Pátek, 24. května 2024

Změna vzdělávání sester: Vlk se nažral a koza zůstala celá

Ministr zdravotnictví Němeček slíbil poslat v březnu do vlády návrh změny zákona 96/2004 o nelékařských zdravotnických povoláních, a jak slíbil, tak činí. Rovněž slíbil zjednodušení vzdělávání sester a protože návrh zákona už spatřil světlo světa, můžeme se podívat, jak jednoduché to bude.

Návrh zákona přináší změny např. v oblasti získávání registrace sester, radiologických asistentů, fyzioterapeutů a v oblasti akreditace vzdělávacích programů a specializačního vzdělávání. Dále zavádí obor dětská sestra jako kvalifikační, nikoli jako specializaci. Ty netrpělivě očekávané změny ve vzdělávání sester a zdravotnických asistentů jsou tu také, a těm se budu ve svém komentáři věnovat. Bude to dlouhé, uvařte si kávičku:-)

Změna č. 1: Zákon zavádí nový obor PRAKTICKÁ SESTRA

Kdo je praktická sestra?

 1. Absolvent SZŠ v oboru praktická sestra
 2. Absolvent SZŠ v oboru zdravotnický asistent, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019
 3. Absolventi akreditovaných kvalifikačních kurzů v oboru praktická sestra či zdravotnický asistent a další, kdo doposud získali způsobilost zdravotnického asistenta

Co to znamená ve člověčině?

Od školního roku 2019/2020 se budou na SZŠ vzdělávat praktické sestry a všichni, kdo do té doby získali kvalifikaci zdravotnického asistenta se stávají automaticky praktickou  sestrou nebo praktickým ošetřovatelem, v případě mužů.

Co dělá praktická sestra?

Zákon: Za výkon povolání praktické sestry se považuje poskytování ošetřovatelské péče pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo porodní asistentky; ošetřovatelskou péči spojenou se sebeobsluhou, uspokojováním základních potřeb pacientů, rehabilitačním ošetřovatelstvím a dalšími ošetřovatelskými činnostmi vymezenými prováděcím právním předpisem může praktická sestra provádět bez odborného dohledu. Dále se praktická sestra ve spolupráci se všeobecnou sestrou, porodní asistentkou, lékařem, zubním lékařem podílí na preventivní, léčebné, rehabilitační, paliativní, neodkladné, diagnostické a dispenzární péči.

Co to znamená ve člověčině?

 1. Praktická sestra bude vykonávat některé činnosti pod odborným dohledem (stejně jako nyní zdravotnický asistent)
 2. Praktická sestra se nemůže registrovat (stejně jako nyní zdravotnický asistent)
 3. Praktická sestra nemůže získat specializaci (stejně jako nyní zdravotnický asistent)

Co je odborný dohled?

Zákon: Za výkon povolání pod odborným dohledem se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník nebo jiný odborný pracovník způsobilý nebo ke kterým způsobilost získává, při dosažitelnosti rady, pomoci zdravotnického pracovníka způsobilého k výkonu těchto činností bez odborného dohledu a v rozsahu, který tento zdravotnický pracovník určí. Činnosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis 7a). Dohlížející zdravotnický pracovník musí být nepřetržitě telefonicky dostupný s fyzickou dosažitelností do 30 minut, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak. Odborný dohled může vykonávat také lékař, zubní lékař nebo farmaceut v rozsahu své způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání.

Odborný dohled je v návrhu zákona upraven, nově obsahuje věty: Činnosti podle věty první stanoví prováděcí právní předpis 7a). Dohlížející zdravotnický pracovník musí být nepřetržitě telefonicky dostupný s fyzickou dosažitelností do 30 minut, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak.

Co to znamená ve člověčině?

Znamená to, že praktická sestra bude pod odborným dohledem a podle pokynů dohlížejícího pracovníka vykonávat činnosti určené vyhláškou. To tajemné číslo 7a) označuje vyhlášku č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb. To je ta skvělá vyhláška, podle které současný zdravotnický asistent může aplikovat nitrožilní léky  a zároveň nemůže aplikovat nitrožilní léky. Mluví se ale o tom, že bude novelizována, tak snad bude přesnější.

Dále to znamená,že praktická sestra může klidně sloužit sama, pokud bude mít k dispozici na telefonu dohlížející sestru (porodní asistentku), která bude schopna v případě potřeby dostavit se do 30 minut na pracoviště.

Změna č. 2: Zákon zavádí možnost zkráceného kvalifikačního studia všeobecných sester na VOŠ

Vzdělání sester zůstává až na jeden bod  stejné, nadále je nutné pro pozici všeobecné setry vystudovat VOŠ/VŠ  a způsobilost mají samozřejmě nadále i sestry vzdělané podle dřívějších předpisů (se „starou zdrávkou“). Tím jedním bodem je přidaný odstavec zákona:

Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním

c) studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšší zdravotnické škole po získání způsobilosti k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry podle § 5a odst. 1 písm. a) nebo b), kdy uchazeč byl v souladu s § 95 odst. 1 a 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, přijat do vyššího ročníku než prvního,

Co to znamená ve člověčině?

Všeobecnou sestrou se může nově stát ve zkráceném režimu na VOŠ

 1. Praktická sestra
 2. Zdravotnický záchranář
 3. Porodní asistentka
 4. Dětská sestra, která vystudovala bakalářský stupeň VŠ nebo VOŠ v oboru dětská sestra

která vystuduje na VOŠ obor všeobecná sestra, aniž by absolvovala celou VOŠ – může být přijata do ročníku vyššího než prvého ( tzn. do ročníku druhého či třetího), podle podmínek stanovených školským zákonem.

Všeobecnou sestrou se může, tak jako tomu bylo dříve, stát:

 1. Absolvent jakékoli střední školy s maturitou, který vystuduje obor ošetřovatelství na VOŠ či VŠ v klasickém tříletém režimu. Čili absolvent gymnázia nebo zdravotnického lycea nemůže studovat jen rok.
 2. I absolvent SZŠ v oboru zdravotnický asistent/praktická sestra si může zvolit klasické tříleté studium na VŠ/VOŠ

Jak bude vypadat zkrácené studium na VOŠ

Školský zákon stanoví pro přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole tyto podmínky:

(1) Ředitel školy může uchazeče přijmout do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy po posouzení dokladů uchazeče o předchozím vzdělávání stanovit jako podmínku přijetí vykonání zkoušky a určit její obsah, termín, formu a kritéria hodnocení, a to v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání. V případě, že ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

(2) V případě zdravotnických oborů může ředitel školy přijmout uchazeče do vyššího než prvního ročníku vzdělávání ve vyšší odborné škole pouze v případě, že obsah předchozího vzdělávání uchazeče odpovídá obsahu vzdělávání v těch ročnících, které student nebude absolvovat.

Co to znamená ve člověčině?

Výše uvedená podmínka znamená, že uchazeč o tento způsob zkráceného studia na VOŠ může dělat přijímací zkoušku. Ředitel nemusí přijmout uchazeče hned do třetího ročníku, ale třeba do druhého. Zákon nestanoví, zda studium má být denní nebo kombinované. Dále to znamená, že student zkráceného studia na VOŠ musí studium zakončit  absolutoriem a získat neakademický titul DiS. stejně jako studenti ve standardním tříletém studiu.

Závěr

Závěr vyjadřuje můj osobní  názor.

Nyní tu máme všeobecné sestry a zdravotnické asistenty, kteří svým názvem představují odlišnost. V případě názvu všeobecná sestra a praktická sestra tak nějak nevím, jak moc jsou obory odlišné a navíc praktická sestra ve mně vyvolává představu, že existují sestry nepraktické. Dokážu si představit, že označení praktická sestra je atraktivnějsí než zdravotnický asistent, ale nejsem si jistá, zda to především u laické veřejnosti  a zájemců o studium na SZŠ nebude vyvolávat další chaos.

Vezmeme-li v potaz, že praktická sestra bude stále pod odborným dohledem, vychází mi z toho, že její pozice bude nadále (stejně jako u ZA) složitá a neatraktivní,  a stejně jako většina ZA budou praktické sestry usilovat o vzdělání všeobecné sestry.

Vezmeme-li v potaz, že odborný dohled je  v zákoně nyní specifikován jako telefonický, vychází mi z toho, že praktické sestry budou ohroženy „zneužíváním“ ještě více než ZA. Mohou být ponecháni na pracovišti samotní a natlačeni do kompetencí všeobecné sestry (za plat praktické sestry). Odborný dohled považuji za opičárnu nemající obdoby. Jsem – li zaučený pracovník, tak buď mám vzdělání a schopnosti k tomu, udělat nějakou práci – a pak ji udělám se vší zodpovědností, nebo vzdělání a schopnosti nemám, a pak na tu práci nemám co sahat, ani kdyby na mě dohlíželo FBI. A naopak, jakožto zaučený pracovník můžu dohlížet a kontrolovat nové kolegy, ale požádá-li mě o radu či pomoc někdo po telefonu s třicet minut dlouhým kabelem, nejsem si jistá, zda to pro mě není příliš velká zodpovědnost, která notabene není zaplacená.

Vezmeme-li v potaz, že vyhláška o činnostech může kompetence praktické sestry zvýšit směrem k samostatnější práci, pak je na místě se ptát – jaký bude v praxi rozdíl mezi praktickou  a všeobecnou sestrou?  Zvýší se kompetence i všeobecným sestrám?

Vezmeme-li v potaz, že pouze jeden rok studia na VOŠ a úspěšné vykonání absolutoria, a  možná i při zaměstnání, bude extrémně náročný, vychází mi z toho, že tento způsob studia si mohou zvolit jen extrémně dobří studenti  (a tím nemyslím jen znalosti, ale i další předpoklady jako třeba výdrž). Ze svých zkušeností soudím, že extrémně dobří studenti dnes volí studium na gymnáziu spíše než studium na SZŠ , a extrémně dobří studenti ze SZŠ volí spíše vysokoškolské vzdělání než VOŠ, takže se ptám, kdo se do toho zkráceného studia pohrne a kolik studentů ho řádně dokončí?

Duplicita VOŠ a VŠ je dlouhodobě kritizována, protože stát hradí odbornou kvalifikaci 2x. Absolventi ze staré SZŠ studují ještě VOŠ, absolventi VOŠ opět VŠ, obor zdravotnický asistent má část školních znalostí shodných se všeobecnou sestrou. Bohužel  tento návrh ji minimálně v oboru všeobecná sestra neodstraňuje, ale roli VOŠ spíše posiluje.

Aby nedošlo k mýlce, zdravotnickým asistentům to zkrácené studiu přeju, dokonce jsem ho sama navrhovala, ale líbilo by se mi za předpokladu, že se bude jednat o přechodné opatření, než se obor ZA zruší. A zatím to vypadá, že se nezruší, jen se bude jmenovat praktická sestra a byť bude mít nové (patrně náročnější) školní osnovy, odborný dohled jí stejně zůstane.

Máme tu všeobecné sestry se SZŠ, sestry DiS., sestry bakalářky, sestry magistry, nyní přibudou ještě praktické sestry a sestry DiS., s ročním možná dvouletým vzděláním na VOŠ. On to sice na nich v praxi pak nikdo nepozná, že studovaly na VOŠ jen rok, ale asi nezabráníme tomu, aby kromě sporů mezi sestrami a ZA nevznikaly ještě třenice další. Čím víc chaos, tím víc české zdravotnictví?

Zatím se neví, zda tato změna bude schválena tak jak je, ale bude-li, tak sama o sobě podle mě více personálu do zdravotnických zařízení nepřivede. Studium praktické sestry na mě nepůsobí o nic atraktivněji než studium zdravotnického asistenta, a zkrácené studium na VOŠ určitě nebude pro svou náročnost pro každého, takže ani nějaké výrazné „zjednodušení“ vzdělání zákon nepřináší. Systém registrace a získávání kreditů zůstává víceméně stejný. Takže za mě změny typu „ vlk se nažral a koza zůstala celá.“  Ale třeba se mýlím, a za 10 let budeme mít plná zařízení nadšených všeobecných a praktických sester.

Lenka Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

 

DALŠÍ ČLÁNKY

27 KOMENTÁŘE

 1. Takže jaký rozdíl bude mezi Všeobecnou sestrou která vystudovala DiS tři roky a asistentem který bude mít Dis za jeden rok, trochu nespravedlivé, asistent nebude schopen pojmout tolik učiva za tak krátkou dobu, dle mého nebudou rovnocenní 👽

  • ZA mají stejné učivo jako na VOŠ, lituju ZA kteří jdou pak na VOŠ a učí se to samé jako předtím na SZŠ. Takže at tady někdo neříká že nebudou rovnocení, na VOŠ chodí lidi,kteří vyšli z úplně jiné školy než se zdravotnickým zaměřením. ZA někdy umějí více než Dis. Vidím to v práci.l

   • Jano, to co píšete je nesmysl, že ZA se na VOŠ učí to samé. Na ZA žádné odborné předměty už nejsou (možná něco málo ano, ale je to zahrnuto v rámci ošetřovatelství. Samostatné předměty jako gynekologie, chirurgie, interna, geri a další se tam nevyucuji) na VOŠ nebo VŠ jsou tyto odborné předměty od samého počátku studia až do konce a to celkem 2300 hodin jen odborných předmětů! A dalších 2300 hodin je praxe. Tedy 4600 hodin! ZA ( nic proti němu) má ač se to nezdá (i když studuje 4 roky) jen cca 2380 hodin a to dohromady i s praxí!

    • Není pravda co píšete o náplni vzdělávání současných za. Letos jsem končila za studováno 5 let večerní formou, a všechny ty obory které jste jmenovala že již na za nejsou, tak jsou. A to každý zvlášť. Mimo předmět ošetřovatelství.

 2. Docela by mne zajímalo, jak to bude s odborným dohledem prakticky a právně? Mám-li na jednom oddělení praktickou sestru pod dozorem a na jiném oddělení všeobecnou sestru registrovanou. Praktická sestra volá ohledně nějakého problému všeobecné sestře, ta jí poradí, ale výsledkem bude na základě jednání praktické sestry vzniklý problém, špatně vyhodnocená následná situace. Zachovala se praktická sestra dle rady všeobecné sestry? Kdo ponese odpovědnost v takové situaci? Každá sestra bude mít jinou verzi dané situace a tím velký spor. Jak se budou řešit tyto situace? Nepovede to k tomu, že praktická sestra by mohla být v některých situacích lehkomyslná, protože odpovědnost za ni v takové situaci ponese někdo jiný?
  Osobně mne toto nepřesvědčilo o větším zapojení praktických sester do ošetř. týmu při dnešní minimalistické vyhlášce NLZP na oddělení.
  Nesouhlasím s tím, že vzdělávání je hlavní problém dnešního nedostatku sester v nemocnicích. V první řadě řešme pracovní podmínky /nadmíra přesčasů, žádné volno, neustále v pohotovosti – půjdu do práce, nebo pošlou mne z práce dříve?, již zmíněný minimální počet sester na odd., kompetence …/ a finanční ohodnocení sester.

 3. Tak abych se přiznala, já z toho nejsem moudrá. Rozumím tomu závěru- Lenčiným názorům. Dokonce mne ta poslední věta vyloženě pobavila (upřímně, ráda bych se toho dočkala).
  Zároveň se ztotožňuji s kolegyní Atevi- jak to bude s dohledem právně? A jak do 30 minut? Jak ten dozor bude placen? Klasickou pohotovostí mimo pracoviště- 10%z platu? A jak zaměstnavatel zařídí 30 minutový dojezd, když od 18,00 hodin jsou 2 sanitky na okres a přednost mají lékaři, co mají pohotovost doma? Už takhle pacienti čekají neúměrně dlouho. A pro představu, když mi kolegyně zavolá např:“ prosím tě, co mám dělat, když…..“ a já jí řeknu:“zavolej na dispečing, ať pro mne přijedou a já ti pak s tím pomohu“. To se bavím ještě více, než z poslední věty. A jelikož sloužíme po jedné….
  A nikde není napsáno, že praktická sestra bude placena lépe, než ZA, takže se opravdu tímto vyřeší personální situace?

  • No ono je to takový šalamounský. Ve stávající 96 není dohled nijak přesně vysvětlen a je to kritizováno. A nejspíš si nikdo netroufne natvrdo tam napsat, že dohled se musí nacházet přímo na pracovišti, takže vymyslely tuhle obezličku s tím, že možný bude stačit zavolat na oddělení vedle. Teoreticky ale tam může být sestra sama a taky nemůže odejít.
   Nevěřím, že tohle se v praxi bude dodržovat – stejně jako teď. Ale být doma na telefonu, chtěla bych to zaplatit!

   • Ne teoreticky, ale prakticky sloužíme po jedné. A když se řekne dohled, tak předpokládám že je to na tu vzdálenost, kam oko dohlédne, tudíž opravdu ne 30 km daleko, ale stejné oddělení. A praxe? hahaha.

 4. Navrhované změny ve vzdělávání sester přinesou jen další chaos a vyvolají další konflikty i mezi sestrami samotnými. Upřímně je mi líto zdravotnických asistentů, kteří musejí dělat stejnou práci za menší peníze a navíc pod odborným dohledem. Ale uvědomme si, že v současné „pasti“ jsou lapené stejně tak všeobecné sestry. Při běžném stavu oddělení v české nemocnici je téměř nemožné, aby sestra neustále dohlížela na ZA. Přitom je to právě ona, která bude zodpovídat za jeho chyby – měla na něj přece dohlížet. A příplatek za odborný dohled? Nula nula nic. Co teprve dohled v podobě konzultace po telefonu – ukažte mi sestru, která si takovou zodpovědnost vezme dobrovolně na svědomí. Jenže v našem zdravotnickém „kocourkově“ se to jistě nějak vymyslí. Osobně nesouhlasím s návratem vzdělávání sester na SZŠ. Jednoduše proto, že dnešní absolventi svými kvalitami a znalostmi na profesi zdravotní sestry v drtivé většině případů nestačí. Nemluvě o tom, jak rychle se vyvíjí medicína a ošetřovatelství – vždyť dnešní sestry musí umět a znát mnohem víc, než sestry cca. před 50 lety (tímto nechci nijak urazit sestry absolventky tehdejších SZŠ). Ministr zdravotnictví by chtěl nejspíš zajistit více sester – jenže problém nespočívá ve vzdělávání – jistě i zde jsou trhliny – především nejednotnost, nejasně vymezené kompetence, nefungující hierarchie na pracovních pozicích. Hlavní problémy ale vycházejí ze systému, ve kterém jsou sestry nucené pracovat – přetěžování personálu, nucené a neplacené přesčasy, špatné pracovní podmínky i prostředí, velmi nízké platové ohodnocení…v tomto systému většina sester vydrží pracovat jen omezeně dlouhou dobu a to ještě většinou dělá svoji profesi na základě vnitřní motivace, z touhy pomáhat druhým. Vnější podmínky jsou povětšinou spíš silně demotivující. Tady jsou skutečné problémy nedostatku sester.

 5. Pracuji přes 20 let jako zdravotní sestra. Mám 2 děti (11 a 4 roky). Když jsem tu mladší 4-letou chystala na školkový karneval (půjde za zdravotní sestřičku) a udělali jsme si pár fotek do alba, napadlo mě v souvislosti se současnou situací – nedostatek zdravotníků a nárůst starších občanů – jedno z možných řešení. Mohlo by znít „vychovej si svého zdravotníka“…každá rodina by společnosti „odvedla“jednu zdravotní sestru. Tak by se zajistila nová a kontinuální generace zdravotníků a navíc by snad mohlo být částečně státu ulehčeno v péči o staré spoluobčany ! Pokud by tedy nové sestřičky vytrvaly ve svém oboru a chtěly se o své staré rodiče a prarodiče postarat…To už by ale záleželo na spoustě ostatních faktorů, které by jim mohly toto krásné a záslužné povolání a poslání zpříjemnit nebo naopak znepříjemnit a odradit je od něj. A že nezáleží jen na výchově v rodině, snad není ani třeba zdůrazňovat! Zde bych si ještě dovolila poznámku ke změnám a novinkám v návrhu pana ministra zdravotnictví na vzdělávání sester-praktická sestra bude jen další z nových názvů dříve nešťastně nastaveného oboru zdravotnický asistent. Pouze nový kabátek, jinak vše při starém, jen ještě o něco více zmatku, deziluzí a zklamání….Tak tedy svůj nápad „vychovej si svého zdravotníka“ zdokonalím i na důraz k praktickým dovednostem, které své zdravotní sestřičce tak nějak předám /za těch 20 let už by i bylo co předávat). Vzala bych si ji i pod patronát, nebo-li odborný dohled, a jelikož mám i vysokoškolské vzdělání, možná by poté stačilo mé dobrozdání s razítkem a podpisem, že našemu zdravotnictví předávám zaškolenou a připravenou zdravotní sestru (!!!), která je připravená, prakticky i teoreticky schopná a ochotná (!!!) sloužit lidu. Tím bych ušetřila čas i lidké zdroje, poněvadž už by se dotyčná nemusela zaškolovat na svém novém pracovišti. Ikdyž by možná mohl nastat problém v tom, že by mé zkušenosti a razítko nebyly dostačující pro její nové nadřízené a nadřízené těchto nadřízených….

  • Marcelo 🙂 docela prima scifi,ale skoro se tím nápadem podobáte našemu MZ – taky něco hodně odtrženého od reality 😉

 6. Jinak k tomuhle paskvilu, kterého výroba trvá tak nekonečně dlouho – myslím si,že ani vlk se nenažere, sestry mají dost nějakého dohledu a razítkování výkonů.které nedělají a odpovědnosti, navíc odpovědnost na dálku? nefungije to u příslužeb lékařů, jak to může fungovat u sester, počkáme, zdali se má resuscitovat, nebo zkonzultujeme? (nadsázka) Za mě je pro nemocnice a fingování oddělení jediné řešení, dostatečně zaplacený pomocný personál a jasné stanovení kompetencí sester a jejich ohodnocení. Sestra má vědomosti a odbornost k tomu,aby mohla pracovat a vést ošetřovatelský tým a nemusí začínat den měřením hustoty moči….nebo vůbec měřením množství moči. Dokud bude sestra tím,kdo musí být děvče pro všechno a její odbornost bude v tom, zda umí píchnout……pak nějaké vzdělání nemá smysl. Stačí třitýdenní kurz a šup s ní na oddělení.

 7. Vladěna 2 dny ago

  Domnívám se, že cílem je vytvoření chaosu. Kompetence nekompetence a právní odpovědnost a bezpečnost pacienta nikoho nezajímá. Myslím, že je podstatné to, že všechny sestry budou nějaké sestry a podle potřeb se budou oceňovat v souladu s katalogem prací, který se bude muset upravit podle novely zákona, zda to projde. Rozhodně ne směrem nahoru, ale opačně. V rezortu je třeba najít několik miliard Kč na platy někoho jiného. Problém nedostatku sester je úplně někde jinde. To přeci každý ví, že to není ve vzdělávání. Nedostatek finančních prostředků na ohodnocení, nedostatek pomocného personálu, trvalé přetěžování sester, minimálně benefitů……… Nikdo se nezajímá, zda sestra vůbec může pracovat do 65 let u lůžka ve zdravotnickém zařízení na tři směny atd. Pacient přeci není břemeno. A pozor!!! Podívejte se, jak je v návrhu novely řešena zkouška z českého jazyka u cizinců. To je k pobavení. Cizinci budou moci vykonávat zkoušku z českého jazyka na Ministerstvu zdravotnictví pouze v nezbytně nutné míře a to na základě rozhovoru. Takže psaní a porozumění textu v češtině nikoho nebude zajímat. Dobře nastaveno pro třetí země. Pacientům takové sestry nepřeji a již se bojím za jejich bezpečnost. Všechny zdravím. Vladěna

 8. Je fakt smutne, ze sestry u nás jsou nucene dělat práci za pět dalších profesi, kterou jim nikdo nezaplatí a ani ji nikdo poradne nevidí.Sestra v nemocnici-holka pro všechno (a pro všechny, chtělo by se dodat).Takova uklízečka, ošetřovatelka, sekretářka, recepční, rehabilitační, psycholožka -sestřička-sociální pracovnice, technik, opravář…a při tom většina sester má dnes už VS.Umíte si přestavit, ze takový soudce dela zároveň uklízečku, sekretářku a zapisovatelku jen pro to, ze nejsou lidi a peníze? Přece to taky umi a zvládne…v jiných profesích SciFi, u sester norma.

 9. Po přečtení tohoto článku se mé kolegyně chytily za hlavu s tím, že za těchto podmínek ve zdravotnictví nezůstanou. Vždycky se říkalo, že zdravotní sestra je neustále při své práci jednou nohou v kriminále, ale tato novela je nás za mříže strká přímo a předem.
  Dohled neustále na telefonu a v dostupnosti do 30 minut!???
  Nedávno mi jedna kolegyně sdělila, že má na oddělení 2 registrované sestry a 5 pod dohledem, včetně zdr. asistentů a to proto, že jim primář sdělil, že zjistil, že stačí pokud, na některém oddělení v nemocnici je registrovaná sestra. Pochybuji, že někdy zjišťovaly na kterém odd. slouží a že ji vůbec někdo informoval, že by měla „zajistit“ takovéto sestře na jiném odd. dohled.
  A co teprve rozpis služeb skloubit tak, aby v jeden den nesloužily v celé nemocnici jen zdravotníci pod dohledem (týká se malých nemocnic).
  Kdo a na základě čeho určí, která sestra říká pravdu, pokud se budou verze obou lišit a nedej bože doplatí na to pacient? Zavolala sestra včas, popsala dobře situaci, udělala to co jí dohlížející sestra řekla nebo se na to vykašlala? Nebylo by lepší, aby každý nesl odpovědnost za své činy sám?
  Jak zajistit, aby sestra mohla opustit odd., na kterém je na noční směně sama a odejít na oddělení jiné poskytnout pomoc – dohled?
  Jak již bylo několikráte řečeno bude to ještě větší a horší chaos v nemocnici, může to poškodit vztahy mezi zdravotníky a vést k ještě rychlejšímu vyhoření sester, které ponesou na svých bedrech odpovědnost za někoho koho ani nebudou znát!!!
  Velmi se mi líbil příspěvek, kde se pisatelka ptá nebo porovnává postavení sestry a inženýra, jestli by někdo chtěl po inženýrovi, aby vzal na konci směny kýbl s hadrem a uklidil kanceláře. K finančnímu ohodnocení a pracovním podmínkám se je asi zbytečné vracet a komentovat je. To všichni my z praxe velmi dobře známe, ale od stolu v pohodlné kanceláři v Praze je lepší říci, je to problém vzdělávání a vytvořit paskvil, který nic neřeší. ZAINTERESOVANÍ PROBUĎTE SE, HLEDEJTE KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ NEŽ UTEČE I TEN ZBYTEK SESTER, CO ZATÍM ZŮSTAL!!!

 10. Myslím,že to fungovat nebude.A pokud bude,tak do prvního průšvihu.A mimochodem pokud registrovaná sestra nebude souhlasit s dozorem,tak jí to nařídí?Příkazem?Odpovídat budu pouze sama za sebe a za své pochybení.Doufám,že žádná rozumně uvažující sestra si nevezme takovou zodpovědnost a nepůjde sama dobrovolně do takového rizika.

 11. Děkuji za článek!
  Mám následující dotazy, prosím o jejich zodpovězení:
  – budou nám, původně vystudovaným zdravotnickým asistentům (zahájení studia 2005) dávat i nové vysvědčení s novým názvem „Praktická sestra“? Nějak si neumím představit, že budu praktická sestra ale na vysvědčení mám napsáno ZA.
  – Dostaneme/budeme si moci zakoupit i nové odznaky „Praktická sestra“?
  – Bude si moci to zkrácené studium na VOŠ dodělat i člověk, který nepracuje v oboru, ale dodělat si to z určitých důvodů chce? (vystudovala jsem VŠ nezdr. zaměření) Nebo to bude jen pro ty, co dělají v zdravotnictví?
  – Odkdy má ten zákon platit?

  Mockrát děkuji za odpovědi.

  • Milá Eleno, novela není v platnosti, takže těžko předjímat, jak to bude nakonec vypadat, berte tyto odpovědi prosím jako hypotetické. Pokud by byl schválen tento návrh tak:
   1. Nové vysvědčení ne, podle zákona bude ZA automaticky praktickou sestrou a zákon stojí výše než vysvědčení
   2. Odznaky zákon neřeší
   3. Zkrácené studium bude umožněno praktickým sestrám (dříve ZA), nikde se nepíše, že by bylo vázáno na zaměstnání
   4. Předpokládaná účinnost je od září 2017

   Zde si můžete návrh novely zákona přečíst: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA72KMQFY

   • Děkuji. Takže ten návrh bude ještě muset schválit vláda. Myslíte si, že je reálná šance, že zákon projde? Také by mě zajímalo, proč to bude platit až od září příštího roku a ne od ledna.

    • Eleno, myslím, že šance je reálná, ale je možné že budou ještě pozměňovací návrhy. Nicméně na můj názor nedejte! A proč to bude platit až od září příštího roku? Protože zákony schvaluje vláda, poslanecká sněmovna, která na to má tři čtení, senát a potom následuje podpis prezidenta.

 12. Byla bych velmi ráda, kdyby tyto změny prošly. Vystudovala jsem zdravotnického asistenta a následně porodní asistentku a velmi bych ocenila, kdybych po 1-3 letech studia mohla pracovat jako všeobecná sestra. Pro velký zájem jsem se na sestru nedostala a nemyslím si, že jako PA momentálně dělám jinou práci. Přijímám pacientky, beru krev, podávám léky, starám se o operantky, dělám převazy a spousty dalších věcí stejně jako všeobecná sestra a navíc pečuji o rizikové těhotné. Jako všeobecná sestra bych měla daleko více nabídek k práci a nemusela bych se tak stěhovat z domova za prací.

 13. Zdravím sám jsem Dis. Diplomovaný oční
  optik … A vystudoval díky výučnímu listu a navstavbověm studiu. Jinak z mého pohledu to nějak nepomuže jestli 4+1 nebo 4+3 ve studiu. Spíše bude zájem klesat.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: