Dětská sestra

  0
  7090
  < Back
  You are here:
  Print

  Odborná způsobilost k výkonu povolání dětské sestry se získává absolvováním

  1. nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu dětských sester,
  2. nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole,
  3. studia v oboru diplomovaná dětská sestra na vyšší zdravotnické škole v délce nejméně jeden rok, jde-li o zdravotnického pracovníka, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky, byl-li přijat do vyššího než prvního ročníku vzdělávání

  Odbornou způsobilost k výkonu povolání dětské sestry mají také absolventi vzdělání podle dřívějších právních předpisů

  1. Studijního oboru dětská sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997
  2. Všeobecné sestry a porodní asistentky, kterým byla přiznána na základě § 96 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, specializovaná způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii na základě prokázání absolvování kurzu psychologie a pedagogika dítěte podle právních předpisů, které byly účinné přede dnem 1. dubna 2004, mohou nadále poskytovat ošetřovatelskou péči u dětí s výjimkou činností na pracovištích poskytujících péči o novorozence.

  Další informace pro dětské sestry
  Zdravotnický pracovník, který získal specializovanou způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii atestační zkouškou nebo absolvováním dvouletého akreditovaného zdravotnického magisterského studia ve studijních programech a studijních oborech Ošetřovatelská péče v pediatrii nebo kterému byla specializovaná způsobilost v tomto oboru přiznána nebo uznána podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, je považován za zdravotnického pracovníka se specializovanou způsobilostí v oboru ošetřovatelská péče v pediatrii.

  Do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii lze zařazovat uchazeče o vzdělávání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, do 5 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zdravotnický pracovník zařazený do specializačního vzdělávání v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii dokončí vzdělání podle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

  Specializovaná způsobilost v oboru Ošetřovatelská péče v pediatrii se získává absolvováním nejméně dvouletého akreditovaného zdravotnického magisterského studia ve studijních programech a studijních oborech Ošetřovatelská péče v pediatrii, pokud bude studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2019/2020.

  Pozn: Kvalifikační studium pro dětské sestry na VŠ/VOŠ bude zahájeno nejdříve od šk. roku 2018/2019

  Next Fyzioterapeut
  Table of Contents
  Předchozí článekOdečet let praxe
  Další článekFyzioterapeut