Sobota, 18. května 2024

Ministr Ludvík: 4+1 je v souladu s evropskou směrnicí

Ministra Ludvík odpověděl na dopis EFN o snižování vzdělávání sester. Dopis Ministra Ludvíka zveřejnila Česká asociace sester. Originál dopisu
Níže přinášíme český překlad.

Vážený pane generální tajemníku Evropské federace sdružení sester,
dostal jsem váš dopis týkající se vašich obav ze změn v systému vzdělávání všeobecných sester v České republice, a proto mi dovolte vyjádřit svůj názor.
Na začátku bych chtěl ocenit obavu Evropské federace sdružení sester (EFN) ohledně vzdělávání všeobecných sester v České republice a jejich situace obecně. Tímto bych chtěl EFN ujistit, že jsme si vědomi významu správného nastavení vzdělávacího systému a nutnosti zajistit jeho soulad s evropskou směrnicí 2005/36/ES (ve znění směrnice 2013/55/​​EU) o Uznávání odborných kvalifikací.

Zdravotnické profese patří k velmi náročným pracovním pozicím a lidské zdroje jsou nejdůležitějším prvkem celého systému zdravotní péče a rozhodujícím faktorem pro kvalitu poskytovaných zdravotnických služeb. Nicméně v posledních letech čelí Česká republika nedostatku ošetřovatelského personálu ve zdravotnických zařízeních. Nedostatek všeobecných sester úzce souvisí s přetížením zdravotnického personálu, rostoucím fyzickým a především duševním stresem, zhoršováním pracovních podmínek, snižováním motivace a ochotou pracovat v zdravotnických službách, zatímco to vše se děje na pozadí stárnoucí populace a hrozící globální krize. Tento problém musíme vyřešit.

V legislativním procesu je v současné době v České republice předložen návrh na změny v systému odborné přípravy pro všeobecné sestry. Navrhované změny však nijak nezhoršují obsah a kvalitu všeobecné odborné přípravy sestry a nejsou v rozporu se směrnicí 2005/36/ES.

Při uskutečňování navrhovaných změn očekáváme zlepšení motivace a pracovních podmínek, stejně jako pracovní příležitosti pro zdravotnické pracovníky a tím i stabilizaci zdravotnických profesí bez lékaře, zejména ošetřovatelství. Cílem tohoto úsilí je také zvýšit ochotu mladých lidí volit ošetřovatelství jako profesionální kariéru. Lze očekávat, že přetížení zdravotních sester se sníží a péče o pacienty bude prováděna dostatečným počtem příslušných zdravotnických pracovníků při menším fyzické a duševní námaze. To zajistí kvalitu poskytovaných služeb zdravotní péče a bezpečnost pacientů, protože zdravotnické služby musí být zajištěny dostatečným počtem ošetřovatelských pracovníků s potřebnými znalostmi, schopnostmi v neposlední řadě i kompetencemi a pravomocí.
Cílem navrhovaných změn je stanovit nový koncept odborné přípravy ošetřovatelských profesí a tak dosáhnout takové situace, že absolventi v rámci výcvikového procesu u poskytovatelů odborné přípravy v oblasti zdravotnických povolání absolvují nezbytné a praktické školení pro zdravotnické profese ve větší míře než v současnosti, bez zbytečných nákladů na vládní rozpočet.

V současné době je trénink všeobecných zdravotních sester v České republice dosažen buď v tříletém studiu na vyšších odborných školách se zaměřením na „všeobecnou sestru“, nebo ve tříletém bakalářském studiu „všeobecná sestra“ na vysokých školách. Tyto typy studií zůstávají bez jakýchkoli změn. Toto studium může být absolvováno po 9 letech na základní škole a čtyřletém studiu na středních školách (tudíž zájemci o studium všeobecné sestry musí absolvovat vzdělání v trvání 13 let, což je v souladu s požadavkem článku 31 směrnice 2005/36/ES). Absolventi studia všeobecná sestra se tedy po 17 letech vzdělání připojují k systému zdravotní péče, což je přibližně ve věku 23 let.

Kromě rozsahu uvedeného kvalifikovaného vzdělávání mohou všeobecné sestry absolvovat další typy následného vzdělávání. Toho lze dosáhnout v magisterských studijních programech na vysokých školách nebo v rámci specializované přípravy v oblasti intenzivní péče, perioperační péče, psychiatrické ošetřovatelské péče, interní a chirurgické péče apod.

Navrhovaná změna nově nabízí odbornou specializaci všeobecné sestry žadatelům, kteří již získali kvalifikaci zdravotnického asistenta, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře nebo dětské sestry. Uvedení zdravotničtí pracovníci dostanou možnost absolvovat zkrácené studium všeobecné sestry na vyšších odborných školách. Jedná se o studium, která je plně v souladu se směrnicí 2005/36/ES (článek 31 a příloha 5.2.1). Pokud se tato příležitost týká zdravotnických pracovníků, kteří dokončili podobný vzdělávací program, budou mít možnost získat kredity za identické části vzdělávacího programu, které již dokončili. Takže doba trvání studia všeobecné sestry se zkracuje, avšak úroveň znalostí a schopností se v žádném případě nesníží. Zkrácení studia je dosaženo přijetím do vyššího ročníku studia.

Zájemci musí prokázat znalosti a schopnosti na úrovni nezbytné pro postup do příslušného vyššího ročníku vyššího odborného studia (v rámci přijímacího řízení). Pokud jde o obsah studia, zkrácené studium musí být v souladu se stávajícími studijními programy poskytovanými na vyšších odborných školách, ale zdravotničtí asistenti, porodní asistentky, zdravotničtí záchranáři nebo dětské sestry se zaměří na zkoušky pouze v těch předmětech, které nejsou shodné s těmi, které byly dokončeny v předchozím studiu. Toto nařízení by mělo přinejmenším na počátku svého uplatňování zvýšit motivaci lidí ke studiu a získání kvalifikace všeobecné sestry. Tento návrh je plně v souladu s čl. 31 odst. 3 druhou větou směrnice 2005/36 / ES: „členské státy mohou udělit částečnou výjimku osobám, které absolvovaly část své odborné přípravy ve vzdělávacích programech, které mají alespoň rovnocennou úroveň.“ Úpravou navrhované výjimky je zajištěno dodržování směrnice a nehrozí peněžní sankce za nedodržování pravidel pro vzdělávání podle této směrnice. Tímto návrhem nebude dotčen požadavek na kvalifikaci sestry absolvováním tříletého studia na vyšší odborné škole/vysoké škole/univerzitě, ale naopak zachován. Navržená změna umožňuje pouze částečnou výjimku (z podmínky podle směrnice, která stanoví nejméně 3 roky s minimálně 4 600 hodinami výcviku) pro ty zdravotnické pracovníky, kteří absolvovali vzdělávání předchozím studiem (zdravotnický asistent, porodní asistentka, zdravotnický záchranář nebo dětské sestra).

DALŠÍ ČLÁNKY

41 KOMENTÁŘE

 1. Ten návrh se mi opravdu nelíbí. Holky prostě nemůžou za jediný rok vše dohnat. Ale třeba se mýlím.

  • Vůbec nechápu argumentaci, že se jedná o nějaké zkrácené studium, a už vůbec nechápu argumentaci sedmi let zdravotního studia. Chápu, že se sestry, které mají skutečně SZŠ a posléze VOŠ či VŠ se cítí dotčené, ale také jsou nejvíc slyšet. Ale kdyby byly skutečně objektivní tak by musely přiznat, že většina VŠ vzdělaných sester má pouze tři roky odborného studia a předtím pouze všeobecné vzdělání někde na gymplu nebo zemědělce. A protože je vysokoškolačka a základní ošetřovatelská péče je pro ni po úroveň např. os. hygiena na lůžku apod.Ale jak proboha taková osoba může vést nižší zdravotnický personál? Já osobně jsem za, aby každá sestra měla nejdřív SZŠ a poté nějakou specializaci v podobě VOŠ či VŠ.různé délky.

   • Milá Zuzko, už dnes jsou oddělení, kde převažují VOŠ a VŠ sestry, na gyn-por to začíná být skoro pravidlo. Kdo asi podle vás tu hygienu dělá?

   • Zuzko, já nemohu mluvit za jiná oddělní a jiné kolegyně, ale u nás pracujeme porodní asistentky s maturitou na nástavbě (ne SZŠ, ale 2 roky po gymplu, ukončené maturitou), Dis, Bc. i Mgr. Děláme všechny všechno. bez diskusí. A za stejný plat.

     • A proč ne? Platová třída je za nejnáročnější práci, nikoli za vzdělání. Všeobecná sestra VŠ a všeobecná sestra SZŠ, pakliže obě dělají práci všeobecné sestry, mají stejnou platovou třídu.

 2. Hlavně aby byly i dostatečně psychicky vyspělé pro tuto profesi a ne jako Ti studenti, se kterými se dnes setkáváme na praxi. On je totiž velký rozdíl mezi dospívajícím před 20 – 30 lety a dnes. Dnešní mládeži chybí pokora a to i pokora k této profesi a pacientům, z ničeho si nic nedělají a nad vším jen mávnou rukou, bohužel. OCHRAŇUJ NÁS BŮH!

 3. Aha, takže porodní asistentka, která má 3 roky Bc. studia, si může milostivě dodělat rok na VOŠ, aby mohla pracovat jako všeobecná sestra?

  • Jo, je to úplně na hlavu. Nebo fajn, ať vrátí 4 leté studium na úroveň před 15, 20 lety, přidají rok, aby dívky měly ještě lepši znalosti a mohly se připravit dobře na absolutorium a pak bude vše v pořádku. Ale tohle je úplný marast. Vždyť nynější SZŠ je úplně někde jinde, osnovy jsou okrouhané, odborné předměty nahradilo ošetřovatelství a lékaři tam téměř neučí. Spoustu odborných znalostí lze získat až na VOŠ nebo VŠ. A nemyslím si, že by se na těchto školách holky nudily. Ne, vše bude ještě horší. Sestry budou dehonestovány a degradovány odcházet ještě víc.

   • Ale to jsou předsudky, to slýším od důchodkyň každý den, za našich mladých let tohle nebylo. Je to úsměvné i smutné. Všude slyším o méně kvalitním studiu, ale že se dnes učíme ze stejných skrypt jako se učily všeobecné sestry před deseti lety. Na patologii a internu jsem si pořídila učebnici od Grady pro BC a Mgr a je tam tak o deset dvacet procent víc. O chíře ani nemluvím. Jsou to jen zahořklé kecy, vyhořelé sestryl. S takovým přístupem se těm mladým nedivým, že se jim nechce do zdravotnictví, Ale toto odpovídá úrovni našeho zdravotnictví.Demotivující!

    • Zuzko, rozhodně nejsem žádná důchodkyně. Prostě to vidím dost objektivně. A že nynější SZŠ má jiné osnovy než před 20 lety a že šla úroveň dolů je nevratný fakt. Samozřejmě za to děvčata nemůžou.

  • Pro Jiřinu,
   na první pohled se to zdá uhozené, že (Bc.) porodni asistentka si musí dodělat jeden rok na VOŠ (DiS), když by chtěla pracovat jako všeobecná sestra, ale je to proto, protože sestra má hotové zkoušky že všech oborů (interna,chira, pediatrie, kožní, oční,geriatrie,kardio,stomatologie atd.),proto může pracovat kdekoliv. A může porodní asistentka pracovat kdekoliv? Nemůže, protože spoustu zkoušek oproti sestře nemá. To samé záchranář. Proto si ten rok musí dodělat, když chtějí být sestrou. Proto taky ČAS a jiné sesterské organizace se rozčilují, že sestra má být tím systémem 4+1 degradovana na DiS, když ze všech nelékařských pracovníků toho musí umět v podstatě nejvíce.

   • No pak je taky uhozené, že sestra nemůže vystudovat rok, aby se stala porodní asistentkou…
    A nerozumím, proč má být sestra systémem 4+1 degradována na DiS., vždyť všechny absolventy VOŠ jsou DiS.

    • Pro Silver,
     omlouvám se všem DiS sestrickam, špatně jsem se vyjádřila. Myslela jsem, že sestra má být degradovana tím systémem 4+1 , když po roce na VOŠ budou DiS. Ke klasickým sestrám DiS, co studují 3 roky ,tak na ně to neplatí.

   • No, já jsem si dělala (v pravěku, jak tvrdí moje děti) porodní asistentku jako nástavbu po gymnáziu a automaticky jsme mohly pracovat jako zdravotní sestry- tenkrát. pak jsme si po mnoha letech dělala porodní asistentku dálkově -Bc a tam jsme měli povinné (a pěkně odporné) zkoušky z interny a z chirurgie. Pediatrie byla hodně náročná zkouška a k tomu ještě jiná byla neonatologie, ale na to jsme měli super vyučující, i když toho chtěli dost, bylo to lepší, než ta chirurgie a interna. Jiné obory jsme měli jako B předměty(většinou za kolokvium), ale pravda je, že stomatologii jsme neměli vůbec. A praxe jsme měli povinné nejen chirurgie, interna, dětské, neonatologie, ale třeba taky psychiatrie, hospic,domácí péče – sice jen padesát hodin, ale povinné. Ovšem je pravda, že jsme končila 2013, třeba je to teď jinak. proto mi to připadá divné.

 4. budou mít možnost získat kredity za identické části vzdělávacího programu, které již dokončili..Já tedy nejsem odborník, ale SŠ je zařazeno jako učení sekundární ,tedy nevím, o jakých kreditech je řeč. Kredity se získávájí za studium terciální – 1. cyklus (bakalářský) – 180-240 kreditů
  2. cyklus (magisterský) – 90-120 kreditů
  3. cyklus (doktorský) – není vymezen kredity
  Navíc, hodiny praxe stanoveny 3letým studiem za rok nedoženou a nedovedu si představit,jak za rok budou zpracovávat bakalářskou práci….ojojoj.

  • Jo, je to postavené na hlavu. Úroveň vzdělání půjde dolů a postavení sester upadne ještě víc.

  • Presne,zajimalo by me,jak to vymysli tem holkam ktere pujdou rovnou po maturite si tohle dodelat.Na VOS mate cca 3200 hodin praxe za cele studium napric vsemy obory.Tohle za rok nezvladnou.Do toho napsat AP?A k tomu zkousky interna,chirda,gynda,pediatrie,gerontologie aj.?Timto degraduji nas ty,co jsme si dodelali trilete tercialni studium..Bude z toho jen vsude zla krev..

  • Jako, že by se dostalo za rok Bc ? tak to by zase bylo fajn ne a bc práce je za dva měsíce, to je malina

 5. Já teda ještě nějak moc nerozumím té praxi. Jestliže je dáno nějaké množství praxe, byť se jedná o vyučovací hodiny -45minut, pak by tedy mělo být splněno. Předpokládám, že je vše spočteno na školní rok, aby to vyšlo. jak je potom možné, že se z praxe „ulejvá“? Za nás, kdo nebyl na praxi z jakýchkoli důvodů (i když byl nemocen na PN), si musel hodiny nahradit- vše bylo domluveno s vrchní sestrou na pracovišti, kam jsme tedy došli bez učitelky, ale někdo nás dostal na starost. Budiž, je to třeba pravěk, ale když na praxi místo 12 lidí přijdou 4, a zbytek nemusí, tak je někde něco špatně.

  • Taky na szs kdo na praxi chybel, vse musel nahradit! Tak nevim kdo se z praxe ulejva. bez splnene praxe nebyl student pripusten k maturite.

   • A jak je to dlouho? Já si naivně myslela, že je to tak pořád, ale minulý měsíc mne učitelky ze SZŠ vyvedly z omylu, když jsme se ptala, kdy přijdou chybějící. Letos obzvláště- místo skupinky 12 studentek ( a tů) jich chodí tak maximálně 5. pro ně možná lepší, protože se rozmělní na pracoviště (u nás, v rámci gyn-por) a k něčemu se dostanou, ale podle mne je to špatně to, že na ty praxe prostě chodit nemusí.

  • Souhlasím s Jiřinou. My jsme mohli chybět jen jednou na praxi, a když jste chyběla znovu už studentka musela dělat komisionální zkoušky.

  • Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku.
   Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 7. schůze Senátu (od 31. 5. 2017) jako bod č. 19.

 6. Já myslím, že se jim ta praxe ze SZŠ bude počítat dohromady i s praxí na VOŠ, jinak by přeci za jeden rok nemohli odchodit 2300 hodin. Je to,ale zase nefér vůči nám, co jsme se museli vzdělávat doposud, protože nám se praxe na VOŠ nebo na VŠ ze SZŠ nepočítala a museli si odchodit těch 2300 hodin znovu. Tedy zkráceno a podtrženo… , když počítám praxi na SZŠ (2300 hodin) a na VOŠ nebo VŠ dalších 2300 hodin to je 4600 hodin a jim, když se bude počítat praxe ze střední školy a jeden rok na VOŠ, tak těch 4600 hodin nenaberou i kdyby se rozkrajeli

  • já nevím, SZŠ mám už dávno za sebou a nějak si přesný počet hodin nemůžu vybavit, ale pochybuji, že bychom měli 2300 hodin praxe, to bylo určitě daleko míň, hádám tak polovina.

   • Uvědomuji si,že máte pravdu těch 2300 hodin praxe na SZŠ jsme neměli, to bylo méně. Omlouvám se

  • Když jsem dělala dálkově VŠ- porodní asistentka, tak s námi chodili i kolegyně původně zdravotní sestry, které pracovaly na gynekologické ambulanci a byly nuceny si tu školu dodělat. Ty naprosto bez diskusí musely mít 2300 hodin odborné praxe, nám porodkám hodiny uznaly na potvrzení zaměstnavatele, že celý rok pracujeme. Ovšem nejsem si jistá, jestli to musely mít za rok a nebo za 3

   • Teď jsem si to po sobě přečetla a zjistila jsme, že mi tam vypadlo slovíčko individuální. Omlouvám se, správně mělo být: “ nám porodkám individuální praxe uznali….“, jinak ty povinné jsme měli stejně a na stejných pracovištích.

 7. Znamena novela zakona o vzdelavani sester to, ze na vysokych skolach uz nebude nadale existovat tento obor? Dodelavam momentalne jiny obor na lekarske fakulte a chela bych se pristi rok prihlasit na obor vseobecna sestra. Jenze ted premyslim jestli ho vubec otevrou v roce 18/19 :/
  Jsem z gymplu 😀

  • Viz text: V současné době je trénink všeobecných zdravotních sester v České republice dosažen buď v tříletém studiu na vyšších odborných školách se zaměřením na „všeobecnou sestru“, nebo ve tříletém bakalářském studiu „všeobecná sestra“ na vysokých školách. Tyto typy studií zůstávají bez jakýchkoli změn.

  • Otevřou, sestrám bránit zatím ve vzdělání nebudou, je to jen z důvodu, že některé sestry remcaly, že musí dlouho studovat

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: