Čtvrtek, 25. dubna 2024

Karanténa u zdravotnických pracovníků

Jste zdravotník a měli jste rizikový kontakt s osobou, která byla nakažena koronavirem? Co dělat? Ministerstvo zdravotnictví vydalo Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona Č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS¬CoV-2 toto mimořádné opatření:

I.

1. Všem osobám, vykonávajícím zdravotnické povolání podle zákona Č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznáváni odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zdravotnický pracovník“) se nařizuje v případě, že zjistí, že byly v přímém kontaktu s osobou, u které bylo potvrzena onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků (dále jen „rizikový kontakt“), aby o tom bezodkladně informovaly svého zaměstnavatele — poskytovatele zdravotních služeb.

2. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje dodržovat tato pravidla:

– V případě, že poskytovatel zdravotních služeb zjistí, že zdravotnický pracovník, který v jeho rámci poskytuje zdravotní služby, měl rizikový kontakt, tak rozhodne, zda je výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem.
– Pokud výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem není nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, pak poskytovatel zdravotních služeb informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí zdravotnickému pracovníkovi karanténu.
– Pokud výkon práce daným zdravotnickým pracovníkem je nezbytný pro zajištění poskytování zdravotních služeb tímto poskytovatelem, pak poskytovatel zdravotních služeb a zdravotnický pracovník postupují podle bodu 3. Poskytovatel zdravotní služeb oznámí tuto skutečnost místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

3. Všem zdravotnickým pracovníkům bez klinických příznaků, kteří měli rizikový kontakt, se nařizuje dodržovat tato pravidla

– Zdravotnický pracovník pracuje s respirátorem třídy FFP3 bez výdechového ventilu po dobu 14 dnů.
– Zdravotnický pracovník používá jeden respirátor maximálně po dobu 8 hodin.
– Zdravotnický pracovník využívá na odpočinek a stravování v zdravotnickém zařízení místnost bez přítomnosti jiné osoby.
– Zdravotnický pracovník pracuje v takovém režimu práce, aby se minimalizoval kontakt s ostatními pracovníky a pacienty, jimž neposkytuje zdravotní služby.
– Zdravotnický pracovník omezí pohyb po zdravotnickém zařízení na nezbytně nutnou míru. Zdravotnický pracovník si každý den bezprostředně před zahájením výkonu práce změří tělesnou teplotu a sdělí výsledek měření teploty a svůj aktuální zdravotní stav a případné zdravotní potíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.
– Zdravotnický pracovník podstoupí za 5 dnů od rizikového kontaktu výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek.
– V případě negativního výsledku obou vyšetření zdravotnický pracovník pokračuje ve výkonu práce a za 14 dnů od rizikového kontaktu podstoupí druhý výtěr z nosohltanu s RT-PCR vyšetřením na SARS-CoV-2 a současně druhý rapid test z kapilární krve na přítomnost IgM a IgG protilátek.
– V případě negativního výsledku obou vyšetření zdravotnický pracovník nadále vykonává práci v normálním režimu práce.

4. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zajistit podmínky pro zdravotnické pracovníky, kteří měli rizikový kontakt, tak, aby tito zdravotničtí pracovníci mohli splnit shora uvedená pravidla.

5. V případě, že v průběhu 14 dnů od rizikového kontaktu budou u zdravotnického pracovníka zjištěny jakékoli známé klinické příznaky onemocnění COVI❑-19 nebo některý z provedených testů bude mít pozitivní výsledek, pak poskytovatel zdravotních služeb informuje místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, který nařídí zdravotnickému pracovníkovi karanténu.

6. V případě zdravotnických pracovníků, kteří nejsou v pracovněprávním vztahu k poskytovateli zdravotních služeb, např. jsou-li sami poskytovateli zdravotních služeb, použijí se uvedená pravidla obdobně.

II.

Toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dnem 21. března 2020.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v České republice.
Toto mimořádné opatření stanovuje organizaci karantény zdravotnických pracovníku, kteří byli v kontaktu s potvrzeným případem COVID-19. Cílem opatření je v mimořádné epidemiologické situaci zachovat poskytování potřebných zdravotních služeb a minimalizovat dopady absence většího množství zdravotnických pracovníků z důvodu karantény.
Nelze vyloučit případy, kdy se zdravotnický pracovník dostane do přímého kontaktu s osobou, u které bylo potvrzeno onemocnění COVID-19, bez přiměřených osobních ochranných prostředků. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje, aby lékařští pracovníci, kteří pečují v přímém kontaktu o nakažené pacienty, používali tyto ochranné pomůcky: ochranný plášť, rukavice, lékařskou roušku a ochranu očí. Používat respirátory (N95, FFP2 nebo obdobného standardu) WHO doporučuje pouze v případě lékařských nebo podobných pracovníku, kteří by mohli přijít do kontaktu s kontaminovaným aerosolem (například lékařská vyšetření nebo zákroky jako jsou tracheální intubace, tracheostomie, bronchoskopie, kardiopulmonární resuscitace atd.) Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu počtu nakažených na území České republiky, a proto toto mimořádné opatření nabývá účinnosti dne 21. 3. 2020.

Celý soubor ke stažení
Mimořádné opatření – organizace a provádění karantény u zdravotnických pracovníků

Zdroj: MZČR

DALŠÍ ČLÁNKY

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky