Neděle, 23. června 2024

Odměny pro sestry a další pracovníky ve zdravotnictví. Kdo je dostane?

Ministerstvo zdravotnictví vypsalo dotační řízené na covidové odměny pro sestry a další pracovníky ve zdravotnictví za období říjen 2020 – únor 2021. Kdo je dostane?

Požádat o dotaci mohou LŮŽKOVÁ ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ a dětský domov pro děti do 3 let věku.

 Oprávněným žadatelem je 

 • poskytovatel zdravotních služeb, který není státní příspěvkovou organizací, organizační složkou státu ani příspěvkovou organizací kraje, hl. m. Prahy či obce, má oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a má uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou.
 • kraj, hl. m. Praha či obec, přičemž tito žadatelé podávají žádost za všechny své příspěvkové organizace, které mají oprávnění k poskytování zdravotních služeb ve formě lůžkové péče podle § 9 zákona o zdravotních službách a zároveň mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou nebo které provozují dětský domov pro děti do 3 let věku podle § 43 a 44 zákona o zdravotních službách, v němž je poskytována lůžková péče.

Dotační program se nevztahuje na státní příspěvkové organizace nebo organizační složky státu, kterým není možné udělit dotaci ze státního rozpočtu. Přímo řízeným organizacím MZ ČR a ostatních ministerstev bude na vyplacení odměn za stejných podmínek poskytnut provozní příspěvek od ministerstva ze státního rozpočtu. Organizační složce státu budou finanční prostředky na odměny převedeny rozpočtovým opatřením. Tyto organizace budou osloveny zvlášť.

Příklad

 • Nemocnice s poliklinikou v Houbově je lůžkové zdravotnické zařízení, tedy odměny mohou dostat sestry jak na lůžkové části tak na ambulancích.
 • Poliklinika Modrá je ambulantní zdravotnické zařízení, tedy o odměny formou dotace nelze žádat.
 • Fakultní nemocnice je organizace v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví, o dotace tedy nebude žádat, ale peníze dostane přímo

Pravidla dotačního řízení

 • O dotaci může požádat oprávněný žadatel pouze na úhradu mimořádných odměn, které splňují všechna níže uvedená kritéria (dále jen „uznatelné odpracované hodiny“):
 • Jedná se o skutečně odpracované hodiny u zaměstnanců v pracovním poměru nebo na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (DPP/DPČ) v období od 1. října 2020 do 28. února 2021, včetně zaměstnanců, kteří pracovní poměr nebo dohodu již ukončili (starobní důchod, ukončení pracovního poměru, mateřská dovolená apod.).
 • Jde o odměny pouze pro zaměstnance, kteří se podílí na poskytování zdravotních služeb, které jsou hrazeny podle §§ 5 a 17 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, a zaměstnance, kteří poskytují zdravotní služby v dětských domovech pro děti do 3 let věku, v nichž je poskytována lůžková péče.
 • Odpracované hodiny se sčítají za celé období od 1. října 2020 do 28. února 2021 (5 měsíců) a posuzují se s ohledem na fond pracovní doby za celé toto období. Do odpracovaných hodin lze zahrnout přesčasové hodiny.
 • Do odpracovaných hodin se nezahrnuje pracovní neschopnost (s výjimkou níže), nařízená karanténa (s výjimkou níže), ošetřování člena rodiny, čerpání dovolené, otcovská dovolená, překážky v práci na straně zaměstnance, studijní volno, návštěva lékaře nebo doprovod dítěte k lékaři apod.
 • V případě nařízené karantény v souvislosti s výkonem práce bude doba karantény zahrnutá do odpracovaných hodin ve výši sjednaného úvazku.
 • V případě pracovní neschopnosti způsobené výkonem práce bude doba pracovní neschopnosti zahrnutá do odpracovaných hodin ve výši sjednaného úvazku za podmínky, že zaměstnanci zaměstnavatel prokazatelně vyplatil rozdíl mezi nemocenskou a průměrným platem/mzdou za uvedené období – např. náhrady škody nebo rozdíl byl vyplacen mimořádnou odměnou. Pokud dosud není rozhodnuto o vyplácení náhrad škody, ale je tato skutečnost v šetření, lze si požádat o dotaci na tyto zaměstnance, ale vyplatit odměny lze pouze v případě uznání nemoci z povolání a vyplacení náhrad škody do konce roku 2021. Pokud by nedošlo k vyplacení odměn, je nutné při vypořádání se státním rozpočtem nespotřebované finanční prostředky vrátit na účet MZ ČR.
 • Jde o skutečně odpracované hodiny na pracovišti daného poskytovatele lůžkové péče, nikoliv nároky náhradního volna, které bylo poskytnuto za práci přesčas konanou před 1. 10. 2020, home-office atd.
 • Pro výpočet odpracovaných hodin se musí vycházet z výkazů skutečné docházky, kde lze zjistit čerpání home-office, placené volno atd.

Výše odměny pro výpočet dotace:

Základ pro výši odměny je 75 000 Kč hrubého za celé uvedené období (říjen 2020 až únor 2021) při úvazku 1,0 pro pro lékaře a nelékařské zdravotnické pracovníky.

 1. Lékař, zubní lékař
 2. Farmaceut
 3. Všeobecné sestry a porodní asistentky – § 5 – § 6 zákona č. 96/2004 Sb.
 4. Jiný zdravotnický pracovník pracující bez odborného dohledu (ZPBD) – § 7 až 21 zákona č. 96/2004 Sb. – např. praktická sestra, nutriční terapeut, ortoptista, adiktolog, ergoterapeut
 5. Jiný zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí (ZPSZ) – § 22 až 28 zákona č. 96/2004 Sb. – např. psycholog, logoped, zrakový terapeut, fyzioterapeut, radiologický fyzik, biomedicínský inženýr
 6. Zdravotnický pracovník pracující pod odborným dohledem (ZPOD) – § 29 až § 42 zákona č. 96/2004 Sb. – např. ošetřovatel, sanitář
 7. Jiný vysokoškolsky vzdělaný pracovník ve zdravotnictví (jiný odborný pracovník JOP) – § 43 zákona č. 96/2004 Sb.

Základ pro výši odměny je 30 000 Kč hrubého za celé uvedené období při úvazku 1,0 pro nezdravotnické pracovníky (např. údržbář, kuchař apod. ) Při vyšším úvazku nesmí odměna přesáhnout 30 000 Kč za celé uvedené období.

Příklad

 • Kuchařka Eva vaří v Nemocnici s poliklinikou v Houbově a je přímo zaměstnanec nemocnice. Na její odměnu je možné žádat.
 • Kuchařka Eva vaří v Nemocnici s poliklinikou v Houbově a je zaměstnanec externí agentury. Na její odměnu je není možné žádat.
 • Kuchařka Eva vaří v jídelně na Poliklinice Modrá, což je ambulantní zdravotnické zařízení, tedy o odměny formou dotace nelze žádat.

Kdy odměna dorazí?
Pravděpodobně ve výplatě za duben nebo za květen čili v květnu nebo v červnu. Upozorňujeme, že abyste odměnu obdrželi, musí si vaše zařízení o dotace požádat. Požádat není povinnost.

 

Celá výzva ke stažení ZDE

Zdroj: MZČR

Jak to bude u ambulantních specialistů a dalších poskytovatelů zdravotní péče? 
Finance na odměny pro zaměstnance ambulantních zdravotnických zařízení (ambulantní specialisté, praktičtí lékaři, domácí péče, mobilní hospic apod.) poskytne Ministerstvo zdravotnictví přes kompenzační úhradovou vyhlášku.

Jak to bude v  sociálních službách? 
Odměny zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Více zde.

 

DALŠÍ ČLÁNKY

41 KOMENTÁŘE

 1. Zdravím, bude nemocnice žádat odměnu i pro zdravotníka který pro ně pracoval a nyní pracuje jinde, tak jak tomu bylo na jaře 2020? Děkuji za odpověď.

  • To se musíte zeptat té nemocnice. Jak se píše v textu, žádat může, ale není to povinnost.

   • Dobrý den pracuji na pozici zdravotní sestra v ortodoncii na poloviční úvazek máme nárok na jednorázovou odměnu?Celou dobu pandemie přijdu do blízkého kontaktu s pacientem a pracuji v jeho ústech děkuji

    • To nemůže nikdo vědět. Peníze na vás od pojišťovny přijdou, pokud jste vedena v Národním registru zdrrav. pracovníků, ale pak záleží na zaměstnavateli, zda vám je dá.

 2. A jak to bude se započtením odměn do platového průměru? Jarní odměny nám započítané nebyly.

 3. Končím v březnu pracovní poměr, z rodinných vážných důvodů, a bylo mi sděleno že nemám na odměny nárok..

  • Nárok nemá nikdo, odměny jsou nenárokové. Nárok vzniká, až když zaměstnavatel o odměnu na zaměstnance požádá a jak už je psáno, požádat nemusí.

  • V případě nepodání žádosti sestřičky tyto odměny nedostanou. Jestli dostanou jiné odměny, nemůže nikdo vědět.

 4. Dobrý den. Jsme soukromá zubní laboratoř s.r.o., sídlíme na poliklinice, nečerpali jsme žádné covid příspěvky. Je možno žádat o odměny za 2021? Děkuji

 5. A jak je to s člověkem, když je sanitář a dělá si teprve kurz, ale už místo sanitáře vykonává? A navíc byl v rozhodné době ve zkušební lhůtě a v práci zůstal dál? Děkuji

 6. Celý leden jsem byla na PN s covidem. Týká se mě karanténa? Nebo nedostanu za ten měsíc nic? Děkuji s pozdravem Kateřina

 7. Těch slibovaných 75 tisíc dostanou zdravotnická zařízení formou zvýšené hodnoty bodu od VZP, a to je maximální možná částka na jednoho NOSITELE ZDRAVOT. VÝKONŮ, tedy VÝHRADNĚ za řádně registrovaného lékaře v daném smluvním zařízení – v žádném případě ne za sestru/sestry ani nikoho jiného! Navíc zdrav.zařízení musí splnit několik dalších podmínek, např. mít smlouvy SE VŠEMI zdravotními pojišťovnami, což mnohá ZZ automaticky vyřadí z nároku. Např. ambulance, kde pracuje jeden lékař + 2sestry, pokud pracovali bez přerušení během I.Q 2021: VZP danému zařízení proplatí VE VÝKONECH cca 75tisíc navíc oproti průměru za téže období r.2018. Ujišťuji vás jako sestra a zároveň provozovatel ZZ, že tento „dar/nedar“ je ve vyúčtování zdrav. péče prakticky neidentifikovatelný! A je výhradně na provozovateli zda?/jak?/a komu? ty virtuální peníze rozdělí či nerozdělí. Je-li provozovatel (a tedy zaměstnavatel oněch dvou sester) a lékař této ambulance tatáž osoba, má můj obdiv, pokud si dá tu OPRAVDU SLOŽITOU až neřešitelnou práci zjistit, zda mu VZP onu ministerstvem zdravotnictví slibovanou odměnu ve vyúčtováních zdravot.péče za celý kvartál poslala a v jaké výši, nebo nikoli. VZP o tom svá smluvní ZZ nebude nijak informovat.
  V médiích slyšíme a jistě ještě uslyšíme, jak „každý zdravotník“ (úmyslně neupřesněno), dostane od státu za nepřerušenou práci během druhé covidové vlny 75tisíc Kč. Že vám to připadá jako další roztomilý státní podvod a mystifikace obyvatelstva? No aby ne, tak to totiž přesně je!
  Lenka

  • Ani já nedostala odměnu 75 tisíc. To, co lékař dostal na mně od pojišťovny prý rozdělil napůl (!), zaplatil z toho prý povinné odvody, mně dal do jeho kolonky za odpracovaný měsíc „prémie“ 50 tisíc- prý je to od pojišťovny a na víc prý nemám nárok.
   Sám si o refundace na své výdaje podnikatele žádal opakovaně, ostatně ihned si také zakoupil nový terénní SUV automobil, který samozřejmě k výkonu praxe vůbec nepoužívá, aby měl krom zvýšených příjmů i „nutné“ výdaje, prý kdyby na něj přišla kontrola.
   Pracovala jsem denně bez nemoci, s maxim. nasazením, a protože lékař nezaměstnává žádnou uklízečku (úklid tuším, na koho je ve skutečnosti vykazován), tak po práci ještě hodinu drhnu nástroje, pak povrchy, podlahy (dle přání lékaře i malým kartáčkem a kontroluje to po mně bílými papírovými mýdlem navlhčenými kapesníčky!), stěny, dle potřeby okna, velké úklidy, dokonce i služební špinavé boty si přeje lékař, abych mu doma prala, protože musím pochopit, že on si v době pandemie domu nic nosit nebude…
   Takže já na plný úvazek s opravdu maxim. nasazením v horku a v respirátoru dostala za měsíc květen 16 tisíc hrubého plus prémie 50 tisíc hrubého, ale to není žádná prémie za odvedenou práci v ordinaci, kterou mi lékař (krom toho úklidu) před lety nařídil vykonávat na na 100, ale na 150%.
   Mimořádné odměny se již jiné zřejmě nedočkám. Pohár trpělivosti po 5 letech přetekl a podala jsem výpověď.
   Vůbec nechápu, proč když už bylo kolem těch mimořádných odměn pro zdravotníky tolik jednání, proč nebylo vládou vůbec nijak ošetřeno, aby odměny skutečně skončily tam, kam byly slíbeny, proč je shrábne na účet zase jen nenasytný soukromý lékař (slušným se omlouvám)?

 8. Vyhlášku č.172/2021 Sb. jsem velmi pečlivě prostudovala. Bohužel z ní jednoznačně vyplývá to, co jsem popsala výše. Už to, že ony peníze zdravotnická zařízení mají obdržet od VZP v rámci proplácení zdravot. výkonů znamená (pro každého, kdo se v tom trošku orientuje), že je prakticky nepředstavitelné, jak by pojišťovny přes ty výkony zohledňovaly nelékařský zdravotnický personál a jeho počet. A mimochodem – v Příloze č.2 Smlouvy s VZP jsou uvedeni pouze zdravotníci a pracovníci dopravy, ale určitě ne třeba pracovnice recepce a další administrativy nebo uklízečky. Zatímco v podzimní vlně se počítalo i s nimi.

 9. Dobrý den,pracuji v zubní ordinaci. Paní doktorka o ničem neví. Na koho se obrátit. Děkuji

 10. Dobry den,mam taky narok na odmeny ,kdyz delam jako amb.sestra na kardiologii u soukromnika ?musi si muj lekar sam zazadat o odmeny pro sestru?.
  A jeste jeden dotaz-delam na LSPP -mesicne mam 3-4dny sluzbu-taky mam narok na odmeny? LSPP spade pod mesto ktere deli penize.kde se mam obratit abych se poptala na to .dekuji.Ivet

  • Odměny jsou zásadně nenárokové. Nárokové se stávají v okamžiku, kdy se zaměstnavatel rozhodne, že vám jen přizná. Ambulantní specialisté na to dostanou peníze přes kompenzační vyhlášku. V případě LSPP se obraťte na zřizovatele.

 11. Dobrý den,manželka pracuje jako zdr.sestra v soukromé oční ordinaci.Má nárok na kompenzaci 75tis.Kč?Lékařka údajně částku 75tis.dostala jen pro sebe.Kdo žádá o dotaci pro sestru?Děkuji

  • O dotaci pro sestru nikdo nežádá, ambulantní specialisté dostanou peníze přes kompenzační vyhlášku v případě, že se je sestra hlášena na pojišťovně případně vedena v Národním registru .

 12. Dobrý den, pracuji jako sestra v ordinaci praktické lékařky, paní doktorka mi řekla, že odměnu za covid nedostanu jednorázově, ale postupně každý měsíc např 10 tisíc korun. Může to takto udělat?

 13. Dobry den,existuje nejaka kontrola,kolik lekari nebo nemocnice dostali na covid odmeny a kolik dostaly sestry?Ruzne nam je zamestnavatel kratil,zdanil a jeste provedl odvody.

  • Daní se každý příjem a odvádí se z každého příjmu. Oděna může být rovněž z určitých důvodů krácena. Výše odměny ostatních zaměstnanců se dá zjistit jedině dotazem na toho, kdo ji vyplatil nebo toho, kdo ji obdržel.

 14. Dobrý den má nárok na covidove odmeny i sestra, která pracuje v ambulantnim zařízení na dpp a v době pandemie tam byla a pracovala za sestry v PN. Děkuji

  • Odměny jsou zásadně nenárokové. Nárokové se stávají v okamžiku, kdy se zaměstnavatel rozhodne, že vám je přizná.

 15. Dobrý den,můj lékař v půlce ledna 2021 onemocněl a již se nevrátí , ordinace se bude rušit. Do té doby ordinaci fungovala .
  Dle těchto článku ,které jsem si přečetla ,záleží tedy na lékaři a nebo v mém případě na rodině zda nějakou odměnu dostanu.Na ministerstvu zdravotnictví jsem se dozvěděla ,že do konce tohoto týdne (do 25.6.21) probíhá jednáni s odbory ohledně těchto odměn a neodmen.Myslim si,že tyto odměny měli být zvlášť pro lékaře a zvlášť pro sestry.Jednak se obelhavaji sestry a veřejnost.POKUD BY TO ŠLO, RÁDA BYCH SE DOZVĚDĚLA JAK TOTO JEDNÁNÍ DOPADLO.NEBO KDE JE NALEZNU.
  Děkuji

 16. Má nárok na odměnu zdr.setřička jenom proto,že je zdrav.sestra?anebo je to podmíněno kontaktem s cov.pacientem apod.

  • Viz text: Jde o odměny pouze pro zaměstnance, kteří se podílí na poskytování zdravotních služeb, které jsou hrazeny podle §§ 5 a 17 vyhlášky č. 428/2020 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021, a zaměstnance, kteří poskytují zdravotní služby v dětských domovech pro děti do 3 let věku, v nichž je poskytována lůžková péče.

 17. Chci se zeptat do kterého roku,se vyplácejí odměny za covidové období.Já je zatím nedostala,

 18. V rozhodném období za které byly vyplacené odměny jsem měla PN z důvodu onemocnění covid. Nemoc mi byla uznána jako nemoc z povolání. Mám nárok na dopláceni covid odměn?

  • Dobrý den, pokud splňujete ostatní podmínky, pak teoreticky ano, nicméně pokud vám nebyly odměna vyplacena do konce roku 2021, už s tím zřejmě nic neuděláte. Dotaz položte zaměstnavateli.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: