Čtvrtek, 23. května 2024

Náplň práce všeobecné sestry – teorie x praxe

Činnosti všeobecné sestry jsou pevně zakotvené ve vyhlášce 55/2011 Sb. Vyhlášky jsou psány jazykem právním, občas jim není rozumět, takže jsem se pokusila převést vyhlášku do jazyka českého.

Všeobecná sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem poskytuje, případně zajišťuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu. Přitom zejména může (to znamená, že nemusí???)

Teorie: vyhodnocovat potřeby a úroveň soběstačnosti pacientů, projevů jejich onemocnění, rizikových faktorů, a to i za použití měřicích technik používaných v ošetřovatelské praxi (například testů soběstačnosti, rizika proleženin, měření intenzity bolesti, stavu výživy),
Praxe: vyplňuje s pacientem hromadu lejster, zejména při příjmu. Lejstra zakládá do dokumentace. Pokud tam jsou, nikdo si toho nevšimne, ale běda, jak tam nejsou.

Teorie: sledovat a orientačně hodnotit fyziologické funkce pacientů, to je dech, puls, elektrokardiogram, tělesnou teplotu, krevní tlak a další tělesné parametry,
Praxe: po různých patrech budovy shání EKG. Často budí pacienty vyzbrojená tlakoměrem, teploměrem a dalšími „měry“ a rozhoduje, zda teplota 37,5 už je natolik nenormální, aby povolala lékaře k ordinaci Paralenu.

Teorie: pozorovat, hodnotit a zaznamenávat stav pacienta,
Praxe: vyplňuje ošetřovatelskou dokumentaci

Teorie: zajišťovat herní aktivity dětí,
Praxe: pouští dětem televizi a sleduje, zda si děti nehrají s nebezpečnými předměty nebo neprovádějí život ohrožující kaskadérské kousky v podobě přelézání postýlky apod. Při troše štěstí si zvládne hrát chvíli s nimi nebo přečíst pohádku na dobrou noc

Teorie: zajišťovat a provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve semikvantitativními metodami (diagnostickými proužky),
Praxe: máchá diagnostické proužky v potenciálně infekčních tekutinách – nejčastěji moč a krev

Teorie: provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích a zajišťovat jejich průchodnost,
Praxe: bojuje s odsávačkou v různém stupni funkčnosti

Teorie: hodnotit a ošetřovat poruchy celistvosti kůže a chronické rány a ošetřovat stomie, centrální a periferní žilní vstupy,
Praxe: převazuje rány, pokud má čím

Teorie: provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem a ergoterapeutem rehabilitační ošetřování, to je zejména polohování, posazování, dechová cvičení a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu hybných a tonusových odchylek, včetně prevence dalších poruch z mobility,
Praxe: manipuluje s pacienty, povětšinou těžkými a špatně pohyblivými a zajišťuje pro ně rukavici na nafukování

Teorie: provádět nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti,
Praxe: přesvědčuje pacienty k pohybu

Teorie: edukovat pacienty, případně jiné osoby v ošetřovatelských postupech a připravovat pro ně informační materiály,
Praxe: učí pacienty a jejich rodiny, jak pečovat. Při tvorbě edukačních materiálů je třeba se předem smířit s tím, že velké určité procento pacientů je nebere na vědomí.

Teorie: orientačně hodnotit sociální situaci pacienta, identifikovat potřebnost spolupráce sociálního nebo zdravotně-sociálního pracovníka a zprostředkovat pomoc v otázkách sociálních a sociálně-právních,
Praxe: v případě potřeby volá sociální pracovnici, pokud je nějaká k dispozici. Když není, sestra obvolává příslušné LDN a snaží se pacienta někam umístit.

Teorie: zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
Praxe: zajišťuje volné a čistě povlečené lůžko, uložení pacienta, uložení věcí pacienta, administrativní činnosti, informace příbuzným o hospitalizaci, objednání pacienta na kontrolu po propuštění, objednání odvozu nebo převozu, doprovod při odvozu nebo převozu, svačinu při odvozu nebo převozu atd. Vlastními silami přemisťuje nemocného na lůžku včetně nočního stolku, k tomu je třeba přemístit většinou ještě další lůžka na pokoji, aby se s lůžkem vyjelo. Sepisuje obrovské množství osobních a někdy obskurních věcí pacientů (např. šroubovák).

Teorie: provádět psychickou podporu umírajících a jejich blízkých a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
Praxe: pečuje o umírající a jejich blízké, předává příbuzným pozůstalost, myje mrtvé tělo a v případě potřeby ho sama odváží do márnice

Teorie: přejímat, kontrolovat, ukládat léčivé přípravky, včetně návykových látek10), (dále jen „léčivé přípravky“), manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dostatečnou zásobu,
Praxe: během podávání léků se minimálně 5x vrací na sesternu pro lék, který na vozíku chybí, aby zjistila, že chybí i v lékárně. Každý den či týden oblézá lékárnu, lednici a různé sklady a zapisuje jejich teplotu (nejlépe v každé polici zvlášť). Rovněž aktivně vyhledává léky s prošlou exspirací. Při každém předávání služby odemyká trezor, počítá opiáty a zamyká trezor. Díky zamykání léků a všeho možného má více klíčů než kastelán. Uklízí lednici a skříň s léky.

Teorie: přejímat, kontrolovat a ukládat zdravotnické prostředky11) a prádlo, manipulovat s nimi a zajišťovat jejich dezinfekci a sterilizaci a jejich dostatečnou zásobu.
Praxe: počítá čisté prádlo. Počítá špinavé prádlo a odesílá prádlo do prádelny. Jeho dostatečnou zásobu vytváří handlováním podložek a prostěradel s jiným oddělením.

Všeobecná sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným postupům, na základě indikace lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

Teorie :podávat léčivé přípravky s výjimkou nitrožilních injekcí nebo infuzí u novorozenců a dětí do 3 let a s výjimkou radiofarmak; pokud není dále uvedeno jinak,
Praxe: podává léky do žíly, do svalu, pod kůži, na kůži, ústy, do konečníku, do nosu, do ucha, do oka a sleduje, zda pacient léky přijal, aniž se osypal vyrážkou

Teorie: zavádět a udržovat kyslíkovou terapii,
Praxe: hlídá, aby si pacient podesáté nestrhl kyslíkovou masku

Teorie: provádět screeningová a depistážní vyšetření, odebírat biologický materiál a orientačně hodnotit, zda jsou výsledky fyziologické,
Praxe: odebírá potenciálně infekční materiál ( krev, moč, hleny, stolici apod) a hodnotí, který výsledek je nutné hlásit lékaři neprodleně, ošetřuje nemocné tuberkolózou, syfilys, svrabem, HIV pozitivní a s jinými nebezpečnými chorobami. Výsledky většiny z nich jsou patologické. Běhá s materiálem  a s výsledky do laboratoře a zpět.

Teorie: provádět ošetření akutních a operačních ran, včetně ošetření drénů,
Praxe: viz výše – převazuje rány, pokud má čím a navíc ještě občas musí připomenout lékaři, že ten týden starý drén je třeba opravdu zrušit

Teorie: provádět katetrizaci močového měchýře žen a dívek nad 10 let, pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií, včetně výplachů močového měchýře,
Praxe: cévkuje ( proč to psát tak jednoduše, že?) a zodpovída za vyměnu a průchodnost PMK

Teorie: provádět výměnu a ošetření tracheostomické kanyly, zavádět nazogastrické sondy pacientům při vědomí starším 10 let, pečovat o ně a aplikovat výživu sondou, případně žaludečními nebo duodenálními stomiemi u pacientů všech věkových kategorií,
Praxe: strká pacientům do nosu, do úst nebo do krku hadičky různé délky a průměru a do hadiček podává tekutiny konzistence mléka či kaše.

Teorie: provádí výplach žaludku u pacientů při vědomí starších 10 let.
Praxe: podobně jako předchozí případ, ale tady sestra z pacienta tekutiny nevábné barvy a zápachu naopak vytahuje

10. července 2009, silver

DALŠÍ ČLÁNKY

10 KOMENTÁŘE

 1. Až na ty léky,infuze,injekce a veškeré dokumentace, zybytek u nás dělají sanitárky,hlavně co se týče péče,toaleta,cvičení,stravování,převazy,peče o zemřelého atd.

   • Ahoj Janika v dnešnej dobe ako som mohol postrehnúť si sestry urobili zo sanitárov osobne slúžky co je veľmi smutné. Dnešná sestra sa veľmi odlišuje od tej pôvodnej sestry, ktorá bola neustále pri lôžku pacienta a starala sa o neho. Dnes je sestra iba za počítacom píše ose dg. občas niečo odpojí zapojí „úkoluje“ sanitárov praktické sestry. Na ranných toaletách ju nevidieť…. Česť výnimkám. Preto si každý deň dávam otázku čo je vlastne povolanie sestry a co znamená slovo sestra pre pacienta…Florence Nightingalova by bola určite rozčarovaná z dnešnej úlohy sestry v zdravotníctve.

  • Zdravím a děkuji Silver za pravdivý a k tomu ještě vtipný rozbor. Pokud u vás Janico, vámi zmiňované činnosti provádějí sanitářky, porušují zákon, protože překračují svoje kompetence.
   Všeobecný sanitář provádí samostatně pomocné a obslužné činnosti, které téměř nikdy nesouvisí s přímým kontaktem s nemocným viz. Vyhláška 242/2004. Pokud se podílí na jakékoliv činnosti, která vyžaduje přímý kontakt s nemocným – hygienická péče, krmení, cvičení, převazy!!! no to snad ne!!!, tak musí pracovat pod odborným dohledem nebo přímým vedením!!!!
   SANITÁŘ je absolventem 3 měsíce trvajícího kurzu!!! A přesto, že je tento pracovník na oddělení doslova “ darem s nebes“, tak rozhodně nesmí samostatně vykonávat práce, které jste uvedla. Takže pracujete spolu, nikoliv nezávisle na sobě.
   Výše uvedené činnosti by snad poněkud samostatněji mohli provádět ošetřovatelé/ky, což je kategorie nižších zdravotnických pracovníků, která díky “ našim mocným sociálním inženýrům“ téměř vyhynula.
   Pokud je Vámi popsaná praxe ve vašem zařízení běžná, někdo z managementu by měl být „odejit“, pokud by si rovnou neměl jít „sednout“ za vědomé porušování vyhlášky a ohrožování zdraví a životů nemocných.
   Pěkný den Zlata

  • tak my u nás děláme uplně všechno výše popsané….a to sanitárky máme…nicméně než zaučovat, ukazovat stále nové protože nám odcházejí(není divu při minim. mzdě 8500Kč,pracující svátky pátky v prostředí plném bacilů s neustálou buzerací ze všech stran)raději si i tu hygienu a ostatní s tím související děláme samy sestry….při své práci čítající nesmyslné vyplńování stohů dokumentace(kterou nikdo nečte,ale běda když při kontrole chybí jedno razítko!!!), stále zkoušené ze stran auditorů každý měsíc,jestli správně ovládáme hygien. dezinfekci rukou,riziko malnutrice, metronomii a podobné nesmyslné poučky….a neustále jsme ujiš´továny,že pokud se nebudeme dostatečně usmívat na věčně naštvané rodiny pacientů, agresivní pacienty i vševědoucí lékaře,co právě opustili brány lékařské fakulty….za bránou čeká dalších deset, které nás nahradí…..(což už všichni víme že není tak uplně pravda…..A pokud nastane jakýkoliv problém,za vše nese opovědnost sestra ve službě, protože lékaři jsou přece neomylní….protože studovaly o 2 roky déle!!!!stejně tak je nám odpovězeno na otázku, proč audity se vztahují pouze na sestry? protože lékaři mají vyšší vzdělání tudíž se předpokládá, že všechno ví:)….citace auditorky akredit. komise……diví se nám někdo, že nás to už N E B A V Ï??????

 2. Cvičení, strava, prevazy, péče o zemřelého – sanitářky??? Ty blaho… My máme ošetřovatelky a zdaleka nedělají to, co u vás sanitarky. A jsem rada. Co by pak zbylo za práci na sestry? I.v., i.m., s.c., tbl a PAPÍRY! Kontakt s pacientem minimální= pro mě nuda! Omlouvám se, ale je to tak…

 3. Chtěla bych se na něco zeptat. My musíme na infuzní lahve lepit štítky a ten popisovat. Dříve jsme my sestry popisovaly lahve lihovou fixou. Dnes to máme zakázané. Když se, ale kouknu na nějaká videa třeba z jiných nemocnic (fakultky apod.), tak oni ty lahve mají fixama normálně popsaný. Když jsem se ptala, nikdo mi na to nedokázal odpovědět. Později jsem se dozvěděla, že by se prý mohla lihova fixa „propít“ stěnou flašky do infuzniho roztoku. Větší pitomost jsem snad neslyšela. Opravdu nám tohle mohou nakazat? Přijde mi, že naše nemocnice musí být snad nejlepší ze všech, a proto buzerzjou.

  • Každé zdravotnické zařízení si nastavuje standardy zacházení s léky. Pakliže má důvod pro takový postup ( např. možnost setření fixu a tím pádem riziko záměny léků), tak si ho může zavést. Ideální by samozřejmě bylo, kdyby byl zaměstnancům srozumitelně vysvětlen.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: