Pátek, 24. května 2024

Novela vyhlášky činnostech: Bude sestra podávat Paralen bez lékaře? A co bude vykonávat praktická sestra?

Dnes vstoupila do vnějšího připomínkového řízení novela vyhlášky 55/2011, o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. Vyhláška navazuje na novelu zákona 96/2004, který bude platit od 1.9. 2017. Novela zákona ruší pozici zdravotnického asistenta a místo něj zavádí pozici praktické sestry, která bude pracovat bez odborného dohledu. Nejzajímavější bude patrně rozdíl mezi všeobecnou a praktickou sestrou.

Tak jaký bude?

Všeobecná sestra

U všeobecné sestry se činnosti povětšinou zpřesňují či rozšiřují. Např. všeobecná sestra by mohla podávat bez ordinace lékaře pacientům starším 10 let s výjimkou pacientů v bezprostředním pooperačním období léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis.

Důvodová zpráva říká, že všeobecná sestra by léčivé přípravky, které jsou volně prodejné, podávala pacientům starším 10 let, kteří nejsou bezprostředně po operaci, bez indikace lékaře. Všeobecná sestra by mohla tak pacientovi staršímu 10 let, který má například zácpu, bolesti v krku po zvážení jeho zdravotního stavu, základního onemocnění a sekundárních nemocí, alergií, zhodnocení interakcí aj. podat na základě jeho přání léčivý přípravek, který je v lékárnách na tyto problémy běžně dostupný bez předpisu lékaře. Předkladatel si je vědom, že všeobecná sestra, i přestože během přípravy na výkon zdravotnického povolání získává znalosti z farmakologie, nemá stejné farmakologické znalosti na úrovni lékaře, avšak na druhou stranu tyto léčivé přípravky jsou pacientovi běžně dostupné bez předpisu lékaře a klient si je může užít, pokud bude chtít, i ve zdravotnickém zařízení zcela sám, aniž by před užitím žádal premedikaci lékaře. Léčivé přípravky, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, jsou vydávány bez předpisu proto, že bylo vyhodnoceno, že při správném používání nepředstavují přímé nebo nepřímé nebezpečí pro zdraví lidí. Léčivý přípravek, který není vázán na lékařský předpis, a který všeobecná sestra podala, bude samozřejmě všeobecnou sestrou zapsán do zdravotnické dokumentace. Odpovědnost za podání léčivého přípravku ponese sestra, nikoli lékař. Role sester se navrhuje posílit dále v oblasti edukace a doporučování vhodných zdravotnických prostředků pro péči o stomie, chronické rány a při inkontinenci. Taktéž navrhovatel navrhuje posílit kompetence v doporučování některých kompenzačních zdravotnických prostředků pro mobilitu a zajištění sebeobsluhy v domácím prostředí. Všeobecné sestry na základě své způsobilosti dokáží vyhodnotit základní potřeby pacienta a doporučit vhodné zdravotnické prostředky. Tuto činnost sestry běžně vykonávají. K návrhu rozšíření rozsahu činností v oboru všeobecná sestra předkladatel dále dodává, že vyhláška o činnostech stanovuje maximum, které je příslušník dané profese způsobilý vykonávat, avšak v rozsahu požadovaných zaměstnavatelem v případě zaměstnance (pracovní zařazení, náplní práce a pokyny zaměstnavatele). Je tedy na uvážení poskytovatele zdravotních služeb, jakými činnostmi daného konkrétního zaměstnance pověří.

K návrhu rozšíření rozsahu činností v oboru všeobecná sestra předkladatel dále dodává, že vyhláška o činnostech stanovuje maximum, které je příslušník dané profese způsobilý vykonávat, avšak v rozsahu požadovaných zaměstnavatelem v případě zaměstnance (pracovní zařazení, náplní práce a pokyny zaměstnavatele). Je tedy na uvážení poskytovatele zdravotních služeb, jakými činnostmi daného konkrétního zaměstnance pověří.

To znamená, že činnost, kterou má všeobecná sestra (i jiní pracovníci) ve vyhlášce, nemusí zaměstnavatel povolit. všeobecná sestra může být absolventem SZŠ započaté před platností zákona 96/2004, absolventem vyšší oborné školy nebo vysoké školy, i nově tzv. systému 4+1 (nejméně 1 rok VOŠ po získání předchozí určité kvalifikace).

Praktická sestra má většinu činností shodných se zdravotnickým asistentem, ale na rozdíl od něj pracuje bez odborného dohledu. Činnosti jsou také jasněji definovány, např. zcela jasně je psáno, že praktická sestra nesmí aplikovat opiáty. Můžete se podívat níže. 

(1) Praktická sestra vykonává činnosti podle § 3 odst. 1 a dále bez odborného dohledu a bez indikace, v souladu s diagnózou stanovenou lékařem nebo zubním lékařem poskytuje, případně zajišťuje, základní ošetřovatelskou péči. Přitom zejména může

a) sledovat fyziologické funkce, včetně využití zdravotnických prostředků, a získané informace zaznamenávat do dokumentace,
b) pozorovat a zaznamenávat fyzický a psychický stav pacienta a schopnost příjmu potravy,
c) provádět komplexní hygienickou péči, včetně prevence proleženin,
d) rozdělovat stravu pacientům podle diet a dbát na jejich dodržování, dohlížet na dodržování pitného režimu, sledovat bilanci tekutin, pečovat o vyprazdňování,
e) aplikovat zábaly, obklady, léčivé koupele, teplé a studené procedury,
f) sledovat poruchy celistvosti kůže,
g) provádět sociální aktivizaci zejména v rámci péče o seniory,
h) pečovat o zajištění psychické pohody, pocitu jistoty, bezpečí a sociálního kontaktu,
i) v rozsahu své odborné způsobilosti vykonávat činnosti při zajištění herních aktivit dětí,
j) provádět ve spolupráci s fyzioterapeutem, ergoterapeutem, všeobecnou sestrou, dětskou sestrou a porodní asistentkou rehabilitační ošetřovatelství, zejména polohování, posazování, základní pasivní, dechová a kondiční cvičení, nácvik sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta a metody bazální stimulace s ohledem na prevenci a nápravu poruch funkce, včetně prevence dalších poruch vyplývajících ze snížené mobility nebo imobility,
k) zajišťovat činnosti spojené s přijetím, přemisťováním a propuštěním pacientů,
l) poskytovat a zajišťovat psychickou podporu umírajícím a jejím blízkým a po stanovení smrti lékařem zajišťovat péči o tělo zemřelého a činnosti spojené s úmrtím pacienta,
m) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení léčivých přípravků,
n) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při přejímání, kontrole, manipulaci a uložení zdravotnických prostředků a prádla, jejich dezinfekci a sterilizaci a zajištění jejich dostatečné zásoby,
o) vykonávat v rozsahu své odborné způsobilosti činnosti při zajišťování stálé připravenosti pracoviště včetně věcného a technického vybavení a funkčnosti zdravotnických prostředků.

(2) Při poskytování specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod odborným dohledem všeobecné sestry, dětské sestry nebo porodní asistentky vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až j).

(3) Při poskytování vysoce specializované ošetřovatelské péče může praktická sestra pod přímým vedením všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí, dětské sestry se specializovanou způsobilostí nebo porodní asistentky se specializovanou způsobilostí v oboru vykonávat činnosti podle odstavce 1 písm. a) až j).

(4) Praktická sestra může vykonávat bez odborného dohledu na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře činnosti při poskytování preventivní, diagnostické, léčebné, rehabilitační, neodkladné, paliativní a dispenzární péče. Přitom zejména připravuje pacienty k diagnostickým a léčebným výkonům, na základě indikace lékaře nebo zubního lékaře je provádí nebo při nich asistuje, zajišťuje ošetřovatelskou péči při těchto výkonech a po nich; zejména může

a) podávat léčivé přípravky s výjimkou léčivých přípravků s obsahem návykových látek nebo radiofarmak; léčivé přípravky nemůže podávat formou nitrožilní injekce, infuzí nebo aplikací do epidurálních katetrů a dále u dětí do 3 let věku formou intramuskulární injekce,
b) provádět odsávání sekretů z horních cest dýchacích u pacientů při vědomí starších 10 let a zajišťovat jejich průchodnost,
c) zavádět a udržovat inhalační a kyslíkovou terapii,
d) odebírat kapilární a žilní krev a jiný biologický materiál,
e) provádět vyšetření biologického materiálu získaného neinvazivní cestou a kapilární krve,
f) provádět ošetření nekomplikovaných chronických ran, ošetřovat stomie,
g) pečovat o močové katétry pacientů všech věkových kategorií,
h) ošetřovat periferní žilní vstupy, včetně zajištění jejich průchodnosti,
i) podávat potraviny pro zvláštní lékařské účely44).

(5) Praktická sestra pod odborným dohledem zubního lékaře může

a) zpracovávat dentální materiály v ordinaci,
b) vykonávat činnost zubní instrumentářky podle § 40 odst. 1 písm. c).

Upozorňujeme, že vyhláška NEBYLA ještě schválená a není známo, zda bude schválena v tomto znění. Budeme informovat.

Lenka  Šnajdrová pro Ošetřovatelství.info

DALŠÍ ČLÁNKY

27 KOMENTÁŘE

 1. Tedy nevím, myslím, že je to zase nějak nedomyšlené. Zdravotní asistent dnes běžně dává léky, dle ordinace lékaře, do infuze a tady to zase nesmí. Když má přidělené pacienty tak jako řekne všeobecné sestře, že to dělat nemůže ať to jde udělat ona. Prášky, jako třeba ATB, dát může a do infuze je dát nesmí? Vždyť ve škole se to ředění a aplikace učí. Takhle to v praxi přeci nefunguje… ????

  • Já si bohužel myslím, že se to asistenti neučí, a proto by to ani neměli dělat. Samozřejmě praxe je jiná. Ve všem je děsný chaos.

    • Infuze, opiáty…vše normálně denně aplikuji,za den naředim 40 infuzí, i.v zvládne kdejaký feťák…..kde tedy jsou ty změny?

    • Přesně tak… na školní praxi snad celý den pomalu jen ordinace,,,, ano antibiotika … léky odběry…vše….. a pak člověk nemůže pomalu nic??? Prapodivné…. ono když to člověk vidí… Nedostatek personálu… vyhořelé nejen sestry….. A co vím ze škol taky nával nemocnice nemá… Tak kde je chyba???

   • Aplikovat i.v. se na střední normálně vyučuje a při praktické výuce i vykonává 🙂 Včetně zavádění flexy 🙂

 2. To ji nebudu moct do služeb napsat noční. K čemu mi potom tato sestra je? Sice pracuje bez odborného dohledu,ale k čemu mi je, když infúze nesmí podávat? Takže vše je v podstatě stejné jako doposud. Bravo!

  • Bravo zase bude ještě větší chaos ve zdravotnictví. Tímto způsobem jsi zdravotníky nezískáte. A myslím jsi že ještě spousta odejde. Budu krásně jen čekat až to bude opravdu kritické a nebudete mít dostatek sester. Ještě větší chaos než jsme doufali. To určitě dělají ti komunisti a ods, čssd. Super !!!!! perfektní změna

 3. Chce to plošné odcházení zdravotnických asistentu z oboru. A jsem zvědav jak jsi pak poradí a seženou náhradu když už ted je kritická situace. Je to dost diskriminující pořád takto jednat se zdravotnickým asistentem. Nejlepe je se obrátit na soud a napadnou to . Přeju vám hodně štěstí ve zdravotnictví a 8let školy v jednou oboru.

 4. Ono jak se do lesa volá , tak se z lesa ozývá. Jenou se jim to určitě vrátí, až nebudou zdravotníci. Je to jen otázka času.

 5. Všechno jen všeobecná sestra a na praktickou sestru z vysoka kašlete. Pěkná birokracie!!!

   • Vás se to netáká takže vám to může být jedno!!.Dobrá rada, taky bych se tak zachoval jako vy. Člověk chce mít jen normální práci a slušně pracovat. A hlavně všechny bych ty cizince dal zpět, madarské sestry, ukrajinské , bulharské atd. Zaplatil bych jim i cestu ze svých uspor. Kdo mě dá práci a vzdělání !!! kdybych chtěl pryč odsud.

 6. V jedné nejmenované nemocnici chodí na službu všeobecná sestra a jeden ZA. V práci,kterou dělají není žádný rozdíl. Mají normálně rozdělené pokoje a ZA pracuje samostatně. Samozřejmě vědomosti nejsou na stejné úrovni. Je to síla vidět, že se v péči o lidi šetří peníze na úkor kvality.

  • A zase jsme u jádra pudla, proč chybí NLZP? Proč se v diskuzi napadáme (viz. výše) a nebereme se jako tým zdravotníku, ale asistenti a sestry? Špatná nedotažená legislativa, špatná osvěta o složení a správném fungování zdravotnického týmu, správné nastavení kompetencí a práv a ODMĚŇOVÁNÍ!!!
   Ale to my běžní zaměstnanci sami nezměníme.

  • Pro Simonu,
   já vím, že to zdr. asistenty zdravky učí, ale je to chyba! Ministerstvo zdravotnictví podle mě dodnes není domluveno s ministerstvem školství, co vás mají na SZŠ vyučovat. Správně cévkování ženy, PŽK, infuze, odběry krve že žíly atd. dělat ZA nemá a oni vás to na střední škole pořád dokola téměř po deseti letech stále učí! A to i přes to, že se neustále píše a mluví, že asistenti překračují v praxi své kompetence. Já se vám ani na jednu stranu nedivím, že se pak v práci zlobíte, když se ve škole něco učíte a v praxi vám to zakáže vykonávat vrchní nebo staniční sestra, protože ona ví, že to už není ve vaší kompetenci. A vy si pak řeknete…, proč jsem se to teda ve škole učila??? Ale, když se zamyslite, tak upřímně, jaký by byl podle vás v praxi rozdíl mezi sestrou a asistentem, když by asistent dělal to samé, co sestra? Žádný! Proto je taky asistent méně finančně ohodnocen než sestry. Vám se nelíbí, že děláte vše jako sestra a přitom za menší peníze. Ale děláte to, k čemu nemáte kompetence. Je to chyba ve školství, že vás učí to, co dělat nesmíte. Teď se tu píše (i když to není ještě schváleno), že praktická sestra nesmí podávat např. infuzní terapii a vsadila bych se, že je to opět zdravky budou učit!

 7. je rozdil to co může asistent dělat a co asistent děla v praxi.. na střední jsem běžně aplikovala leky i.v.. a vlastně vše co by měla dělat sestra… na souvislé praxi jsem byla pod dozorem zdrav. asistenta který běžně na odělení dělal to co všeobecna sestra… v nejmenovaném zařizenim (nezdravodní zařizení) je na noční pouze jeden zdravotnícký asistent který se v krizovce rozhoduje sam a ma nastarost svůj usek a na pomoc tam ma pouze ošetřovatelky kteří mají pouze kurz a proč to tak je – bohužel neni tolik všeo. sester tak tak flaknou asistenta… a proto pracuji mimo zdravotníctví nebudu pod rizikem že musim vykonavat něco na co nemam oficialně kompetence i když jsem se to učila a umim… takže si třeba dodělat rok vzdělani 🙂

 8. Takže já, jakožto zdravotní sestra budu mít ještě větší zodpovědnost a větší pravomoce, což povede jen k tomu, že budu mít ještě víc práce, protože jakmile doktor zjistí, že nějakou jeho práci už může dělat i sestra, hodí to na ni, aby měl on té práce méně. No a ZA vs. praktická sestra? Proberte se! Vždyť už i ZA pracuje bez dohledu, musí, protože nejsou sestry, které by na něj dohlíželi!!! A tímto způsobem se rozhodně jejich počty nezvýší, právě naopak! Já tedy rozhodně o větší pravomoce a zodpovědnost nestojím! Už takhle toho mám až nad hlavu… Bože, kam tohle spěje?! 🙁

 9. chci se zeptat, jsem tedy nyní PRAKTICKÁ SESTRA. Smím, nebo nesmím odebírat krev ze žíly?????JEN chci říci, že na ZDRAVCE nás to normálně učili…….??????? DĚKUJI ANDRLOVÁ Jindřiška, Jihlava

 10. Matoucí článek a měl by být smazán nebo opraven ….“Praktická sestra má většinu činností shodných se zdravotnickým asistentem, ale na rozdíl od něj pracuje bez odborného dohledu. Činnosti jsou také jasněji definovány, např. zcela jasně je psáno, že praktická sestra nesmí aplikovat opiáty. Můžete se podívat níže. “ PS má totožné kompetence jako ZA ,jedná se pouze o změnu názvu. Dnes s tímto prošla kolegyně a dost mě zaráží ,že článek je zde bez úprav .

  • Čtete návrh. Viz na konci – Upozorňujeme, že vyhláška NEBYLA ještě schválená a není známo, zda bude schválena v tomto znění.

Co si o tom myslíte? Napište do diskuse!

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..

- Naše akce -spot_img

Další novinky

%d bloggers like this: