středoškolského vzdělání. A ten zbytek, který nakonec nastoupí do praxe, se setká s realitou, která obnáší nízký plat, práci pro kterou nejsou dostatečně připraveni a zodpovědnost pro kterou mnohdy nemají ze zákona kompetence. Což také není zrovna motivující start v profesi.

Je pravdou, že „zdravotnický terén“ si ani po deseti letech nezvykl na to, že máme sestry různých vzdělanostních úrovní a různých specializací, ze kterých by měly vyplývat i různé kompetence, zodpovědnost a platové zařazení. Tyto kompetence, stejně jako plat, by se měly zvyšovat právě v závislosti na dosaženém vzdělání a praxi. Protože praxe je v našem oboru minimálně stejně důležitá jako teoretické vzdělání. Kolegyně vysokoškolačky prominou, ale titul před jménem nebo za ním je pouze dobrý start. Opravdová erudice přijde až s praxí a to chvilku trvá.

Je neuvěřitelné, že ani po deseti letech, nejsou stanovena realistická, jednoznačná a vymahatelná pravidla pro počty pracovníků s různou úrovní vzdělání a kvalifikací, ani v zákoně, ani v akreditačních standardech (máme přeci náš český ohebný a přizpůsobivý SAK). Takže místo abychom měli v nemocnicích všechny stupně pracovníků zajišťujících ošetřovatelskou péči, tzn. pomocný personál (sanitáři/ky), nižší (ošetřovatelé/ky), střední (zdravotničtí asistenti PPOD), vyšší (všeobecné sestry PBOD, s titulem DiS) a vysokoškolsky vzdělaný (Bc., Mgr.) s různou specializací, tak na odděleních převážně pracují pouze sanitáři, dále zdravotničtí asistenti a všeobecné sestry, bez ohledu na dosažené vzdělání. Takže místo vysněných pěti skupin máme pouze tři. Jejich kompetence jsou možná krásně popsány v pracovních smlouvách, ale jejich dodržování závisí na okamžité situaci zdravotnického zařízení a na blahovůli vedení konkrétních nemocnic. A ten, komu se nelíbí, že mnohdy provádí výkony, které neodpovídají jeho pracovní náplní a úrovni vzdělání ani platovému zařazení, může „jít o dům dál“.

Zákon č. 96/2004 Sb. nepřišel sám od sebe. Někdo konkrétní ho navrhnul, prosadil a přijal. Zaštiťoval se přitom požadavky EU a zvyšováním kompatibility našeho systému vzdělávání zdravotníků –nelékařů s Evropou nebo dokonce se světem. Bez ohledu na reálnou situaci v českém „zdravotnickém terénu“ a bez ohledu na připomínky ze strany zdravotnických škol. Bez ohledu na českou realitu a potřeby praxe v ČR. Takže máme velmi složitý, finančně a časově náročný systém vzdělávání, který se v české praxi neosvědčil, takže jsou další změny na obzoru a o tom, že by pro absolventy tohoto systému bylo snazší získat zaměstnání v zemích EU nebo jinde v zahraničí pouze na základě licence z Česka, nemůže být ani řeč.

Zvykové chápání pozice sestřiček v povědomí pacientské a hlavně lékařské veřejnosti se také nijak zásadně nezměnilo Jen malá část lékařů – čest výjimkám, kterých si za jejich přístup velmi vážím – chápe sestry jako rovnocenné partnery, jejichž práce je neoddělitelná od té jejich a jejichž znalosti jsou nebo by měly být na stejné úrovni, jen v jiné oblasti léčebné péče. A o tom, že by část lékařských kompetencí měly vysokoškolsky vzdělané sestry dokonce převzít, se mluví a mluví a mluví a ještě dlouho mluvit bude.

Podtrženo, sečteno! Systém vzdělávání, který byl zveden přijetím Zákona č. 96/2004 Sb., byl vytržen jako jednotlivost z úplně odlišného systému vzdělávání a praxe. Následně byl násilně vsazen do našeho, fungujícího a mezinárodně oceňovaného systému vzdělávání zdravotníků – nelékařů. A v tuto chvíli se opět pokoušíme o „českou cestu“. Což znamená přizpůsobit, ohnou, osekat to, co fungovalo jinde a „napasovat“ to na to, co fungovalo u nás. Je to jako když se tříleté dítě učí prostorovému vnímání a snaží prostrčit kouli čtvercovým otvorem. Většina tříletých dětí pochopí velmi brzy, že to nejde a začne vybírat správné tvary nebo je hra přestane bavit a najdou si na hraní něco jiného. Moc bych si přála, aby naši „mocní“ zaujali podobný postoj. Tady se totiž hraje s lidskými osudy.

Záměr zvýšit požadavky na úroveň vzdělání v rámci přípravy na povolání a navázat celoživotní vzdělávání na možnou ztrátu licence byl a je chvályhodný. Ale současně s požadavky měly být vytvořeny i podmínky a motivační mechanismy pro jejich plnění v podobě kariérního a platového postupu, zvýšení kompetencí a jistoty zaměstnání. Nestalo se tak v uplynulých deseti letech a nevěřím, že se tak stane po změnách, které by měly v nejbližší době nastat. A nevěřím tomu především proto, že se na těchto „změnách k lepšímu“ mají podílet stejní lidé, kteří nadšeně prosazovali Zákon 96/2004 Sb. Jen teď sedí v jiných kancelářích a na jiných úřadech. Otevřeně přiznávám, že na naivitu a důvěřivost tohoto rozsahu jsem ve svém věku 52 let opravdu „příliš stará“.

PhDr. Zlata Pražanová

Autorka je všeobecná sestra, absolventka FF UK, obor Pedagogika-péče o nemocné. V současné době pracuje na pozici Staff Nurse I,Paediatric Intesive Care Unit v National Guard Health Affairs Hospital,Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia)

 

DALŠÍ ČLÁNKY

118 KOMENTÁŘE

 1. Copak to je za kravinu, že by lékař měl brát sestru jako rovnocenného partnera? Sestra je sestra, lékař je lékař. Sestra je lékařova podřízená, takže jaký rovnocenný partner? Až budou sestry studovat 6 let lékařské fakulty, můžou snít o rovnocenném přístupu, do té doby to jsou prostě sestry.

  • Co to je za kravinu, co jste to napsal? Víte vůbec, co to je taková práce všeobecné sestry na ARO? Kdy vám lékař naordinuje hodnoty iontů a vy podle toho dáváte léky. Že setujeme dialýzy a nastavujeme její parametry, protože to lékaři neumí? Že napichujeme arteriální kanyly? A do toho ještě musíme stíhat miliony papírů, ošetřovatelských dokumentů a pečovat o pacienta na lůžku. Sestry studují se vším 5 let pro dosažení Mgr. titulu. A ano, jsme partneři – takhle to je. Řadová sestra není podřízena nikomu. Pouze staniční sestře.

   • Pouze sestry? Sestra není podřízená lékaře, je to jeho spolupracovník…plní ordinace lékaře, ale jinak má své vlastní kompetence a s lékařem spolupracuje, neplní pouze jeho příkazy! Má svou vlastní linii kompetencí. Nestudují 6 let lékařské fakulty, protože nejsou lékaři ….studují vlastní jim určené školy. Nevidím tím důvod k shazování jejich profese! Sestra potřebuje k práci lékaře stejně, jako potřebuje lékař sestru. To byste si měl uvědomit, než začnete soudit.

    • Můj Bože…jak výstižné.Kdyby se sestry rozhodly stávkovat za vyšší platy,jak nám to doporučil jeden z našich ,,úžasných“ lékařů,zvládli by oni postaral se o desítky pacientů se stejnou erudicí a trpělivostí??Měli by se zamyslet.

     • Svatá pravda…pan Karel by si měl jít lehnout do špitálu,být lékařem operován…ale pak???…zajímalo by mě,kdo by se o něj postaral,vynášel mu po nocích bažantíka,dával mu pít,vyléval jeho blitíčko z emitní misky,kdo by mu dal něco na bolest,kdo by mu kontroloval tlak,obvaz…kdo by se s ním vláčel k umyvadlu,kdo by mu převlékal lůžko,kdo by mu nosil jídlo a kdo by odnesl to špinavé nádobí,kdo by snášel jeho nálady???….to by pan Karel asi koukal :).Práce lékařů je jedna věc,péče druhá…a jak vždycky říkám:LÉKAŘ MŮŽE OPEROVAT OD RÁNA,DO VEČERA…ale,když se mu o ty lidi pak nebude mít kdo postarat….??..hmmm

     • pan Ondřej – je to tak pracovala jsem roky na ARO a JIP. Je to prostě realita. Byli tam opravdu lékaři dobří, brali nás jako rovnocenné. Dokonce i tak, že mi řekl tak jak to vidíte? Co s tím uděláme? Já a on – společně. Často na ně vzpomínám jaká to byla pohoda s takovými lékaři pracovat. Jsem moc ráda, že mohu přispět takovým příspěvkem! Pavla

    • Pan Ondřej to nepřeceňuje, je to přesně tak jak píše. Je to realita, JIP, RES, OUP, Emeryb -nazvěte si oddělení urgentní péče jak chcete 🙂
     Sestry studují na lékařské fakultě ošetřovatelství 5let a jejich práce je ošetřovatelská péče, nikoli léčebná, ale proto nejsou o nic horší než lékaři.A na těchto odděleních musíte znát víc než jen ošetřovatelskou péči, medicína jde dopředu, musíte ovládat přístroje, umět je osetovat, zkontrolovat, nachystat, pokud to nevíte, tak tady nepište nesmysly….

    • S pane Ondřejem souhlasím. To psala nějaká sestra ve vedoucí funkci, která neví jak to v našem zdravotnictví funguje. V rakousku je sestra pro lékaře partner. Hlavně si tam jeden druhého Váží, protože jim jde o stejný cíl – o pacienta.

    • Paní Jana asi neví, jak to na ARU chodí, pan Ondřej má naprostou pravdu… a to mluví jenom o zlomku své práce

   • Ano, přesně jste to komentářem vystihnul. také jsem sestra z ARA a záchranné služby. To sedí,70% lékařské práce děla sestra.

  • Že sestra není rovnocenným partnerem lékaři? a že lékař studuje 6 let a co? teď se díky našemu výbornému vzdělávání ve zdravotnictví studuje 7 let na obyčejnou sestru bez specializace bez ničeho…..A lékař by bez sestry nebyl NIC! Ať si tedy potom jde podat to co naordinoval,ať ty lidi umyje,přetáčí…přebaluje,krmí…atd..když má teda tu vysokou školu!!!!

   • Svatá pravda!!
    A ještě k tomu studiu.Můj názor je ten,že nejdříve by po škole měla být nějaká praxe,pak teprv možnost studia Bc.atd.

    Školy chrlí jednu vysokoškolačku za druhou a výsledek?…tragédie!Nic ta holčina neumí a ještě se povyšuje…(tím neházím všechny do jednoho pytle,jsou i šikovné holčiny)…ale??…PRAXE JE PRAXE!Tou se získá nejvíce a není třeba ani titulů.Další věc je to,jestli ty dotyčné ta práce baví a mají k ní vztah..to je pak bonus.

  • Sestra je podřízená sestře staniční,vrchní,hlavní…..nikoliv lékaři. !!!,Kde to žijete ???

  • Čtyři roky střední školy a další tři roky studia na dis. apod. Sečteno, podtrženo. SEDM let studia.. Takže??

   • Čtyři roky střední počítat nemůžete, to by se doktorům musel počítat gympl a pak by jim to vyšlo na 10 😉

    • Svým způsobem máte pravdu. Pokud jde sestra na VŠ po gymplu, pak jsou na tom stejně- 6 a 3 (5). Ale dost sestřiček jde VŠ studovat ze SZŠ a to už je odborná škola

    • Jak gympl ???? Co to je za vzdělání? Mám ho taky a to pro doktora snad nemá žádný přínos v jeho profesi.

  • Pokud se to ale nestane…péče o klienty nebude nikdy úplně profesionální…evidentně nevíte o čem mluvíte..někdy mlčeti zlato…jsou to obory odlišné,ale na sebe velmi navazující…kde by byl ten lékař s 6ti lety studia bez té..podle vás…méněcené sestry si ani neumíte představit pane Karle…přeji pěkný den.

  • pan Karel, bude zřejmě MUDr(a) staršího data někde v pohodlném křesílku ve vedení…..bych si tak tipla :))

  • Milý pane Karle, to co tady píšete je názor člověka, který ví o zdravotnictví nejspíš úplné nic. Za prvé, sestra není lékaři podřízena, sestra je podřízena staniční sestře a dalším NLZP vedoucím pracovníkům. Stejně tak jako jsou lékaři podřízeni svým vedoucím pracovníkům. Obě dvě strany, jak lékařská, tak sesterská se podílí na komplexní péči o pacienta, tudíž si musí být partnery…to je snad jasné, že?O rovnocennosti nemluvím, protože pokud bych tady mluvila ke vzdělanému člověku, tak ten by jistě věděl, že zdravotní sestra, která chce dosáhnout patřičného vzdělání, musí na vysoké škole studovat minimálně tři roky a polovina z nich studuje navazující vysoký stupeň vzdělání a to nám dohromady dává 6 let vysoké školy. Takže pokud je váš přístup ke všem lidem, kteří za sebou mají 6 let vysoké školy a dalších let praxe a specializace v oboru, s přístupem „prostě sestry“, tak se raději vůbec nevyjadřujte a na své rozumy o rovnocennosti si vzpomeňte, až vám jedna z takových sester bude zachraňovat život…

   • A umývat zadek, nosit bažanta ….. atd. pane Karel. A to nejsem zdravotní sestra, jen pacient. A divím se, že se ty holky o nás ještě starají za ty „výplaty“ co berou.

  • Panebože Karle,
   jděte zpět do školy a projděte si oš. péči, kterou medici také mají někdy v 5 semestru? tak nějak. Sestra má kolegu lékaře, pro sestru je nadřízená staniční sestra, dále vrchní sestra, hlavné sestra – náměstkyně pro oš péči. Já mám v současné době 9 let studia v oboru – takže jsme tedy podle vás nad lékařem????

  • Vy asi ve zdravotnictví nepracujete nebo jste ten lékař, který patří mezi ty nafoukance co mají sestry u pr… , jinak by jste nemohl plácat takové nesmysly… sestra studuje dneska 7 let 😉 a kolikrát sestra umí víc než lékař!!!

  • Pan je nejakej chytrej. Máme střední školu ,to ma i lékař dobře . Ten dále studuje 6 let medicínu .sestra dále studuje 3 roky bakaláře některé dalsi dva na magistru, pokud děla sestru na jirpu jako třeba já ,tak je potřeba další 3 roky specializace dětská sestra a 2 roky specializace aro/jip . Takže sestra studuje 8let a je-li magistra tak 10 let !!!! Vy jste mě pane Karle opravdu zvedl ze židle !!!

  • Upřímně děkuji panu Karlovi za jeho příspěvek, kterým potvrdil, že se zvykové chápání sesterské profese v povědomí veřejnosti nijak nezměnilo. Sestry jsou prostě sestry… Mohl byste, prosím, vysvětlit, co to ve Vašem pojetí znamená?

  • Pan Karel je typický příklad lékaře,který si neuvědomuje,že bez sestry po svém boku,by si vůbec neškrtl!! Jak si pane Karle vůbec můžete dovolit tyto řádky napsat???!!!Vy jste s pacientem na odd. 12 hodin v jednom kuse?? Vy jste ten,co na každý prd běží k pacientovi a pomáhá mu?? Vy jste ten,co poslouchá nadávky od protivných příbuzných?Vy jste ten,co zná pacienta?Vy tak možná znáte jeho dg. a to je vše. Vy ani,jako lékař nemáte tušení,co se na tom odd děje,jelikož jste zavolán na odd ,až když je skutečný problém. Vy jste zřejmě ten typ lékaře,co se nosí po odd,potažmo po nemocnici v bílém pláštíku jak papír od sekaný a koukáte na sestry z patra.Ale ujišťuji vás,že v momentě,kdy by jste neměl po ruce ten ty „jen sestry“-jak vy píšete,tak si nevyděláte ani na slanou vodu….pane chytrej…Nevím,na jakém odd.pracujete,pane Karle,ale jsem přesvědčená,že kdyby jste neměl vedle sestru,tak nepíchnete ani intravenózku a ni krev nejste schopný nabrat-PANE DOKTORE.

  • Nejsem lekarova podrizena a on neni muj sef. Nestuduji sest let jako lekar, mam za sebou 4 roky SZS, 3roky Bc., 2 roky specializace ….. Secteno a podtrzeno podle vas jsem vic nez lekar, protoze vic i studuji.

  • Jak málo víte o českém zdravotnictví ! Sestra musí vykonávat lékařovu ordinaci , ale zároveň kontrolovat ,jestli se pan doktor neseknul a nenapsal nějakou blbost . A to nemluvím o nepřesných názvech léků , překlepech a tp. Samozřejmě , že lékař je na výše postaveném místě v této hiérarchii , ale sestra je jeho pravá ruka .Tak to bylo i myšleno .

  • Dokud tady budou lidi takhle hloupě psát, tak se prestiž povolání zdravotních sester moc nezvedne…

  • Vážený Karle…sestra NENÍ podřízená lékaře. !! Sestra už dávno nespadá pod management lékařský ale sesterský. Tudíž její přímá nadřízená je sestra staniční, dál vrchní a nejvýše hlavní. Trochu uberte ze svého pánského nedotknutelného ega, jste li lékař, s tímto přístupem, moc obliby nezískáte.

  • No nevím, já vystudovala ZŠ, SZŠ (4 roky) a VOŠ (3 roky) a chci jít dál na Bc. to jsou další 3 roky, možná to změní na 4 roky. A pak specializaci. No a teď to spočítej..;)

  • Kdyby jsi se trochu informoval,tak už taky studují 7 let,4 roky zsrávka a 3 roky VŠ.Pokud nechce zůstat jako asistent.Je vididět,že o tom víš úolný h….!Protože zkušená zdravotní sestra toho ví víc ,než kterejkoliv studovanej doktor,dost často neumí napíchnout žílu.Chytráku jeden.

  • Vystudovala jsem SZŠ, Bc. na LF OU, nyní končím Mgr. na téže univerzitě a nikdy si nebudu připadat jako lékař, vždy budu sestra a jsem na to hrdá. Krátce pracuji na JIRPN a nedokážu si představit, kdyby se mi o velmi nemocné novorozeně starala sestra, co by nechápala význam ordinací a jen tupě odškrtávala plnění. Lékař rovnocenně spolupracuje se sestrou a spolu tvoří tým, který zajišťuje léčebnou péči.

  • Pane Karle, a kde by byl lékař, když si naordinuje své ordinace a ošetření, bez sestry??????? Když si z nějakého důvodu naordinuje třeba měření fyz. funkcí, tak je chce asi znát .. a když je sestra nezměří,tak co? půjde si je změřit sám? ? ? ? Blbost co? Řekla bych tedy, že MUDři a sestry musí být partneři. 🙂
   PS: o ředění infuzí, ATB a dalšího ani nemluvím … z praxe se nesčíselněkrát setkáváme s tím, že se MUDr. jde zeptat, jak z tý lahvičky dostaneme třeba 350mg, když celá má 1,2g.!!!!! Hoooolt my tu UK nemáme, ale počítat umíme. 😀

  • Sestra není žádná lékařova podřízená .. to si tady někdo plete pojmy s dojmy!!! lékař je člen multidisciplinárního týmu stejně jako sestra , pouze má vyšší kompetence.Nadřízený sestry je staniční, vrchní atd. a pokud to nějaký lékař neví at se vrátí na tu jeho slavnou medicínu a nechová se jako idiot …

  • No pane Karle, je vidět, že máte ,,velký“ obzor v tomto oboru. Mým nadřízeným je staniční a vrchní sestra, lékař je jiné odvětví, žádný nadřízený. Je to můj kolega. Dost často víme o těch pacientech víc, než lékaři… takže se radíme. To že píše ordinace a my je plníme, tak to neznamená, že nejsme rovnocenní partneři.

  • V současné době musí sestra studovat sedm let,aby mohla pracovat bez dozoru,tady nejde o žádné snění o rovnocennosti s lékaři,ale o přístup k sestrám,protože se lékař bez zkušené sestry,která provádí jeho ordinace neobejde a tak to bylo vždy,lékař stanoví diagnózu a léčebný postup,ale aplikuje a ošetřuje sestra

  • Vážený pane Karle,zřejmě lékaři.Téměř 40 let jsem pracovala jako sestra u lůžka.Nejprve jako dětská sestra pak na odd LDN.Mohla bych tady vypsat spoustu příhod,kdy si hlavně mladší lékaři mysleli,že nad ně není a nakonec přišli pro konzultaci se zkušenou sestrou.Nevím o co vám jde,i dnes,tzn. že setry nemají k určitým úkonům kompetence,jsou někdy nuceny tyto provádět.Tak jaképak nahrazování lékařů sestrami.Sestra nemůže podat sama od sebe ani lék např. na bolest,tabletku,kterou si doma kdokoliv při potřebě vezme sám.Nemůže podat zástupný lék,vše musí přepsat lékař.A jak to funguje ve skutečnosti?Lékaři většinou přepisují ordinace stále dokola,málo který se zajímá o to,které léky jsou zrovna k dispozici a tak např. u nás bylo zvykem,že jsme jako sestry psali lékařů do papírů lístečky s tím co je potřeby přepsat a změnit,protože ani ústní upozornění nebylo většinou nic platné.A takových věcí ,kdy sestry suplují lékaře proti své vůli a nelegálně bych mohla vypsat více a myslím si,že nejen já.
   celý svůj profesní život jsem pracovala jako zdravotní sestra i moje dcery jsou zdravotní sestry,ale i když jsem si dříve nedovedla představit,že půjdu někdy do důchodu,protože práce zdravotní sestry byla můj život,odešla jsem do důchodu dříve.Protože vztahy mezi mezi zaměstnanci a množství úplně zbytečné administrativy,která mimochodem není k ničemu a nucení nadřízenými právě pracovat proti standardům,mě k tomu vlastně donutilo.
   Pacienti nepotřebují ani arogantní lékaře,ani arogantní sestry,ale spolupracující tým,aby lékaři dali na to co jim o pacientovi říká sestra,protože ta je s ním nejvíce a pacient jí nejvíce řekne.Když sestra říká,že má pacient bolest,tak aby to lékař akceptoval něco mu napsal a ne jak se mi stalo,aby řekl „PACIENT MÁ BOLEST? VŽDYŤ STOJÍM VEDLE NĚJ A NIC NECÍTÍM“.“PACIENT NEMŮŽE SPÁT? TO NEVADÍ, VŽDYŤ MÁ DOST ČASU VYSPAT SE PŘES DEN“.Toto je opravdu zkušenost z praxe.
   Přeji všem hezký a bezkonfliktní den Marie

  • Vážený, jsem zdravotní sestra již v penzi. 35 let ve zdravotnictví 14 let záchranná služba. Sestra se bez lékaře obejde, ale lékař bez sestry nikoliv. Na to vemte jed

  • A kde jste vzal že studium sester je méně než 6 let? Asi si neumíte spočítat 4 roky zdrávka a další 3 roky BC–pak teprve se může pracovat jako kvalifikovaná sestra.

   • Radko, studium na SZŠ k pozici sestry vůbec nepotřebujete. Můžete jít klidně třeba na gymnázium nebo ekonomku a pak na VŠ či VOŠ – takže 3 roky. Chcete-li do studia sester počítat SZŠ, musíte započítat střední školu i lékařům – a jejich studium bude zase delší.

    • Co je to za kravinu??? To mi chcete říct, že když někdo vystudoval na SZŠ obor všeobecná sestra a pak si např. dodělal sestru Bc. , tak tu ze SZŠ nemůže počítat??!! Ano jsou i takové které se jdou přeučit z něčeho na něco jiného, ale to je bohužel chyba našeho vzdělávacího systému.

     • Když někdo vystudoval SZŠ – obor všeobecná sestra, tak získal kvalifikaci za 4 roky, a studiem VŠ si nic, ale opravdu NIC nedodělal. Je stále všeobecnou sestrou! To, že má titul, mu kvalifikaci nezvyšuje. Uznávám, že to není standardní, ale je to tak.

  • V zahranici jsou lekar a sestra kpmpetentnimi spolupracovniky, kooperuji. Kazdy ma zodpovednost za neco jineho. Sestra za osetrovatelsky proces, lekar za lecebny. Sestra neni podrizana, ale je to kolegyne 😉

  • Pane Karle,
   nestačím se divit tomu, co vzdělaný člověk dokáže napsat a ve své podstatě i vyplodit ze své hlavy. Za dobu školy a i své praxe, jsem se setkala s doktory, docenty a profesory, kteří své vzdělání a zkušenosti uměly prodat dál. Jsou to moudří lidé a jejich znalosti jsou obdivuhodné. Ani jednou jsem však z jejich úst neslyšela to, že sestra je doktorova podřízená a že doktorům máme sloužit…..Je to nějaký omyl, rozšířený ještě z dřívějších dob. Naštěstí v dnešní době už ne moc propagovaný. Naštěstí se také setkávám s doktory, kteří si sester váží a dokáží je pochválit a vynést jejich vzdělání výše a s doktory spolupracujeme, než abychom se předháněli. Myslím si, že sestra a doktor patří oba do dvou rozdílných sloupců. To ale neznamená, že je sestra doktorova podřízená. To co tu píšete vy, je bohužel jeden z těch horších, možná nejhorších přístupů doktora k sestře. Nejsme služky.
   A to, že se tu „vytahujete“ tím, že jste vystudoval 6 let LF ? Pardon, ale doktor, který to má přirozeně v sobě, je do toho zapálený a má svou profesi rád, školu zvládl dobře….Ten asi nemá zapotřebí se tu vytahovat 6 lety studia a svou profesí.
   Myslím si, že na tenhle názor o sestrách jste už jistě slyšel spousty negativ. Jen se divím, že člověka vaší „velikosti“ nenapadne, tenhle názor přehodnotit.

  • Ano, máte pravdu. Při našem systému vzdělávání by sestra měla být přeci nadřízenou lékaře! Sečte – li se délka studia na střední zdravotnické škole a následné studium na škole vysoké, v délce trvání 3 – 5 let, docházíme k číslům 7 – 9 let soustavného vzdělávání. Navíc za tuto dobu získají absolventky narozdíl od lékařů praxi v řádu tisíců hodin a mnohé také specializaci v oboru. Mnoho sester pracuje už po dobu studia na částečný úvazek, tudíž po dokončení školy nastupují do práce dobře zapracované, připravené po stránce praktické i teoretické. Lékaři získávají zkušenosti a atestaci v průběhu několika dalších let po dokončení VŠ, sestry v této době pečují o pacienty!

  • Dobrý den,
   ano, máte pravdu, že lékař a sestra jsou dvě rozdílné profese, ale tyto se mají vzájemně doplňovat a respektovat, v zájmu pacienta. Lékař rozhoduje o diagnózách a způsobech léčby, dobrý lékař však také respektuje názory zkušené sestry, která pacienta ošetřuje a sděluje mu jeho aktuální zdravotní stav včetně vitálních funkcí. Co se týče délky studia, tak na „plnohodnotnou“ sestru dnes studujete 7 let nejméně.

  • Ještě nyní po dvou letech mě názor Karla zvedl ze židle!!! Je vidět, že je úplně MIMO!

  • A až budou lékaři po 6ti letech (a ještě více let praxe) vědět jak naordinovat například antibiotika bez dotazů typu: A jak to dáváte, tabletu po šesti nebo po osmi? Nebo: Augumentin to je jako penicilin? Nebo až je při příjmu u „unaveného zraněného“ který má fyziologický obraz na CT mozku, negativní dechovou zkoušku na alkohol a je stále somnolentní (usínající) napadne podívat se mu do batohu místo toho aby napsal, že pacient byl „vyčerpán z usilovné práce“, aby zjistil, že je plný inzulínových stříkaček ( a pacient i podle rozšířených zorniček je totálně v rauši ). Pak si můžeme povídat, že doktorům je 6 (a mnohdy i více) let školy k něčemu. Jinmi slovy pane Karle jste idiot a neměl byste si o zdravotnictví dělat představy podle seriálů typu Ordinace v růžové zahradě.

 2. Ale houby s octem, sestra není podřízená lékaře. Nadřízenou sestry je její vrchní nebo staniční, ve službě vedoucí sestra směny. Já v rovnocenném přístupu nevidím problém. Sestra je okem a uchem každého týmu, je s pacientem mnohem víc než já a její názor na pacienta je pro mě dost důležitej. Sdělení „on je nějakej divnej“ je pro mě víc než v laborce hyperkalémie nebo anémie. Ráda si nechám poradit, co se v některých situacích obvykle dělá a rozhodnu se, jestli s tím postupem souzním nebo ne. Ráda vysvětlím, proč je ta ordinace takhle (je-li otázka míněná jako zvědavost či zájem, ne jako rýpání, že se to dotyčné nechce dělat). Klidně se zeptám, jestli na tohle pícháme epidurály nebo ne, jestli tohle někdo intubuje, nebo budu zase jediná. Samozřejmě za dodržení nějakých jasných kompetencí. Jestli amikin nebo fortum, tracrium nebo nimbex, subklávku či juguláru, to je plně v mojí režii

  • Přesně tak by týmová spolupráce lékař-sestra měla vypadat. Já, jako sestra, potřebuji znát léčebny plán, účinky podávaných léků a důvody vyšetření, abych věděla, jaké příznaky ( žádoucí i nežádoucí) mám sledovat, na co se zaměřit, kdy být opravdu ve střehu. Jedině tak je možné dosáhnout kontinuity a z ní vyplývající bezpečnosti péče. A máte pravdu i v tom, že hodně záleží na tom, jak je otázka položena a jakým způsobem zodpovězena. Ješitnost a falešná hrdost musí jít stranou. U obou zúčastněných. Jde o lidské zdraví a život. Paní doktorkou, velice Vám za Váš postoj děkuji.

   • Děkuji Vám za Váš článek, je to přesně tak, jak jste popsala a myslím si, že to tady v ČR ještě takhle i dlouho bude, bohužel…

   • Dnes jsem si přečetla jeden velice pěkný a pravdivý článek od paní ZLATY… A jeden hodne směšný příspěvek od KARLA, který je buď doktor, které já ani za doktory nepovažuji a nebudu si jich nikdy vážit a nebo je to úplně pomatený tvor nevím odkud.. 😀

 3. Vážená paní Pražanová, dokonale jste popsala celou problematiku naprosto srozumitelně všem =) Je veliká škoda, že nejste jednou z těch, kteří rozhodují. Něco s tou šlamastikou udělat musí.
  S úctou Blanka Radjenovičová

 4. Karle, kde zijete? Jsem sestra a nejsem podrizena lekari. Moje nadrizena je vrchni sestra. To ze plnim ordinace lekare je moje napln prace, ale nejsem mu podrizena.

 5. Ouuuu!!!!Pane Karle,Vy jste snad zdravotním bratrem či tím vystudovanym lekarem,že tak soudíte?Ne,nejste ani jedno,neboť by jste tak nemohl mluvit.Věděl by jste,že sestra musí umět rozpoznat,že ordinace lékaře je správná.Příklad?“Podáme infuzi s 300ml NaCl“(hups,i lékař je jen člověk a dokaze se upsat o jednu nulu“) .A kdo myslíte,že ponese zodpovednost za to,že to pacient opravdu dostane?Tak si příště nechte své názory pro sebe.Ona totiz jednou nastane doba,kdy budete potrebovat právě péči té oné,dle Vás podřadné zdravotní sestry a budete rád,že Vám třeba svými znalostmi zachrání „zadek“.

 6. Pane Karle,je mi Vas spise lito.Nevite jak to chodi,ale sestra ma sve postaveni.Mam nad sebou jen vrchni a stanicni a vedoouci smeny.Lekar neni nekdo,kdo nam dava najevo,ze jsme podrizeny jemu.Jsme si pro sebe partnery.Mozna jsme jen sestry,ale o pacientech toho behem sluzby vime vice jak on.Delam na JIP a tam je to dost dulezite.Bohuzel mate stejny nazor jako moje sestra,ale ne stejny jako nasi lekari a za to jim dekuji.

 7. Dobrý den,

  takto dobrou analýzu současného stavu jsem dlouho nečetla.Děkuji autorce článku, všechna čest. Sdílím její pochybnosti, že někdy bude lépe. Myslím si opak. ČR je opravdu zpátečnická země.Hrajeme si na něco, na co nemáme. Pokud stát a systém nemá na zaplacení VŠ sester, tal ať tento typ vzdělání po nich propána nechce!

 8. Vřelé díky autorce článku!Naprosto přesný popis chaosu ve vzdělávání nelékařů!A Karle,hlavně,sestra a lékař jsou tým,jeden bez druhého není nic!

 9. Děkuji vám všem za komentáře k mému příspěvku. Chápu vaše rozhořčení nad obsahem komentáře pana Karla. On ale pouze otevřeně napsal názor, který na naši profesi má převaha laické veřejnosti a mnoho lékařů. A možná to není tak docela jejich vina, protože seznámení veřejnosti se změnami, kterými vzdělávání sester za posledních deset let prošlo, nabyla věnována v podstatě žádná pozornost.Lékaře to převážně nezajímá, protože mají pocit, že se jich to netýká. Ale zkuste začít navrhovat převzetí některých kompetencí. To nastane změna v přístupu a uslyšíte ten křik a strašení veřejnosti snížením bezpečnosti péče.
  A pro pacienta je sestřička ta, která poslouchá příkazy pana doktora, má za povinnost plnit přání nemocného, snášet jeho špatnou náladu a stížnosti.A stále se usmívá, vždyť proto studovala. Ale někdy se dočká úžasného poděkování za péči, trpělivost a podporu. A kvůli tomu tu práci děláme a máme ji rádi. Já teda určitě. A věřím, že vy také.
  Byla bych nerada, kdyby se veškerá diskuse zvrhla pouze ve „slovní lynčování“ pana Karla. To by bylo málo.Velice by mě zajímali vaše názory a návrhy, jak stávající situaci změnit, napravit, učinit snesitelnější. Kritika je první stupeň, umožňuje pojmenovat problém. Ale je potřeba navrhnout řešení. Pojďme to zkusit. Žádný názor není zbytečný, hloupý nebo bezvýznamný.Zlata

  • Ahoj Zlato, předpokládám, že si na mne nepamatuješ,ale seděly jsme vedle sebe na Kinestetické mobilizaci v Olomouci. Já jsem docela dlouho váhala, jestli vůbec něco napsat. Asi nedokážu navrhnout řešení, ale myslím, že by všem svědčilo trochu více pokory. Nejen lékařům. Ano vše se vyvíjí, ale já mám pocit, že v době, kdy jsme nastoupila do práce, se lidé nějak k sobě chovali lépe. Myslím obecně, blbci byli vždycky. I v té práci, nikdo si nedělal cíleně naschvály. Všem nějak šlo o pacienty a nikdo si nepředhazoval, kdo je vzdělanější. Ano, do všeho byla zamontovaná politika jedné strany, ale po pracovní stránce to bylo trochu jinak. Nechci tvrdit, že poslat sestry na VŠ byla chyba, to rozhodně ne, ale argumenty typu já mám VŠ, tak jsem něco víc, ty mne teda docela vytáčejí.
   Já si osobně myslím, že především by se mělo změnit myšlení, i když je to běh na dlouhou trať. Ovšem nejen lékařů a sester, ale i třeba pacientů. že by mělo být opravdu dostatek personálu a dostatek pomůcek, ale především dostatek dobré vůle k tomu, aby na prvním místě byl pacient a ne osobní prospěch. Ráda bych se toho dožila, ale za 16,5 roku už půjdu do penze.

 10. Dobrý den, ráda bych se také vyjádřila k vašemu článku.
  Sama jsem sestra bakalářka a mrzí mě, že nás někteří „hází“ do stejného pytle. Z vlastní zkušenosti vím, že opravdu některé sestřičky jdou do práce s tím, že budou dělat jen tu papírovou, „čistou,“ práci. Myslím si, že na to vliv má i to, že na vysoké školy se mohou hlásit studenti z různých oborů a nemají představu, co práce sestry obnáší. Myslím si, že naši práci zveličila masmédia, konkrétně Ordinace v růžové zahradě, kdy sestry, příklad, chodí v bílých lodičkách.
  Ano, jsem pro vzdělávání sester, protože medicína se neustále vyvíjí a vznikají nové postupy, ale myslím si, že vysoká škola nic neřeší, protože mě třeba vysoká škola nic nového, zásadního, nenaučila. Když chtěli prodloužit věk nastupující sestry, měli to například udělat takhle:
  4 roky zdravotní školy s maturitou, kdy je sestra diplomovaná a pracuje samostatně (fungovalo to desítek let, proč ne teď?
  poté si měla najít práci a pracovat třeba 3 roky pod dozorem (místo vysoké školy) a pak se stala „plnohodnotnou“ sestřičkou. Během těch 3 letech by se vzdělávala konkrétně v tom oboru, ve kterém pracuje. Př. jeden den školení 2 krát do měsíce, kde by se učila věci, které potřebuje v rámci svého oboru.
  Př.: interní obor; interní nemoci – příznaky, oš. péče atd, léky – nežádoucí účinky atd.
  chirurgický obor; chirurg. problémy, příprava před a po operaci, metody převazování atd.
  Co se týká rozdělování kompetencí, ano, smysl to má, ale ne u nás v ČR, protože je nedostatek personálů a i sestra bakalářka musí dělat tu „méně“ čistou práci.
  Možná, kdyby ubylo té papírové práce, tak je situace jiná. Vždycky bylo samozřejmostí, že když měl pacient bolest, či zácpu, sestra podala potřebné léky (i bez ordinace lékaře, ale chápu, že dnešní doba je „jiná“) a pacientovi se ulevilo. Sestřička nemusela psát plán péče a hodnocení péče atd. a i přesto pacientovi pomohla. Vždyť lékař většinou určí, že při bolestech nad VAS 3 podat tyto a tyto léky v maximální dávce 3 za den s rozestupem 6 hodin. Vždyť z toho je pak jasné, jestli měl pacient bolest, či nikoli. Tak proč psát do plánu péče; sleduj bolest (vždyť je to samozřejmost) a pak hodnotit, zda měl bolest, či nikoli (vždyť je to u ordinace lékaře).
  Uvádím zde příklad ze standardního oddělení, nemohu soudit, jak to funguje na JIPce či ARU. Pacient je tam v daleko horším stavu.
  Jen doufám, že se situace alespoň trochu zlepší. I když, v našem státě…
  Ludmila

  • Ludmilo, funguje to stejně blbě. Duplicitní a nesmyslné záznamy, které kradou čas, dokumentace se navíc stále mění, takže zdržení navíc…

 11. Společným rysem některých diskutujících je nedůvěra ve vlastní stát – zemi kde žijeme. Je to smutné, leč z vývoje událostí pochopitelné…
  Osobně bych byla pro zachování VOŠ, neboť na nich učí lékaři, studenti mají dostatek praxe a po absolvování jsou více ,,použitelní´´(zkušennost z praxe). Zdravotnického asistenta bych zrušila úplně – beztak si myslím, že nemá budoucnost. Podporovala bych specializační vzdělávání např. ARIP a jim podobné v rámci jednotlivých oborů. VŠ pro sestry, které plánují práci v zahraničí a nebo mají pracovní pozici, kde je toto vzdělání požadováno (ironií je,jak státní rozpočet ČR dotuje defakto zdravotníky pro zahraniční nemocnice). Na VŠ přijímací zkoušky. Niloli ten byznys, jaký předvádí soukromé vzdělávací instituce.
  Mám obavu, zda tento chaos půjde nějakým rozumným způsobem vyřešit. Osobně si myslím, že je to běh na dlouhou trať. Vzdělání vnímám jako investici a tudíž očekávám její návratnost (platový a profesní postup). V situaci, kdy má sestra VŠ diplom a většinu noční služby dělá veškeré i pomocné práce, tak se o návratnosti investice rozhodně mluvit nedá.

 12. Vážené popuzené sesřičky :D,
  když už tu chcete argumentovat vaším vzděláváním, tak se podívejte na osnovy a rozsah učiva. Fajn, studoval jsem 4 roky gymnázium, následně 6 let LF, po promoci jsem složil za 2 roky atestaci z anesteziologie, následně za další 4 roky atestaci z anesteziologie a intenzivní medicíny + simultánně z urgentní medicíny. Při práci věděcky pracuji a publikuji, letos jsem získal docenturu a minulý rok PhD. … budeme si tady povídat o délce vzdělávání? U mě to činí více, jak 25 let.
  Pracuji jako přednosta ARO a vedoucí lékař na ZZS, učím na LF (první pomoc, anesteziologie, přednemocniční neodkladná péče) a VOŠZ všeobecné sestry a zdravotnické záchranáře, nemají mě rádi, protože narozdíl od jiných učitelů, zejména sester, od nich něco chci a musí to umět, magistry většinou uplatňují „tak já tě pustím, ale slib mi, že se to doučíš“….pokud neumí, nemám problém s tím je vyrazit a nechat opakovat, klidně i ve třetím ročníku, klidně od absolutoria, nevezmu si na svědomí, že takové tupce pustím do praxe.
  Můžu vám naprosto jasně za dobu své praxe říci, že jsem poznal pár nelékařských pracovníků, kterým jsem ochoten svěřit ordinaci léků, některým i intubaci, než dojedu na místo, ale většinou se setkávám s těmi, po kterých vše kontroluji a pokud mám možnost, zajistím si i PŽK sám!!! Po opakovaných špatných napojeních elektrod, včetně AED!!!, po paravenózních aplikacích PŽK+léčiv, špatném podání léků, svévolném podání léků bez indikace, naopak naprosto kontraindikovaně… Nelékaři neznají léky, nevědí jaké mají účinky, neznají EKG, ale cpou se do interpretace, nemají znalosti, ale neustále křičí po pravomocích a svěřování lékařských úkonů, ačkoliv k tomu nemají absolutně žádné právo (s ohledem na vzdělání a znalosti).
  Sestra pro mě bude adekvátním a rovnocenným partnerem, až mne bude moci plně nahradit. Můžu s klidnou myslí tvrdit, že sestra mne nahradí těžko, ale práci sestry mohu jít vykonávat okamžitě a mnohem svědomitěji a zodpovědněji, jak většina z vás, která si tu na mě otvírá hubu, ohání se dovednostmi a bůhví jakým vzděláním, ale naživo by byly ticho a neuměly zodpovědět jedinou otázku. Takže milí nelékařští pracovníci, zhdnoťte reálně své znalosti a dovednosti a držte se své práce a necpěte se do té lékařské, na kterou, jak říkáte, čest výjimkám, NEMÁTE!!!

  • Vážený ,více než popuzený, pane Karle. Pro přehlednost si dovolím odpovídat na Vaše připomínky a kritické poznámky po pořádku tak, jak je ve svém příspěvku zmiňujete.
   1)S specializaci a praktické dovednosti a znalosti jste získal v průběhu 25 let úspěšné kariéry. Po svých studentech a spolupracovnících chcete totéž již v průběhu studia nebo ihned po nástupu do praxe, jinak jsou to podle Vás tupci. Moc by mě zajímal názor Vašich kolegů na Vaše znalosti tak asi z prvních dvou let Vaší praxe.
   2)Z vašeho příspěvku vyzařuje nejen pohrdání vašimi studenty, ale i kolegy, kteří spolu s Vámi vyučují na LF a mnoha dalších školách, na kterých podle svého vyjádření vyučujete, protože jejich požadavky na studenty jsou podle Vašeho názoru nedostatečné, protože nejsou ochotni je bez pardónu ihned „vyrazit „.
   3) Žádný lékař nemá pravomoc „svěřit “ nelékaři ordinaci léků nebo dokonce intubací“, protože pokud by to lékař udělal a nelékař tento výkon provedl, tak oba!!! porušují zákon, protože naše legislativa nedává nelékařům tyto kompetence. Takže podle našich platných zákonů sestra zahajuje resuscitaci jen!!! podle pravidel BLS(Basic Life Support), což jsou úkony, které by měl znát a zahájit každý laik. na ulici. To že v praxi ARO a JIP je běžné, že sestry provádějí ALS( tedy rozšířenou resuscitaci), ke které patří i i defibrilace, podávání léků, intubace bez přítomnosti lékaře, protože hrozí nebezpečí z prodlení a přitom k tomu nemají stanovené kompetence je právě předmětem naší diskuse.
   4) Nedivím se, že ve Vaší přítomnosti nejsou mnozí Vaši kolegové schopni správně zavést flexilu nebo napojit AED. A troufám si tvrdit, že to není způsobeno jejich neschopností, ale nervozitou a strachem. Právě z Vaší osoby a Vašeho chování. Je ovšem snazší obviňovat je z neschopnosti než změnit přístup a začít s nimi pracovat, začít je učit, předávat jim to, co Vy sám jste se naučil za 25 let praxe. Ale to chce čas, trpělivost a pokoru.
   4) Sestra je Vaším partnerem v týmu už teď. I když se Vám to hodně nelíbí a dáváte to najevo vulgarismy a neskrývaným pohrdáním. Všimnul jste si, že Vaše dva komentáře patří nejagresivnějším ze všech uvedených? Ale nikdo nehovořil a nehovoří o tom, že by měla lékaře nahradit. To je podle mého názoru základ našeho nedorozumění. Ale obavám se, že je zbytečné se pokoušet to lékaři Vašeho typu vysvětlovat.

   • Pod tohle bych se podepsal. Pan „nejlepší, bezchybný lékař Karel“ si asi opravdu myslí, že jakkoliv dobrý a vzdělaný doktor může zastat práci těch „méně“ vzdělaných. kdežto bez něj by to nešlo. Ale ono by to taky nešlo bez těch, co vymysleli všechny ty přístroje a léky, bez těch co mu asistují, pomáhají atd. Odpověď paní Zlaty bych mu nechal vytisknout a zarámovat a pověsit nad postel na lékařáku,ať se občas zamyslí, až tam bude spát, zatímco sestřičky budou fungovat a dělat věci, které by měl dělat právě jen lékař… Lituju jeho spolupracovníky a žáky.Tolik ješitnosti…

   • Vážená paní kolegyně, s Vaším příspěvkem musím v zásadě souhlasit, ovšem rád bych Vás upozornil na to, že informace, které píšete v bodě 3 nejsou tak docela pravdivé. Dle vyhlášky 55/2011, paragraf 55/a/2 Sestra pro intenzívní péči bez odborného dohledu a bez indikace lékaře může „zahajovat a provádět kardiopulmonální resuscitaci se zajištěním dýchacích cest a s použitím dostupného technického vybavení, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu“ taktéž je to v kompetenci zdravotnického záchranáře. Záchranář se specializací pro urgentní medicínu dále bez odborného dohledu a bez indikace lékaře může „zahájit a provádět kardiopulmonální resuscitaci pomocí použití přístrojů k automatické srdeční masáži, včetně defibrilace srdce elektrickým výbojem po provedení záznamu elektrokardiogramu, a podání léčiv pro resuscitaci bezprostředně nezbytných“ (Hlava VIII, par. 108,a/2).

  • Nechcem urážať Vaše ego, ktoré nemá ani konca. Ako Vám to už niekto komentoval ak sa angažujete v toľkých odborných činnostiach tak zjavne nič nerobíte na 100% ale len tak na 50%. Nemyslím si tiež, že budete veľmi múdry keďže ste PhD., ktoré dnes už má medzi lekármi váhu nulovú získali až minulý rok. Poznám lekárov tesne pred 30 a tento titul majú za menom a Vám sa to podarilo až teraz? Nič aj majster dokonalý sa utne.
   Sestra je sestra a lekár je lekár aby ste vedeli.
   Riaditeľ v jednej firme kde som pracovala mi raz povedal: Nemocnica a takýto gigant v akom pracujeme my, je ako orchester ak zlyháva čo i len jeden nástroj hudobný zážitok je veľmi nepekný, myslím si, že toto určite platí o nemocnici kde Vy pracujete.
   Pracujem s lekármi často a poviem Vám po škole toho rozhodne vedia menej ako my sestry po rokoch praxe. Neurážam ich, nepovyšujem sa nad nich radšej im s kľudom odpovedám a pokojne aj drzo opravím ak mi bábätku miesto 8mg Gentamicínu, ktorého účinky poznáte naordinujú 80mg. Viem čo by som tým mohla dieťatu spôsobiť a to, že to nevie niekto po škole ma neudivuje.
   Nevedia vlastne nič, občas sa motajú okolo inkubátora a nevedia ho ani otvoriť a to nevravím o tragédii keď leži dieťa na brušku a treba ho otočiť.
   Nevedia to a hotovo, komunikácia s rodičmi, vybavenie vyšetrenia o tom ani nevravím, je to ich kompetencia a nevedia ani kam volať, čo vlastne rodičom povedať?
   Nesmejem sa im a keď sa ma prednosta opýta ako mu to ide, nehaním ho, len sa usmejem a poviem Učí sa a snaží a ak sa nesnaží tak nemám strach povedať aj to.
   Nie som lekár a nikdy nebudem vedieť to čo on, ale som rukou lekára, ja trávim s pacientom 12 hodín, lekár hodinu maximálne počas vizity, ja upokojujem rodičov, ja mu podávam lieky podľa ordinácie lekára, ja musím vedieť čo s čím a čo rozhodne nie aj keď to vie lekár.
   Lekár má istú predstavu o liekoch a liečebnom procese, ale musí s tým oboznámiť aj mňa aby sme sa vyhli prípadným nezhodám alebo nemožnosti plnenia jeho ordinácií
   Nechcela by som stretnúť v praxi takého chudáka akým Vy pre mňa bezpochyby ste, arogantný, nafúkaný bez kúska pokory. Ak raz budete ako starec ležať niekde v LDN tak sa nedivte, že Vám sestry miesto pomoci zaplesknú dvere a povedia: Bol to zmrd za celý život, nech si počká. V starobe si totiž budete rovný aj so sestričkou bez ohľadu na tituly, odbornú vedeckú činnosť a podobne

  • Pane doc Karle PhD, myslím, že bychom se od Vás asi měli učit- děláte přednostu ARO- přdpokládám, že přednosta má celý úvazek plus nějaké ty služby jako ostatní členové týmu, vědoucího lékaře na ZZS, taky předpokládám, že vedoucí má celý úvazek plus nějaké ty služby, učíte na LF a VOŠ, stíháte publikovat a udělat docenturu, to opravdu máte hodně dlouhé dny (anebo že byste něco šulil?). My, co přijdeme vyplivnuté ze dvanáctky, na které nás má být mnohem více, než je, honem honem zvládmeme péči o rodinu, abychom se v nočních hodinách mohli vzdělávat, vám můžeme jen závidět.
   Za sebe vám mohu říci, že neumím napojit EKG, natož pak ho odčíst, naštětstí to ve své praxi nemusím dělat, ale když chci po lékaři dle standardu, ať si aplikuje PŽK na TRF, tak mě jeden jak druhý pošlou do…., protože to je pod jejich úroveň.

  • Vážený pane docente,
   když jste takový vědec,publicista, vedoucí lékař, učitel, vyhazovač, přednosta a Bůh ví co ještě, co napichuje PŽK, nechcete se někdy stavit u nás na standardu na chirurgii? Běžně tam napíchám 10 PŽK, natočím kolikero EKG za směnu a žádný lékař mi nepomůže. Jsem jen ta bakalářka co na to NEMÁ!!!
   Takový génius a v takové diskusi pod úroveň…

  • Myslím,že tady jste se prezentoval dostatečně.Osobně si myslím,že vám bych se tedy do rukou nesvěřila,titul před jménem a za jménem,ale..říkáte,že si všechno uděláte nejraději sám.Ono to je asi to nejlepší,protože aby mi někdo nevěřil a kontroloval vše co udělám,pak je jistě nejlepší když si to udělá sám.Já mám úplně jiné zkušenosti,málo který lékař zavede PŽK. Většinou řekne“sestři,zaveďte to sama,vy máte více zkušeností“.A že sestra nemůže nahradit lékaře,ale lékař sestru ano.Jste na velkém omylu.Sestra lékaře nahradit ani nechce.Sestra je kvalifikovaná v ošetřovatelské péči a tady ji nemůžete nahradit ani vy s tituly,protože pro tuto práci nejste kvalifikován.Nebo snad máte zkoušky z ošetřovatelství?

  • Proč by Vás měla sestra plně nahrazovat? Sestra má SVOU náplň práce a lékař zase SVOU. U sestry je to ošetřovatelská péče, u doktora lékařská. Ne, neumím naordinovat léky ani spoustu věcí, co umíte vy. Ale ruku na srdce.. Také byste nezvládl všechno, co zvládnu já, sestra. Nesnažte se tu lhát. Nemáte ani ponětí o tom, co sesterská práce obsahuje..

  • Vážený pane docente, je smutné, že jste získal takové špatné zkušenosti s působením NLZP. Z určitého pohledu Vás chápu, protože kvalita některých NELZP, kteří opouštějí zdravotnické školy různého druhu často není valná, což bylo napsáno i ve výše uvedeném článku. Na druhou stranu v praxi vidím, že ani kvalita některých lékařů není valná – troufám si říci, že bych některým, když vidím co předvádějí přerazil ruce nebo urazil hlavu (stejné myšlenky mám u některých sester). Ale abych se dostal k tomu co Vám hlavně chci sdělit….někdy kolem roku 2002 (přesně si to nepamatuji) vydalo MZČR několik brožurek nazvaných Strategické dokumenty. V těchto brožurkách se zabývalo řadou věcí týkajících se působení sester a dalších zdravot. pracovníků. A v jedné z těchto brožurek bylo napsáno, že o pacienty se stará multidisciplinární tým ve kterém jsou zastoupeny základní zdravotnické profese, které jsou si postavením rovny…..lékaři, kteří mají na starost léčebnou péči (jsou na ni odborníci), sestry, mající na starost ošetřovatelskou péči (jsou na ni odborníci – nikoliv lékaři), dále fyzioterapeuti aj. Z toho vyplývá, že sestry jsou ve stejném postavení jako další zdr. pracovníci vč. lékařů. Navíc jako anesteziolog jistě víte, že např. Česká společnost paliativní medicíny uveřejnila metodický pokyn pro přeřazení pacientů do režimu paliativní péče, kde je napsáno, že návrh na přeřazení do paliativní péče může podat kterýkoliv člen ošetřujícího týmu…tedy lékař různých odborností, ale i sestra aj. Samozřejmě rozhodující a konečné slovo má lékař, ale sestra toto právo má!

 13. Dobrý den pane doktore Karle,

  kdybych byla laik a přečetla si Váš komentář, tak bych nabyla dojmu, že sestry jsou ne příliš chápavé, nadbytečné a v podstatě nebezpečné. Takto na mne Váš názor působí.

 14. s prominutim toto si muze myslet jen lekar ktery nema uctu k sestram .. a s odpustenim nemam rad kdyz se nekdo povysuje a to ze mate titulu 150 to neznamena ze se muze povysovat … proste sestra je sestra ..lekar je lekar ! a mely by se k sobe chovat slusne a ne jako nadrizeny a podrizeny.. nebo spis sestra = póvl … toto neni profesionalni 🙂

 15. Dobrý večer, ráda bych komentovala debatu. Jsem zdravotní sestra se specializací pro intenzivní péči, studovala jsem jako jedna z posledních VOŠ 5. května, dale jsem pracovala na urgentním příjmu, ARO v Ceske republice a po té jsem šla pracovat do Saudské Arábie (KSA). Pracovala jsem ve stejné nemocnici jako Zlata Pražanová na oddělění intenzivní péče. Za tři roky jsem prošla řadou kurzů a školení, které mě vyskolily tak, že jsem kazdy den vyhodnocovala EKG, provadela fyziologicke vysetreni pacienta, na kterém byl lékař zavislý, podavala leky, samozrejme podle ordinace lekare, ale několikrat se stalo, ze byla spatna ordinace a musela jsem upozornit lékaře, aby tuto ordinaci zmenil. Prosla jsem kurzy Basic Life Support a Advance Life Support, pracovala jsem v Rapid Respond Team, kde spolupráce lékaře a sestry byla nutností. Všechno čím jsem prosla, je propracovaný system, ktery zajišťuje sestram pracovat jako samostatné jednotky. Myslim si, ze VOŠ neboli SIP, kterou jsem studovala, me a me kolegy připravila do budoucna v oboru intnzivní péče dobře a i diky sve praxi jsem mohla pracovat po boku sester z celeho sveta. Jenze obor sestra pro intenzivní péči, kde nás učili lékaři, profesori specializovani v oborech, se zrušil a poté se vytvořily vysoké školy pro sestry. Nekteré z nich nedosahují takové kvality. Za 3 roky v KSA jsem se naučila pracovat v jiném systému, který je v jistém směru funkčnějsí a propracovanejsí, nez mame my v Čechach, ale i náš systém má své kvality. Americký systém je jiný než náš evropský, sestra pracuje po boku lékaře, lékař je na ni závislý, ale sestra ho nikdy nenahrazuje. Myslím si, že by se např. měl zmenit náš vzdelavací system, aby byl propracovanejsí, např. v průběžném školení sester během jejich praxe apod.

 16. Milý pane doktore,
  je mi Vás upřímně líto. Vaše komentáře mne totálně nadzvedly ze židle. Promiňte, ale arogantnějšího člověka jsem opravdu nezažila. Jednou, až možná budete pobývat v nemocnici né jako lékař, ale jako pacient si vzpomenete na vámi tak podceňované sestry, až vám budou dobré na to, aby vás obsloužily v základních potřebách ( hygiena, příjem tekutin a stravy….), ale vám asi postkytnou péči vaši kolegové lékaři, když nás tak můžete okamžitě zastoupit 😀

 17. dobrý den pane doktore Karle
  Že jsem tak smělý, nezajímáte se náhodou tak trochu i o politiku? Povýšenost, nadřazené vyjadřování a naprostou ztrátu soudnosti a reality tam máte! Pardon, zapoměl jsem ještě na super schopnosti, ty k dobrému politikovi samozřejmě taky patří! Jinak si nedokáži vysvětlit, jak můžete stihnout učit, vědecky pracovat, publikovat, učit se, nezanedbávat rodinu, jestli nějakou máte a ještě k tomu stíhat pracovat v nemocnici a na ZZS! Buď minimálně jednu z těchto věcí neděláte na 100% a typoval bych tu poslední, to by vysvětlovalo odbočku od reality a nebo všechny věci děláte na 50%, ale to mi k Vám nesedí, díky dosaženým titulům. Ono od stolu, nebo anesteziologické mašiny všechno vypadá růžově, a že všechno šlape jako hodinky, ale od lůžka spocený, s ohnutým hřbetem a potřísněnýma rukama to už tak růžové není. Vaší práce pro rozvoj medicíny si všichni vážíme, ale určitě to není jen Vaše zásluha pane doktore…je za tím práce celého TÝMU, týmu složeného s mnoha lékařských i nelékařských pracovníků. Chtělo by to trochu pokory a úcty, i s těmi tituly co máte, protože „pýcha předchází pád“ a tvrdit že sesterskou práci můžete jít vykonávat okamžitě a lépe než vystudovaný nelékeřský personál, je zcela zcestná a značí nevyzrálost jedince nebo absolutní výšku bezbřehého ega a ztrátu soudnosti…. vyberte si sám, co si myslíte, že s k Vám hodí víc.
  jinak s článkem naprosto souhlásím….“kladivo udeřilo na hlavičku“ je vidět, že paní dlouhou dobu pracuje v oboru ale není omezená jedním místem a odd.. Paní má velký přehled a široký záběr srovnání a pod vše co napsala se klidně podepíšu celým jménem:-)

 18. WOW Zlati, super diskuze. Jen do toho. MUDr. Karel ma super CV, skoda ze se potkava vetsinu casu s „nezapalenymi“ sestrami, treba by mu poust na chvili prospela :]

 19. Jeden pan profesor ( mimochodem zcela jiného vystupování než p. docent Karel ) řekl, že oddělení s 10 lékaři a 1 sestrou fungovat nebude. Oddělení s 10 sestrami a 1 lékařem ano.
  P. docent píše, že sestra pro něj bude rovnocenným partnerem až ho bude moci nahradit. Nevím, ale každý má v kolektivu určitou roli, že má někdo vzdělání takové a někdo makové, každý je potřeba. A je fajn, pokud se nikdo nepovyšuje.
  Myslím, že “ soudný “ doktor ví, že sestra je nezastupitelná.

 20. Paní PhDr Zlata Pražanová má naprostou pravdu, souhlasím s ní a vážím si její osobnosti i jejích slov, z nichž vyzařuje inteligence, vědomosti, dovednosti i zkušenosti.
  O panu Karlovi, který napsal první příspěvek, musím říci úplný opak, čili nesouhlasím, nevážím si jeho slov, z nichž vůbec nevyzařuje inteligence, vědomosti, dovednosti a ani zkušenosti…
  Jsem také sestra s VŠ vzděláním a vážím si práce všech dobrých zdravotníků – od sanitářú až po lékaře, kteří svou práci dělají dobře a fundovaně,odborně a s lidským přístupem! Práce ve zdravotnictví je týmová práce! Členové týmu se musí vzájemně respektovat, jinak to nemůže dobře fungovat…

 21. Jak řekl Karel…. sestra je sestra, lékař je lékař a já dodávám BLBEC je BLBEC!!!!
  Hrozně se divím a nevím proč vás nemají rádi studenti a možná ani někteří kolegové a spolupracovníci. Moc bych chtěl vidět jak byste zvládl hned z fleku ošetřovatelskou péči (toalety, úpravu lůžka, papírovou práci, odebírání BM, péči a osetování přístrojů a spoustu dalšího). Ospbně by mi nedělalo žádný problém Vám ve službě co 20 minut volat a požadovat vaše služby, samozřejmě aby se předešlo onomu podání léčiv které podle vás nevíme k čemu jsou, zajištění si i.v vstupu, abyto bylo správně a podle vás, elektrody aby byly na milimetr přesně atd. Je spousta lékařských výkonů, které vykonávají sestry a lékaři se k nim nehrnou, například vybavování stolice, i tohle bych vám samozřejmě s velkou slávou přenechal :-). Vaše arogance a nejspíš i chování je do nebe volající.
  Přeji pěkný den ….. a nebo vlastně ani ne! 😀 😀

 22. Lékařský stav těžce nese osamostatnění sester a vymanění se z jejich podřízení. Neakceptace, dehonestování, posměch, znevažování nebo urážky z úst lékařů bývají na denním pořádku (čest výjimkám). Vždy je lehčí střílet do řad druhých, nežli vlastních.
  Snažit se srovnávat sestry a lékaře vyžaduje notnou dávku odvahy, přihlédneme-li k faktu, že srovnání provádí údajně lékař (osobně si myslím, že je to pouze provokatér nikoliv lékař).
  K článku není co dodat – český politik si vytáhl ze zahraničí to, co někde funguje v širší koncepci. Český systém vzdělávání sester byl na vynikající úrovní, stejně tak absolventi středních škol. Deformace vlastního systému dle jiných států, které vlastní systém mají vytvořen díky dlouhodobému vývoji ve společnosti, není správná cesta. Ne vše, co je unifikované celosvětově je správné.
  O kvalitě naších zdravotníků z řad bývalých středních škol svědčí jejich uplatňování ve vysoce kvalitních zdravotnictvích po celém světě. Bude-li tomu tak i po odchodu středoškolských sester ukáže až čas.

 23. Vážený titulovaný Karle, když už jste ten přednosta a pan dokonalý, tak si na svoje oddělení vyberte takový personál, který Vám bude vyhovovat a neházejte všechny sestry do jednoho pytle. Svoje povolání miluji nadevše a nenechám se urážet od někoho, který nejspíše ještě studoval v domě komunismu, tudíž měl rodiče ve straně a zaplatili mu to co mu na očích viděli. Sestru dělám sice jenom 7let, mám SZŠ všeobecnou setru, bakaláře studovaného při práci, mohu Vám s klidem sdělit, že to co umím, tak není z toho co mě nějaký docent naučil na UK, protože někteří lékaři sice jsou výborní lékaři, ale učit neumějí, neumějí to podat a neumí oddělit to co potřebuje sestra vědět a to co je pro studenty medicíny. Jo zajímalo by mě, jak by jste šel okamžitě umýt posranej zadek vy MUDrci!!!

 24. Vážený doc. MUDr. Karle, PhD.! Moc nevěřím, že byste byl, i se svým impozantním CV, schopen nahradit sestru a poskytnout komplexní ošetřovatelskou péči (tak, jak je definována ve 21.století). Výše uvedené reakce na Váš příspěvek byly vedeny ve slušné rovině a Vy přesto reagujete jak pošlapaný záhonek narcisů.. Docela bych měla strach o naše pacienty, pokud by někdo jako Vy s nimi měl trávit 12hod denně u lůžka. Jak by Vaše ego asi zvládlo profesionálně reagovat na některé verbálně agresivní, vulgární výpady některých pacientů či příbuzných, když neustojíte ani odlišný názor/reakce na webu?! O jiných aspektech práce „““hloupých a Vám podřízených sester“““ ani nemluvě…

 25. Zlatka na hrad! Nebo minimalne na ministerstvi 😉 Konecne nekdo, kdo tomu co se deje, nebo spis nedeje doma rozumi a vi jak to zmenit. Uz jenom aby to pochopili i ti nahore a aby lekari jako pan Karel zmenili nazor na sestry, ktere kolikrat chrani pacienta pred neumyslnym zabitim lekarem!

 26. O rovnocennosti lékaře a sestry bych mluvil velice opatrně. V tomto svazku by měly dominovat především respekt, spolupráce a vzájemná důvěra. Již několikrát jsem byl svědkem toho, kdy došlo k překročení kompetencí, kdy se lékař snažil dělat rozhodnutí spadající do oblasti ošetřovatelské a naopak, několikrát takto došlo k ohrožení zdraví pacienta. Pokud má být všeobecná sestra rádcem lékaři, musí zde být jistý typ a úroveň inteligence, praxe, zkušenost a vzdělání (VŠ není podmínkou, vzdělávat se dá i jinou formou). A lékař musí být ten typ osobnosti, který dokáže tyto rady ocenit. Je sice spousta sester, pro které jsou různé semináře jen příležitostí, jak si někde vydělat pár kreditů, aby měly pokoj. Ale pořád jsou zde i takové, které na sobě chtějí pracovat a pro které není cílem získání postu staniční nebo vrchní sestry.

 27. Přečetla jsem si pár komentářů a nedá mi to nereagovat na komentář ve stylu : „…ať si pan doktor odoperuje a pak o pacienta pečuje…myje ho, převlíká postele atd“. Vážení není doktor jako doktor a není sestra jako sestra. Někdo tu práci dělá jako zaměstnání a někdo jako poslání. Ale přece jen – ruku na srdce: myslím, že sestra mi slepák, žlučník a jiné “ neodoperuje“…v tom je ten velký rozdíl (krom jiného).
  Podotýkám, že jsem 30 let mzdovka a person. -nejsem zdravotnický pracovník.
  Hezký den.

  • Máte naprostou pravdu. Sestra vám slepé střevo nebo žlučník neoodoperuje, ale až o Vás bude pečovat na JIPce nebo na oddělení, musí poznat, že ta zvyšující se teplota může být počínající infekce a ten klesající tlak a zrychlený puls je možnou známkou vnitřního krvácení. A v tomto okamžiku je nutné, aby lékař věděl, že musí brát její obavy vážně a přijmul příslušná opatření. A pokud tak neučiní ona musí mít právo a odvahu se obrátit na jiného, v tomto případě výše postaveného lékaře se žádostí o konzultaci.
   A i v případě, že se nebude jednat o nic tak vážného, budou její aktivita a zájem pozitivně hodnoceny. Jde přeci o bezpečnost a zdraví našeho pacienta, v tomto případě to Vaše.
   Tohle v našich českých podmínkách zatím standartně nefunguje a to je právě předmětem naší diskuse. Přeju hezký den a pevné zdraví Zlata

 28. Dovolím si reagovat na komentář pana Jana, protože je dalším příkladem toho, jak lékaři chápou nebo spíše nechápou vztah lékař- sestra.
  1)o rovnocenném postavení lékařů a všeobecných sester bych v českých podmínkách nehovořila vůbec, protože neexistuje. Stále se držíme historicky vytvořené hierarchie lékař nařizuje, sestra plní. A změna nenastane, dokud nebudou jasně stanovené kompetence sester v souladu s dosaženým vzděláním a specializací.
  2) nesmí záležet na typu osobnosti lékaře, jeho blahovůli a okamžité náladě, zda bude natolik laskavý a moudrý a popřeje sestře sluchu při rozhodování o dalším postupu léčby.
  3) sestra není rádkyní lékaře, stejně tak jako lékař není rádcem sestry. Jsou to spolupracovnicí a partneři, každý ve své, přesně specifikované části léčebné péče (lékař v lékařské a sestra v ošetřovatelské). Rozsah a požadavky na kvalitu ošetřovatelské péče se léty zvýšily natolik, že je požadováno vysokoškolské vzdělání k tomu, aby mohla být poskytována na patřičné úrovni.
  4) plně souhlasím s tím, že dosažené vzdělání není známkou inteligence. Ale týká se všech profesí bez rozdílu! Lékaři nejsou výjimkou.
  5) každý, kdo chce vykonávat svou práci dobře, se musí ve svém oboru vzdělávat. Ale tato investice se mu musí vrátit v podobě prestiže, rozšíření kompetencí, kariérního postupu a pochopitelně platu!!! U lékařů to funguje u sester zatím ne. Formální honba za kredity je důsledkem této situace.
  5) každý profesionální vztah musí být založen na respektu, vzájemné důvěře a spolupráci. Za korektní atmosféru na pracovišti, kde se k sobě všichni chovají slušně a respektují se musí být osobně! zodpovědní vedoucí pracovníci oddělení (vedoucí lékař a staniční sestra). Pokud jsou pravidla kýmkoliv !! porušována, musí být jeho chování okamžitě zkorigováno. Tým musí být vychováván a veden. Především osobním příkladem jeho starších a zkušenějších členů, bez ohledu na vzdělání a odbornost.
  Přála bych všem mít možnost pracovat v takových podmínkách. Hezký den Zlata

 29. Nepracuji jako zdr.sestra(tuto profesi jsem opustila), ale jako nutr. terapeutka v amb. metab. poruch. Chtěla bych říct, že na našem pracovišti funguje spolupráce s lékaři na velmi slušné úrovni. Respekt, úcta ke znalostem a zkušennostem druhých, oboustranná spolupráce jsou na denním pořádku. Po dlouhé době se opět do zaměstnání těším a práce mne naplňuje a obohacuje.Vážím si toho, protože po zkušennostech se sesterskou prací vím, že tento stav není bohužel standardní záležitostí.

 30. Ani jsem nepřečetl všechny příspěvky. Z našeho zdravotnictví mi je leda tak zle. Sestry a lékaři? Co je lékař bez sestry ? Nic! Ano je to tak, on se podívá do papírů napíše co a jak a vše ostatní je na sestře. Doktoři si stěžují na to že dělají denní a k tomu noční atd. Ale osobně vím že lékař večer zaleze do své pracovny kde si v klidu odpočívá a sestra lítá do rána okolo pacienta a pozor kdyby měla lékaře vzbudit , to by si něco vyslechla! Samozřejmě to není všude,ale realita je taková. A to chtějí lékaři neustále zvyšovat platy. V čem je horší sestra oproti lékaři která celkem studuje třeba 10 let jako já.5 let střední dálkově, 2 roky Bc, 3 roky Mgr. A k tomu další 3 roky specializaci. Tak v čem bych měl být horší. Každý máme ty své kompetence.Škola nedělá sestru sestrou ale je to praxe. A jak je na tom sestra dnes? Asi tak, že ke své práci dělá občas i práci za lékaře. Připadá mi to, že naši lékaři koukají na americké seriály a nejraději by chodili v kravatě a v plášti a jen rozkazovali a sami toho moc neudělají. Musel jsem se smát a měl jsem vztek , když nějaká agentura udělala průzkum a nedávno napsala že sestra má průměr 28tis.Kč, čistého!!! Tak se ptám kdo tady ho má. Možná hlavní, možná vrchní, ale ne sestra na oddělení. Dneska pracovat jako zdravotní sestra je spíše promiňte ten výraz otročina. Každý si stěžuje, vedení nic nezajímá , sester je na odděleních minimum a musejí stíhat vše co jim vedoucí naloží a nikoho nezajímá nic. Ano, dříve bylo na oddělení kde bylo třeba 30 pacientů několik sester, dnes např. na noční je tam jen jedna a ta musí vše stíhat. Nebudu psát co všechno, ale je toho dost a hlavně má za vše zodpovědnost. Dvě stejná oddělení A+B na oddělení A je 18 pacientů a na B 36 pacientů. Na A slouží na noční 1 sestra a sanitárka a na B opět 1 sestra a sanitárka. Tak kde je spravedlnost. To nikoho z vedení nezajímá. Sehnat dnes práci je těžké a vedení nemocnic toho využívá a tak jsem psal jsme otroci. Nedávno jsem se zasmál když lékař žádal o navýšení sester na oddělení a hlavní sestra mu řekla , co by jste chtěl , před 20 lety jsem to zvládala sama, hmm, to už hovoří samo za sebe. Takže promiňte že jsem zde napsal to, co jsem napsal ale bohužel toto je realita našeho zdravotnictví. A k čemu dnes vzdělání? No tak to ať odpoví někdo jiný. To bylo před lety keců a řečí že sestra se musí vzdělávat a kde jsme dnes! Dnes je VŠ vzdělání pro sestru přítěží. Chcete práci pokud ji seženete? Ano, ale můžete nastoupit jako zdravotnický asistent to je také realita našeho zdravotnictví. A kde je to, co před lety chtěli udělat, že se budou rozdělovat kompetence dle vzdělání tak jak to je v zahraničí. Nic se neudělalo pro sestry, jen se jim přidávají další a další povinnosti a to je vše. Pokud se ti to nelibí můžeš jít. Tak se dnes jedná se sestrou! Prostě VŠ je dnes překážka a tak to je. A promiňte mi ještě toto, kdybych věděl jak to je a bude, tak bych asi nestudoval, jsem placený jako sestra se střední školou, nikoho nezajímá že mám praxi a VŠ. Navíc mi je zle z toho, jak vedení dosazuje kolem sebe pouze své známé , bez výběrových řízení, která i kdyby byla, tak jsou předem domluveny kdo to vyhraje, Dnes bych si myslel že na funkci hlavní sestry by mělo být výběrové řízení a hlavní sestra by měla splňovat určité předpoklady a hlavně vzdělání ale spletl jsem se. Stačí mít jen známosti a člověk nemusí mít ani žádné školy. Tak to je v tom našem českém zdravotnictví. Je to jako v politice. Bordel! Přesto doufám, že si sestry jednou vyslouží tu svojí prestiž a budou ceněny tak, jak by si to zasloužili a budou ohodnoceny jako v zahraničí. Jejich práce není jednoduchá naopak ……….. Navíc po své službě jdou domů kde je čeká další služba, rodina a děti. A to vše, za pár korun.

  • Milý Honzo,

   v textu několikrát píšete ,,promiňte´´. Nemáte se za co omlouvat, zcela jste popsal realitu, kvůli které jsem konkrétně já z profese odešla. Ano je to tak. Sestry pracují doslova za pár drobných. Bývalá kolegyně se svěřila, že ze své výplaty ,,přežije´´ 14 dní a poté je zcela závislá na vedlejší pracovní činnosti (úklid, hlídání dětí). Bohužel nejsem moc optimistka a odpovídající ohodnocení práce sester se dle mého názoru týká až dalších generací. Ještě jedna věc: nějak mi není jasná činnost ČAS???

 31. Bomba článek a super diskuze.Jen ti kompetentní to jaksi nebudou a nechtějí číst.Připusťme si,naše zdravotnictví jde do kytek.Jsem zdravotní sestra,co má tu starou zdravku.Můj syn už studoval asistenta,potom dis a nakonec Bc.dnes pracuje jako záchranář a jezdí s rychlou.Jako neskutečný paradox mi připadá,že jeho kompetence jsou platné pouze v pozici záchranáře,protože tento obor vystudoval.Tudíž,ať umí cokoliv a je neskutečně schopný,na pracovní pozici síly v LDN bude opět pouze asistent.Takže v kostce,v sanitce mi může zachránit život a píchat intraoseál,ale v LDN nesmí bez dohledu aplikovat ťuk bez dohledu.A to už opomíjím skutečnosti,které prezentoval v době studia,kdy spolu s ním studovalo dis plno knihovníků a podobně.V praxi to pak vypadá tak,že i tito,co neměli doposud se zdravotnictvím nic společného a tudíž ani minimální zdravotnickou průpravu přijdou v rámci studijní praxe na standartní oddělení a „PLAV“že neví,na co se používá Mesocain???? Co je to flexila???? To nevadí,nějaký dobrý student mu to v rámci možností jakž takž vysvětlí a hotovo.Moc to nechápu.ale tak to opravdu chodí…. Za tři roky je plnohodnotně oceněn titulem dis.Takže naše zdravotnictví se tituly jen hemží,ale komu zrovna vy padnete do rukou,to už je vůle boží….Na druhou stranu znám spoustu chytrých lidiček,kdy studium brali opravdu brali hodně vážně,jsou dle mého chytří,umí přečíst EKG,precizně vyhodnotí stav pacienta,jsou to Mgr. a jsou zařazeni v osmých platových třídách…. Nenaděláme nic.Nejsem pesimistka,ale o tom,že naše zdravotnictví potřebuje pořádnou reformu se mluví už zatraceně dlouho.A pořád jen mluví….

 32. Paní Lído, máte pravdu. Ale já neuznávám dnešní záchranáře, nebo spíše postup jak získávají kvalifikaci. Někdo vystuduje střední školu, je jedno jaké zaměření. Pak jde na tři roky na nástavbu, vystuduje a je z něho záchranář DiS. Nastoupí na záchrannou službu a je z něho ZÁCHRANÁŘ. Nemusí mít praxi, nemusí se registrovat a jezdí. Ještě horší je to, že některý z nich přijde s tím, že má řidičák který dodělal před pár dny. Nastoupí na ZZS a začíná hned jezdit, neboli učit se jezdit. Takže za mě, člověk si myslí, že na ZZS jezdí vyježděný profesionál, bohužel jezdí pouze začátečník. Za další, chtěla byste se nechat léčit od někoho, kdo ukončil školu a aniž by měl nějakou praxi, hraje si hned na kvalifikovaného záchranáře. Nebo si myslíte, že za pár týdnu zácviku na ZZS je z něho odborník? Já teda ne! Zdravotní sestra, která studovala SZŠ obor všeobecná sestra, je dle mého kvalifikovanější jak ten záchranář a to i proto, že měla dost hodin praxe. Co jsem tak hovořil s některými záchranáři stačilo mi , jak ta jejich praxe vypadala a kolik ji vlastně měli. Ale vraťme se k sestře. Sestra vystuduje, pak musí mí tři roky praxe u lůžka, musí sbírat body za školení, aby se se mohla registrovat. To školení jí stojí dost peněz . Ale ona ty body potřebuje k registraci, aby mohla pracovat samostatně a mohla mít vyšší platové ohodnocení. TŘI ROKY TO TRVÁ !!! Sestra která dříve chtěla jít na ZZS, musela mít dva roky praxe v intenzivní medicíně, JIP nebo ARO, specializaci ARIP, jinak se tam nedostala až na pár vyjímek, které znamenali, mít velmi dobré známosti. Podle toho to pak taky vypadalo. Tak a teď vezmeme lékaře. Lékař co nastoupí, musí mít za sebou kolečko, mít praxi a hlavně mít atestaci v urgentní medicíně. Jinak ho na ZZS nevezmou. A to je lékař!! A teď si to srovnejte, co vše potřebuje mít sestra a doktor a co málo stačí záchranáři, který dnes bude rozhodovat o vašem zdraví. Záchranář, který jezdí sám a život a zdraví pacienta závisí na něm. A tento záchranář, vlastně nemá žádnou praxi, nic jen 3 roky DiS a to je vše. A v dnešní době, kdy není dostatek financí a lékařů již v některých městech jezdí posádky bez doktora , jak ve dne tak i v noci. A doktor přijede, jen když si ho záchranář zavolá. Ale pak si spočítejte kolik je to dalších minut bez lékaře navíc! Takže za mě ano, záchranář, ale i tento by měl nejdříve absolvovat kolečko na všech odděleních jako doktor a pak by měl pracovat samostatně. Snad jsem to napsal tak, aby to mělo hlavu a patu. Jinak je smutné když sleduji TV kde by určití zaměstnanci a zaměstnavatelé chtěli pro záchranáře různé vyjímky. Třeba několik měsíčních platů při odchodném, dokonce snad výsluhu apod.. Důvod? Je to prý náročná práce, dochází k napadení záchranářů. Nikdy prý nevíte, co má pacient za onemocnění (infekce) apod. Ale ono dochází k napadání zdravotnického personálu i v nemocnicích! Takže kde je ta pravda, kdo je na tom hůře. Ani ta sestra v nemocnici neví, jestli jí do ordinace vstoupí někdo ozbrojený a nebo agresivní feťák. Pamatuji si, když si pro pacienta do nemocnice přišla policie a personál zjistil , že pacient je hledaný a těch několik dní v nemocnici měl u sebe schovanou nabitou pistoli. Takže ano já si dovolím napsat dokážu porovnat obě profese, jelikož jsem tím sám prošel . Nakonec ještě toto: záchranáři jezdí víme na co, nebudu vše popisovat. Stabilizují pacienta např. po nehodě a max. za hodinku, někdy i déle, dle toho jaký je stav, třeba po nehodě, kdy se čeká na hasiče jsou v nemocnici. Předají pacienta, vrátí se na stanoviště, umyjí sanitní vozidlo a jdou napsat hlášení. Pak si lehnou, spí a čekají na další výjezd. Jsou dny, kdy se nevyjede vůbec. Ale sestra se nezastaví po celou dobu služby, pokud něco nezapisuje a pracuje celý den. Sestra, doktor, celý kolektiv v nemocnici, převezme pacienta od záchranky, raněného a začíná kolečko. To trvá někdy až do rána. Prvotní ošetření ran, převazy, vysvléknutí oděvů od krve, RTG, CT, krev, odběry apod., nakonec operační sál a zase zpět na traumatologii. A najednou se zjistí, že celou noc se lítalo okolo tohoto pacienta. A ten personál taky nevěděl, jestli má pacient nějakou infekci nebo ne! Takže tím chci říci jen to, že záchranka to do hodiny předá a má klid, ale personál nemocnice okolo tohoto pacienta tancuje až do rána a ranní služba opět. A navíc si personál v nemocnici nemůže lehnout, jako ti záchranáři. A to je ten rozdíl. Takže za mě obdiv všem sestrám v nepřetržitém provozu a obdiv ta to, že to za ty peníze dělají

  • Ahoj Honzo,

   souhlasím s tebou, hlavně s poslední větou. Ale nejsem zdrav.personál. Jen pacientka, která je často hospitalizovaná. Takové střípky z mého pobytu.Poznala jsem bohužel i sestry profesně naprosto vyhořelé. Jedna, která jen celou dobu dávala léky, – se na chodbě rozkřičela, že mám pořád něco. Jednou mě bolí záda, pak hlava. Já ji předtím řekla o potížích. Slyšela jsem její křik, nechala si ji zavolat. Ptala jsem se, jestli to mělo být na mě? Ona to popřela. Pak se rozbrečela, prý já tu nemusím být, mám 3 dny teplotu. Můžu se na to vykašlat – s pláčem utekla. Nechápu, že s teplotou chodí do práce, kde může nakazit další pacienty? Poznala jsem zdrav.bratra (nevím, jak se správně nazývá) zdrav.asistent? mladý kluk, dělal i tkz špinavou práci, ležela jsem se starými lidmi, 75/85 let. Hodně mi pomohl. Měla jsem teplotu, ale ty teploměry, které nemocnice používá, nejdou pořádně sklepat a mně nešlo naměřit teplotu, i když jsem ji cítila. Po 3 dnech jsem dostala jiný teploměr, měla jsem 38,7. Najednou to lítalo. Přišla internistka, další lékaři. Do té doby jsem nikoho moc nezajímala. Až na toho kluka. Patří mu můj velký dík. Řekla jsem mu, že by mělo být více mužů na téhle pozici, že má můj obdiv, jak se stará o ty staré babičky. Přebaluje, dává infuze, zavádí flexily, prostě vše. Ptala jsem se, proč dělá všechno? Prý dřív to bylo rozdělené, dělaly to ošetřovatelky. Ale oni dělají vše. Měla jsem mladýho začínajícího doktora.
   Jaký rozdíl proti profesně starším, leckdy arogantním lékařům. Každý den za mnou chodil i před vizitou, ptal se, zajímal. Udělal pro mě daleko víc, než když jsem tam ležela před rokem. To tam byl jiný doktor, mladý, ale nic dle mého neuměl. Byl arogantní. Nevysvětlil mi řádně medikaci, chtěla jsem vědět, co beru za léky. Tenhle, který mě měl v péči nyní, byl perfektní. Měla jsem pár oblíbených sester, s kterými jsme si povídaly a mě zajímalo, jak se dají skloubit pracovní povinnosti, rodina, osobní život.
   Jedna mi řekla 25 let, nemá žádný osobní život, studuje, dělá si nástavbu,musí chodit na praxi, přitom pracuje na lůžkovém. To nechápu, absurdní. Pak taky že zdrav.škola už dávno není tak prestižní, prý berou každého. Nevím, jak dlouho tam ten zdr.bratr vydrží, ale už pár let tam je, tak snad vydrží 🙂 řekla jsem mu,že v tomhle čistě ženském povolání by to chtělo muže jako sůl. Potěšilo ho to, myslím, že byl rád, že jsem ocenila jeho práci. Pacienti ho respektovali, jen byl problém s oslovením. Jak mu mám říkat? Já mu říkala jménem.
   Možná maličkost, ale on jediný zdravil při vstupu na pokoj, oslovoval mě příjmením, vysvětloval, co mě čeká za vyšetření, jaké mám léky a co je v infuzi. Sestry to nedělaly. Když mi jedna lékařka dělala sono, byla ke mně otočená zády, na sobě civilní vestu. Sama sebe jsem se ptala: kde je doktor? Pak mě začala vyšetřovat, tak se jí ptám? Vy jste lékařka, jak se jmenujete? A ona: Proč? Pak se představila. Doktorka neví, že by se měla představit, a dokonce se diví mé otázce? A mladý kluk, zdrav. bratr ten to ví. Taky on jediný chodil celý v bílém. Jinak ostatní sestry měly dokonce i mikinu, svetr, šátek kolem krku. Byly tam pravděpodobně i ošetřovatelky, nepíchaly injekce, jen dávaly léky, nebo pak další převlíkaly postele. Ale to dělaly i sestry. Tak nevím, jak to je a kdo je kdo. Opravdu by to chtělo nějak sjednotit, je v tom nepořádek i pro nás pacienty.
   V jednu chvíli měli 7 příjmů najednou a všichni lítali jak hadr na holi. Ptala jsem se té mladé sestry, kdo je lepší pacient, muži, či ženy. Prý muži, nebrečí, pomohou, když vidí, že sestra potřebuje s nečím pomoct. Když přišel starší, zkušenější lékař na vizitu, chtěl toho zdrav. bratra, aby mu asistoval. Přímo si o něj řekl. Nevím, jak to braly ty sestry, ale z některých náznaků jsem měla dojem, že ne moc dobře, prý je moc aktivní. Poznala jsem, jak těžká je to práce, fyzicky i psychicky, mnohdy nevděčná, pacienti protivní, včetně mě v akutním stadiu 🙂 Tímto všem vzkazuji, že existují i pacienti, kteří vám dávají pozitivní zpětnou vazbu, jak jen mohou.Ten, kdo je nucen strávit v nemocnici rok co rok pár měsíců,si dle mého vaší práce váží. Sestra/lékař musí být dle mého fungující tandem, žádní sólisté. Jeden bez druhého by nebyl nic sám o sobě.Každý má své nezastupitelné místo.
   Přeji všem úspěšný nový rok 🙂

  • Souhlasím, jen k té praxi záchranářů…pokud vím, před nástupem do terénu musí mít 2 roky praxe u lůžka. Ale to bohužel jen na JIP či ARO, což samozřejmě není špatné, jen mi naprosto není jasné, proč nemohou pracovat na standardním odd.

 33. Občas si říkám, jestli by nestálo za to, napsat knihu o našem zdravotnictví. Teď jsem získal další zkušenost a opět to stojí za to.

  • Honzo, jakou jste získal zkušenost? Taky si říkám, že mám materiálu na celou knížku. Taky mám nové, čerstvé zážitky. No nic moc.

 34. Nezapojím se do diskuzí o tom, jak to je, nebo by být mělo, ale podívám se na to trošku jiným pohledem. Myslím, že ten problém (a já to vnímám jako velký problém) má několik kořenů:
  Mobilita pracovní síly a to, jak ČR vyjde v ratingu ve srovnání s ostatními zeměmi:
  – v r. 2010 (tuším) byla v ČR přijata strategie Evropa 2020, jejímž cílem je „dosáhnout nového růstu“. Jeden z cílů, které si zde ČR stanovila byl „vyšší počet (alespoň 40 %) mladých lidí, kteří studují vysokou školu“. Bohužel se zdá, že se vláda rozhodla přistoupit k tomuto cíli nikoliv tak, že se bude snažit zvýšit motivaci a kompetence žáků o studium VŠ. Ale naopak: snížila požadavky na kvalitu uchazečů. Je jasné, že nejsnadnější způsob, jak zvýšit počet VŠ vzdělaných lidí je udělat to tak, aby studium bylo snadnější. Vzdělanost a kompetence to sice nezvýší tak dramaticky, ale možnosti se otevřou více uchazečům a dosáhneme vytyčeného cíle.
  – zdá se celkem chytře vymyšlené, že jednou ranou se tím podařilo zabít i další mouchu – a sice mezinárodní přenosnost kvalifikace sester. Ovšem z příspěvků zde se zdá, že v praxi to též nefunguje a zůstává tak pouze u možnosti spíše hypotetické.
  Vzdělávání
  – domnívám se, že systém státních maturit zkrátka dal někomu hodně vydělat (jako většinou, když se zavádí jakékoliv nové „systémy“ typu opencard, internet do škol aj.) a opět není zcela patrné, čemu to vlastně reálně prospělo. Proč by vlastně měla dělat zdravotní sestřička na SZŠ stejnou maturitu jako někdo na obchodní akademii nebo na střední elektrotechnické škole? Vždyť to snad ani nikdo soudný nemůže chtít… A samozřejmě, když má škola studující připravit na maturitu z matematiky atd., tak musí některé předměty zase upustit…
  Praxe
  – Klidně si dovedu představit, že pracovní vztah mezi doktorem a sestrou je v tomto obdobný vztahu mezi např. projektantem a konstruktérem a stavbyvedoucím.. Každý z nich má přístup nejen ke znalostem, ale i k reálnému kontextu, který ten druhý nemá. Dobře fungující a spolupracující týmy jsou však spíše výjimkou v mnoha oborech a ikdyž se shodneme na tom, že zdravotnictví je jedním z nejbezprostředněji působících na náš blahobyt, tak i ve zdravotnictví jsou týmy sestaveny z lidí, jako kdekoliv jinde.
  – Myslím, že jediný, kdo tuto situaci může reálně ovlivnit, jsou vedoucí zaměstnanci lékařských zařízení, kteří jasně označí kompetence jednotlivých rolí, jasně seznámí všechny aktéry s důsledky nedodržování těchto kompetencí a důsledně bude toto dodržování zajišťovat a finančně bonifikovat.
  – A na to je potřeba, aby si tito lidé uvědomili, že takovým přístupem k budování a řízení týmu mohou pouze získat a nikoliv ztratit.

Leave a Reply to Lukáš Cancel reply

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: